<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 5986|回復: 44
       打印 上一主題 下一主題

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2014-1-21 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       【書名】:  催眠與心理壓力釋放
       【作者】:  郝濱
       【ISBN】:  9787212035105

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版試圖通過通俗易懂的語言與您分享一些與壓力管理相關的心理學知識,以便了解生活中各種壓力的產生規律,更加清晰地面對生活中的各種情況。并且幫助你通過一些簡單易學的催眠與自我催眠這一科學的心理學技能,將先進的壓力管理方法融入你的生活,使你能夠有效地疏導、緩解和利用壓力。同時,豐富的案例除了可以幫助你更好的理解書中的內容及學習并使用書中的技術外,還可以提醒你以生活中的每一個變化為新的成長契機并以全新的態度去面對美好的人生。
       : D) Z4 Y0 ^' G
       3 A7 H2 e9 @/ {2 n, t/ R) }
       游客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
       + b3 C% L9 W7 y( X8 r1 ~
       目錄:
       ( l: X! _2 Y3 f9 |, p* t( d" @
       & W" S2 Y# |0 c) X6 |% i& b第一部分 催眠理論' I1 B! ]+ Z' M  {/ ]  n
       第1章 催眠到底是什么2 W* `; K1 ]# [, r3 K) L& ~
       一、催眠并不神秘- r: y! H; e+ Y, L6 Z* B* J- ]& C
       二、人生無處不催眠
       ) F; C* w) `6 E$ v" F三、催眠的作用2 o  ?" p' D" L4 X8 T" v9 M
       四、催眠的局限性
       3 r; `) V( @2 U) z$ m五、個體條件對催眠效果的影響9 n8 e7 C+ _6 w# T1 R7 r
       六、自我催眠與自我療愈" @9 o% w# |" @" G+ t$ W
       七、催眠的分類' w5 d4 b+ F+ l# N2 Z: f
       第2章 催眠的起源和發展
       6 `5 b4 \2 E/ u  R4 i一、神學時代——神學的工具
       9 L( N- B' T8 s' ~, o4 p* d: I9 j二、流體力學時代——醫生手中的磁棒' V" y: a$ J! A
       三、生理心理時代——進入科學時期' H9 Z3 s# [. y$ \) `
       (一)潛意識的作用5 G+ ^- @7 k8 b! v* M' H
       (二)新的熱潮
       2 m4 a$ ~1 A, D: ?5 S' r( A第3章 催眠的科學原理
       6 U. t/ ~( D8 T* h一、催眠的生理學原理' N* O, V. {9 P: X, U9 [
       (一)催眠與大腦功能7 d; }9 H6 G+ d. h3 F3 E
       (二)催眠與腦波
       ( n5 T- H. n) ]二、催眠的心理學理論
       0 L( |' a1 q: S0 b( `三、其他相關學說
       5 z* E) k" O$ t$ [, F/ c! D(一)精神分析學說! v( @* m3 L% r2 M: s6 y3 R- [
       (二)角色扮演學說
       3 X; |5 `0 D, ~* y7 g% v, g(三)心理和神經生理綜合理論" n& e7 v# ]. E
       四、關于催眠的其他疑問6 B6 e" a. X' G& h! Q& e: H
       (一)催眠時會被控制嗎
       : w: ]' Z# M% I7 {4 \(二)動物可以被催眠嗎' w4 T0 `% j- w+ s1 w; p
       第4章 催眠、睡眠與夢
       , G* }) u5 y; ?. k( A* l& F* X5 S一、重要的睡眠  ?0 E) q  E& U, n- |$ M6 t
       二、神秘的夢7 v6 e  Y( L+ l
       三、催眠與睡眠5 e' T1 ?' O( J% Q! ~* p. k
       第5章 壓力到底是什么3 i; f* L6 W+ t( q/ p; C
       一、“戰斗一逃跑”反應: h: x5 P0 _, ?5 g* J
       二、壓力反應過程的三個階段% t2 w3 A$ E' I6 Z3 r
       三、生活中的壓力強度
       8 a* E- t% f( b: M# D7 r5 K# j$ z四、人們對壓力的感知與壓力的交互過程; A' n2 U6 O+ M/ I0 |! I, @
       五、我們身心越健康,壓力感受越低4 W# u7 i! S: h8 J, y) D
       六、壓力的來源
       , `& \( w' K# C8 l+ m# t# R' c& H: U第6章 壓力對我們的影響
       ( `! V  U7 A& {8 @( ^% w# l一、壓力反應
       ' S' ?$ u$ h; B5 Q6 i2 P0 F. B  Z二、聰明的人類,龐大的國家) C+ a. g) j* q" e% v9 ^
       三、壓力反應的過程
       2 u# q8 `! x9 j& H. L& P: g( Q四、壓力的影響
       8 g, i4 c' [' d五、壓力水平的評估1 M( F" m* q+ x% \3 G- U+ V
       第三部分 實用催眠技術
       / i9 h' e! Q9 z( \0 T+ h第7章 催眠治療中的倫理道德與催眠環境
       + i. ^) t+ k# W. w: a3 t) G2 [9 p一、美國催眠師學會倫理守則, Q6 F, ]" X$ b) i7 C
       二、中國就業培訓技術指導中心催眠保健咨詢師職業道德規范+ \$ C  d9 ^2 [
       三、適合催眠的環境
       7 u4 p  T6 C  u/ C第8章 催眠狀態下的反應與基本操作步驟
       0 F$ X) Z# x/ R9 U7 ]一、催眠狀態下的反應) A5 w+ D2 A0 ~' @
       (一)淺度催眠狀態$ m7 Q8 v8 f5 |( P/ W
       (二)中度催眠狀態
       # A1 ]1 Z* A- ?9 e9 U. j(三)深度催眠狀態
       9 m( T/ y9 ?# R) w- t二、催眠的基本操作步驟
       5 G4 Y% R) B1 q$ |5 p3 G- {1 U(一)事前溝通階段
       3 |2 P0 i) U* d$ t) P(二)催眠引導階段
       + k: B" \* |7 k8 N( }0 \(三)催眠深化階段
       . w8 p( Y0 S3 u; `: h4 ^(四)建議與暗示階段
       / J# m8 q8 `& w. ~(五)結束催眠階段, n( i1 o( W# Z  d$ k* T8 I9 Z
       第9章 自我放松技術0 w: X- f# I+ t. y
       一、找到放松的感覺2 I8 }+ s; S8 X/ C
       二、放松的捷徑,學習深呼吸1 L- r' I1 N; ^
       ·腹式呼吸法
       8 r8 z2 d) E$ h- g·肩式呼吸法8 r+ K' x- b/ q4 X, O+ M* f
       三、專注能力練習
       + M6 S9 x1 O$ u+ j·視覺集中法3 }: V; a$ _! n6 X: `) i' \
       ·聽覺集中法
       : B! ?: ]8 p/ p6 R! I8 c·呼吸集中法
       ) m; h( j; ]$ T! c& v0 C四、學會放松
       , i( u  f2 `* R·快速放松法! \$ V6 a# C2 _% b$ B, K) M3 ^
       ·想象放松法
       - d+ C! U$ F) `第10章 自我催眠練習
       8 ]* h, y! K  r: y; L3 ?/ W第一階段:沉重感練習+ {8 M  M# l3 [9 Y8 u$ U  m
       第二階段:溫暖感練習; O- Z% f  R' r
       第三階段:心跳調控練習4 J6 k3 {; O: S* ~& v5 P
       第四階段:呼吸調控練習% R4 b3 i7 e. e
       第五階段:腹部調控練習
       1 l( z) d' [; y: G第六階段:額頭調控練習0 @2 t2 N/ m$ o0 _# `4 v
       第11章 催眠敏感度測試技術
         j8 @5 c0 P2 V1 w& |; H' U一、雪佛氏鐘擺測試$ i3 ]  h- c) r* e# u) y) }
       二、手臂升降測試" B) d& B7 K* G8 u4 l* _
       三、檸檬觀想測試
       ) k. A# V- I% {# x4 D四、雙手緊握測試. Z4 u8 M  S" O3 k3 [+ n; T
       五、身體后倒測試3 p) v, ~- E# ]9 h" f- X4 z
       六、斯坦福催眠感受性量表
       - x) _  K8 l/ t( R/ t: v$ C6 P第12章 催眠的引導技術7 E$ U1 O* }) E, u
       一、漸進式放松法. J8 n- ]9 \& s
       二、視覺凝視法) \0 ^1 y7 }- u, Y( l. y
       三、情景引導法; @# R2 G' ~2 t& f, w$ _+ Q
       四、呼吸引導法
         J! \$ P0 C9 Z五、想象引導法
       % h+ b' G# x' z  o" O+ n第13章 催眠的深化技術
       " e) e& T$ k% K) y6 ~, ]: Z一、自我催眠深化
       2 X: t$ ?* N9 ?2 B二、空間下降法
       ) k% ~) ?6 [+ ^* ?三、大衛·埃爾曼法
       7 J, ]  s; d0 C2 [' |/ P- O四、催眠敏感度測試、引導和深化一氣呵成7 S0 u- p: b; c+ z9 }% ^
       第14章 催眠深度測試技術
       1 ^( |3 X$ I8 n4 T; c/ A  ~& i一、眼皮膠著1 j. c5 M. B5 g+ Z
       二、手臂僵直
       & e' r& n1 ~( l7 Y1 o三、數字遺忘5 i/ S. X! D0 g
       四、痛覺喪失
       ; |7 [+ V  j0 Y5 s$ Z五、無中生有
       3 B- _* |. N. v; I六、有中變無- |+ K; N( q* |5 d0 U2 c) [7 J5 R
       第15章 催眠暗示的使用技術  B! o( F# |( O  K* E+ E$ k
       一、暗示的作用
         v- ?. b8 [! k  H二、催眠暗示的種類7 x; S- v$ f3 A6 L0 i, \
       (一)按照是否借助某種刺激或儀器配合劃分
       - h. m# e) Y2 g' T(二)按照受暗示者的狀態劃分1 e0 S2 A0 P# P! f/ ]
       (三)按照暗示的功能劃分
       + a6 _' I' x# ^, w, Q1 l% n% K" S三、催眠暗示的傳遞途徑* X) a- c, N) Q, K! F
       四、如何正確地使用暗示
       9 @/ Z- q- _0 j" t5 x. Z) P(一)尊重人的獨特性, e) `: w% g" X9 S) C% [$ A
       (二)運用自身改變的能力' Q2 Q' ]  f! V
       (三)明確而可實現的目標  t4 [" k; Y1 B: C* C% U% q
       (四)注意使用正面詞匯$ d1 f# g( S/ X
       (五)給予易于接受的暗示8 d/ d0 Z; p3 @  ]4 y" [: {
       (六)用肯定句表述目標
       7 ~1 }- v$ L% o9 w$ W- k, a. S(七)用簡單句給出指令9 L. Q0 K# C( c4 t! L
       (八)利用好暗示的特性
       3 T6 Q& }' {. Q! O, J, o+ a五、暗示使用不當的處理
       7 _/ ~. n# h5 D, M(一)生活中的負面暗示1 U. t: [* ~% r, i; }5 T
       (二)催眠中的暗示使用不當
       9 B* u0 V% y0 N第四部分 緩解壓力的技巧
       2 d( T4 c. Q5 ~# m/ `$ {# a' r第16章 催眠的喚醒技術  H( y# Y5 u' w: G, V+ R1 E
       一、喚醒時的注意事項
       $ X6 _6 p# e. B  o( d二、常用喚醒技術
       9 t+ p- r; E$ b% W(一)數數字法
       / q6 H, {; |( z' |(二)感覺喚回法9 y, }- ?. z, D8 d+ |
       (三)自然蘇醒法
       8 V7 t0 Y( {+ [5 t- U(四)音樂法. O- Y4 E6 r- I0 `3 R, ^% J$ M
       三、在故事中催眠% ?# _9 u$ M" y' f; [
       第17章 撫平壓力
       5 m: h9 K  c/ M8 o* \# n4 K一、壓力的不同類型4 A8 \# [9 e+ F+ v4 a
       二、面對壓力積極思維  T% c( S/ F- H$ C3 C& c
       三、使用催眠技術& \3 [" V5 U, O) b/ f
       四、尋找壓力來源8 Y/ ]& v+ z, M  m6 n% E
       五、學會管理時間
       " r- _9 q% j, e7 ~  {$ _六、健康的飲食習慣3 [8 e' }( n: ?
       七、開始你的運動
       ! C1 t: j  I$ B1 C9 A% Y5 k! B八、心的輕松之旅1 g% A6 x/ r( t
       第18章 輕松走過職業之路
       % }; }( a. D8 N( e$ }  o一、職業生涯里你有壓力嗎% q3 d% v3 O/ u' {6 u7 U4 Z
       二、積極的開始* S5 ?3 O4 @/ V/ A% S* l2 Z
       三、工作強度是重要的壓力源
       $ q/ w% S* x# c四、恰當的職業規劃
       , ?  l9 u) R6 P( ~8 e五、消除職業倦怠
       4 n  t. J& D3 ?; E六、預防職業枯竭
       ! E7 y* O$ t! a七、不同的體驗和收獲
       & e' R+ b; f7 z' Y第19章 幸福的戀愛與婚姻
       # R. G8 h* i7 z5 f% h; F一、戀愛與婚姻中有壓力嗎
       4 B, y5 \: x2 U) `! \4 C  |二、甜美的愛情
       + _. @& v7 j1 Q1 s4 E  M( f三、自我親職& W6 ^0 W$ L! X( |6 P3 s
       四、關愛自己
       3 E* l* j/ ^5 }五、和諧的婚姻
       ( I4 S; |. n% O六、面對失去9 E/ G8 P" h% C# c
       第20章 讓孩子自由地成長5 o7 G5 o9 Z% g9 r
       一、孩子們有壓力嗎, A$ Z- ?+ F2 C8 M& F
       二、給予孩子們健康成長的環境- o) A% @6 a% M6 V; v
       三、快樂地度過學生時代" L& N/ e& c' c% r  _$ @8 T" y, F
       四、給予單親家庭的孩子恰當的關愛3 l& x# ~! B: \2 Z0 W
       第21章 融洽的人際關系
       2 F5 M* k6 H0 V2 K0 O" w一、重要的人際關系
       , b* m5 Y$ b( O3 @3 R二、相識和了解
       1 u+ X# _; A4 h( x) a6 ^三、建立良好的人際關系. A3 q/ {" X- j2 h2 y
       四、與他人長期和諧相處8 d0 v1 Y- A& r. {- b
       第22章 心境與環境的和諧
       $ P  ?; K7 n. ^" V8 L; S; [一、令人興奮的時代
       ; F0 z+ |2 V* z1 x- A(一)生活方式的改變2 Y7 G& `+ k% Q
       (二)生活條件的變化
       ' B3 j7 S# m/ r! P) s1 k二、不恰當的環境帶來的壓力
       & a/ k7 O8 Y2 x% P" t  D/ O% v(一)溫度
       8 }+ V* R( V) _4 v5 {2 |  x(二)光線
       5 @$ U+ S3 p! K. @- m' W. Q$ {5 N9 M(三)空氣質量* \4 T- Q3 ~- f
       (四)噪音
       ! t* A4 k( J4 J2 L三、與環境和諧相處
       % o. x) h# N9 A' O第23章 成長是一生的事情
         {+ V  K, u. ]0 I! K一、性格與壓力有關系嗎
         w) V5 K+ M  _% V. M1 r(一)A型性格: R2 A2 c4 Q* c7 O6 l" ^) t
       (二)B型性格: S0 M4 G1 F/ g
       (三)C型性格
       . v3 u/ f3 |5 [, U, {(四)堅強型性格: t: ]. `- F+ w5 B6 z+ A, O( M
       二、完善自我
       9 u' e* a6 [: _2 i8 l) Q后記:感謝生活
       ; g, O# _2 S0 g% U3 `參考文獻
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2014-5-21 22:54 | 只看該作者
       這些都要多看看  多學學
       5#
       發表于 2015-3-24 10:58 | 只看該作者
       dhgfjhgj
       6#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdfgdhg
       7#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdghfj
       9#
       發表于 2016-2-24 22:48 | 只看該作者

       ) W8 a3 u+ s; q; O/ N6 N  K謝謝分享
       10#
       發表于 2016-6-1 01:07 | 只看該作者
       好東東
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3平台湖北快3主页湖北快3网站湖北快3官网湖北快3娱乐 www.hjin6.com | www.hy5502.com | www.33355508.com | 89777s.com | www.lfcp096.com | 3788b.com | www.23819.co | 83086c.com | www.553079.com | www.3438.cc | 4018rr.com | www.7737cc.com | feicai0555.com | www.898338.com | www.9685.com | 1813dd.com | www.7239g.com | bet36530000.com | www.177348.com | www.ywcp999.com | vns22.me | www.bang | www.vns0952.com | 9697444.com | www.4988c.cc | www.lb77.com | 56987nn.com | www.618146.com | 47749c.com | amhj.cc | www.57800a.com | 6118e.com | www.902257.com | www.long86.net | 1813g.com | www.82575.com | www.8996hh.com | j15ee.com | www.60339.cc | www.92msc.com | dianzi580.com | www.77801r.com | www.8007js.com | 1331r.com | www.39500m.com | www.0151u.com | 1137.com | www.1035o.com | www.990654.com | mc1888.com | www.gocp3.com | www.554331.com | ii4119.com | www.189999a.com | www.jqb8.com | 3878722.com | www.202883.com | www.bwin950.co | 3225d.com | 69443300.com | www.954321e.com | www.333133r.com | 99589e.net | www.8667v.com | www.bbc228.com | r45638.com | www.186357.com | www.3032mm.com | www.wns8818.com | 27878jj.com | www.9155d.cc | www.27363m.com | 3844y.com | 14179455.com | www.0099wd.com | www.msc751.com | man966.com | q5429.com | www.rfdc04.com | www.pj05.com | v62365.com | p47479.com | www.68568x.com | www.v1186.com | 22117d.com | dafa888.com | www.983258.com | www.xpj3666.com | 00558.com | 6969xpj.com | www.pj56l.com | www.dzvip9.com | 0080v.com | 4136e.com | www.9478n.com | www.811129.com | bb888866.com | 3143.cc | www.602255.com | www.12136o.com | www.1028522.com | 3938vv.com | www.50054v.com | www.ya2019w.com | www.9409.com | hggjtg12.com | 341pt.com | www.229075.com | www.6613644.com | www.11139l.com | www8827.com | 58222s.com | www.763117.com | www.hg7225.com | www.22441.com | 3018pp.com | 28288f.com | www.126730.com | www.820808.com | www.44c.com | www.xh9111.com | 077688.cn | www.35918i.com | www.57578h.com | www.1064a.com | www.tyc923.com | 2096x.com | 6608510.com | www.444059.com | www.bet73x.com | www.335217.com | www.338830.com | c61653.com | 69111.com | www.364747.com | www.60108f.com | www.7893w32.com | www.hg0399.com | 2844t.com | 1654g.com | sxrkrdjq12.com | www.3416i.com | www.f063801.com | www.79111.com | 1669jt.com | 4136g.com | 5478a.com | www.249880.com | www.51515n.com | www.45598e.com | www.836690.com | www.long8139.com | 2222k08.com | 2709j.com | 80908u.com | www.915319.com | www.3301855.com | www.4996nm.com | www.hg7695.com | www.44yh765.com | 2649z.com | 66681p.com | 1253-6.com | bet2018365.com | www.am6543.com | www.zmfqp.net | www.1429g5.com | www.849suncity.com | www.mmtx66.com | www.86611u.com | 68228.com | 44449.com | vwin116.com | www.33997i.com | www.729019.com | www.5854u.cc | www.727563.com | www.877636.com | www.1064d.com | www.bet6886.com | www.xhtd05.com | www.8n8.com | 8290v.com | 7806.com | 4488m.com | wb299.com | 59889.com | 4338099.com | www.342177.com | www.959581.com | www.39546.com | www.99638p.com | www.792064.com | www.115527s.com | www.5099dd.com | www.js403.com | www.hg2020y.com | www.88837s.com | www.9374t.com | 7811e.com | d2894.com | 8547xx.com | 00882007.com | 8159bbb.cc | nnn3405.com | 3566ss.com | 00117076.com | 30688p.com | 0245w.com | hg0068e.com | j2554.com | 0747gg.com | 2381ppp.com | 0500o.com | 8036m.com | 983888d.com | 4633300.com | 967.com | 8569811a.com | h444000.com | 4912c.com | 82365n.com | 3405vv.com | 566777h.com | pj88kk.com | 60688.cc | 9649c.com | 1654t.com | 2677sss.com | 0234ww.com | p21148.com | 444000c.com | 4025z.com | c40033.com | 26668c.com | 6261ss.com | 5589000.com | www.68666i.com | www.50044.com | www.8694f.com | www.msc229.com | www.692008.com | www.102149.com | www.3g88.com | www.887767.com | www.5zz66.com | www.jbb400.cc | www.0270p.com | www.7782a.com | www.988917.com | www.311332.com | bowanwang.com | 9149r.com | 6611412.com | 37111w.com | 24007.com | 500000719.com | www.817558.com | www.7025y.com | www.773388.com | www.z948z.com | www.7893w33.com | www.7350.vip | www.350zf.com | www.541619.com | 55155e.com | ttt5701.com | 0123.com | 500000517.com | www.28758b.com | www.38077x.com | www.c44gg.com | www.t3410.com | www.vn888678.cc | www.1368k.cc | www.81520i.com | 31325j.com | 9737008.com | 0625a.com | www.63877d.com | www.25288d.com | www.848777t.com | www.100344.com | www.hy9996.com | www.43131j.com | 88535y.com | 80368q.com | www.yh8009.com | www.589tyc.com | www.38138i.com | www.dyslot.com | www.716726.com | xin98886.com | 53262k.com | www.0967111.com | www.12222055.com | www.513950.com | www.50732b.com | www.389044.com | xpj677u.com | 2146.com | www.x5055.com | www.wuxingcai.com | www.7240u.com | www.960737.com | 06006l.com | 30019tt.com | www.hg7071.com | www.24264m.com | www.52062v.com | www.hj0555.com | xxx8827.com | 66671l.com | www.861944.com | 908080k.com | yyy4165.com | www.kb2626.com | www.tw7788.com | www.72211.com | www.354811.com | 53262o.com | hg22211.com | www.2223xj.com | www.733485.com | www.969713.com | 78116699.com | x87.com | www.js643.com | www.7920a.com | www.577062.com | 0011341.com | 6245o.com | www.aa56108.com | www.596677.com | www.526820.com | 4196y.com | 7334g.com | www.5966vvv.com | www.jxcp16888.com | 4116k.com | 3482s.com | www.1028522.com | www.6509.com | www.262918.com | 44hg.cc | www.1314zeri.com | www.http://489633.com/ | www.926576.com | 3568w.com | www.hg175.com | www.sha2233.com | www.843980.com | sxpj62579.com | www.bet888365.com | www.7334f.com | www.ck6787.com | x21148.com | www.28758b.com | www.xpj16685.com | www.395411.com | 36409900.com | www.08922004.com | www.9646m.com | 9988vn77.com | jiuzhoukefu.com | www.hg173b.com | www.876061.com | c51as88.com | www.00618y.com | www.wnsr118.com | sxlwl.net | bwin8t.com | www.tyc328.com | www.ptk3.com | 2636.cc | www.pj88137.com | www.ylylc08.com | 29918zz.com | 0600s.cc | www.4546500.com | www.090040.com | pt777.ph | www.58665c.com | www.810715.com | 566777u.com | www.hg4438.com | www.12455n.com | yl66yl11.com | www.58777s.com | www.08088.com | y6840.com | www.cr1116.com | www.80865.com | ab55.com | www.bet1677.com | www.7681002.com | aoyu22.com | www.hd585.com | www.52062d.com | 272yy.net | www.xg69.com | www.js520988.com | 66648t.com | www.776577.com | www.50732y.com | qjdc555.com | www.137185.com | www.4dwj.com | 3775l.com | www.sjc02.com | www.648668.com | tony001.com | www.mgm868004.com | tyc1318.com | 80878q.com | www.78680e.com | blr7033.com | www.pj2016.com | www.43818d.com | bwinqqq.com | www.8888bmw.com | www.386918.com | 2767k.com | www.621233.com | 18455.com | www.9284444.com | www.073wy.com | jjj4165.com | www.ba008.com | 11170011.com | www.b27229.com | www.58181.cc | dzhcp2.com | www.00778w.com | 3788kk.com | www.ylzz7770.com | www.927816.com | 3189kk.com | www.4102r.com | feicai0991.com | www.944449.com | www.533082.com | 9539r.com | www.hg8889.com | 4828.com | www.00772e.com | 6hao999.vip | www.hg285.com | www.715025.com | b3405.com | www.15355a.com | 3435a.com | www.89677d.com | 8742b.com | www.yh924.com | www.101377.com | www.88yh765.com | www.yi770.com | 500000771.com | www.8582bb.com | 7002004.com | www.390292.com | 3522dd.com | www.soxi588.com | 3685d.com | www.hai0000.com | www.501364.com | www.445887.com | www.lqc0.com | qpby99.com | www.12455w.com | yhhebei.vip | www.0601z.com | hga088.rs | www.rrqp222.com | ope88.com | www.88325k.com | 7766881.com | www.pj88f.com | qy8.com | www.3157k.com | 77605k.com | www.11c93.com | 5005s.com | www.56766.com | 5651j.com | www.rg999.com | rf034.com | www.8839.com | 9964j.com | www.mgm868005.com | 3846fff.com | www.t69096.com | 3089s.com | www.73990p.com | 0234l.com | www.ba506.com | 2214d.com | www.h6620.com | jinsha.tm | www.0270h.com | hg0698.com | www.3136aa.com | 3644u.com | www.810531.com | www.1113hg.com | www.235953.com | www.17977.com | 78666c.com | www.5966mmm.com | 441766.com | www.5181889.com | 3679tt.com | www.js7601.com | mgm3242l.com | www.hqcp6.com | www.360025.com | www.199207.com | www.hg8169.com | 15a47.net | www.89677c.com | 93922x.com | www.379.net | 56987ee.com | www.715033.com | www.hg9334.com | 679bet.com | www.hyi664.com | 4541q.com | www.78700f.com | 3616v.com | www.191061.com | www.333639.com | hg0088.tech | www.99094d.com | 44077i.com | www.901512.com | www.7494455.com | 55909.com | www.v2222.com | 411yh.com | www.ct8866.com | www.jw2299.com | 0885.com | www.087d.com | vip9895.com | www.375953.com | www.8568899.com | 5622d.com | www.ylylc02.com | www.033033c.com | www.178113.com | www.5360tt.com | 9999hd.com | www.33997n.com | www.woaicp666.com | 66225156.com | www.44118e.com | 3225k.com | www.541711.com | www.bai3311.com | 0802.cc | www.4189a.com | www.p9929.net | 78930007.com | www.89777o.com | www.hg022.com | 518cp-1.com | www.4483066.com | 9895x.com | www.150961.com | www.9737uu.com | JS1388.com | www.398411.com | www.2206488.com | pjhenan.com | www.557894.com | www.77007.com | fh801.com | www.670369.com | www.9101901.com | fc37.com | www.755016.com | www.998855l.com | ag81155.com | www.588229.com | www.cai32.com | q58955.com | www.237644.com | www.vns6605.com | 65335Y.com | www.96386o.com | www.r80288.com | 9849733.com | 6197js.com | www.7886278.com | www.20x0048.com | hg999333u.com | www.33112j.com | 8294u.com | 0907.am | www.c387387.com | www.hg3058.com | 4646088.com | www.876297.com | www.199424.com | 2019v.cc | df6331.com | www.950058.com | www.6suncity.com | 75991i.com | www.602913.com | www.829797g.com | 32355hh.com | 15a43.net | www.54400g.com | www.38789b.com | 112m.net | 06385757.com | www.4444bj.com | www.299755k.com | d1915d.com | www.177888.com | www.52062p.com | www.1919sun.com | 4136f.com | www.389744.com | www.3w111.com | www.4972yy.com | 570580.vip | www.312180.com | www.9187m.com | www.9679s.com | 3640i.com | www.87668v.com | www.37266a.com | www.xpj1506.com | 87965uu.com | 38820000.com | www.9478e.com | www.jj9991.com | www.zun371.com | 22cc8332.com | www.530391.com | www.38345.com | www.1213699.com | r72227.com | 60235998.com | www.1444ac.com | www.55070m.com | www.862365.com | 36406655.com | yth10.net | www.51515r.com | www.yfcp066.com | www.e50336.com | hg793.com | www.26878i.com | www.3978f.com | www.881.ag | www.yh66604.com | 9479a2.com | 61789g.com | www.34788y.com | www.js6767g.com | 2381qq.com | 1705l.com | www.391110.com | www.682021.com | www.68277333.com | www.333222u.com | 4152m.com | 2851d.com | www.960121.com | www.blr8844.com | www.44799.com | 998.cc | 66681e.com | 64898d.com | www.912483.com | www.hg1115.com | www.42msxfpt5.com | www.682833.com | 3890j.com | blm385.com | www.543411.com | www.556303.com | www.1133xpj.net | www.hg3058.com | 1077oo.com | 8037h.com | 7726ddd.com | www.602927.com | www.8d858.com | www.6667ylg.com | www.10611a.com | 365004.net | 01234lll.com | r8381.com | www.33598v.com | www.11dwj.com | www.hg9388.com | www.79500c.com | www.3959j.com | jixiang16.com | 3522kk.cc | 40666333.com | 22558332.com | www.768639.com | www.80075w.com | www.33678rr.com | www.sun181.com | www.777444e.com | 5446hh.com | 77442007.com | 2146o.com | 89777j.com | www.167686.com | www.hy5507.com | www.169097.com | www.7500666.com | www.c44ll.com | www.b36365.com | www.35000.cc | dazhuangjia.com | 4018t.com | 00773c.com | ppp3405.com | www.34788a.com | www.668742.com | www.5522d.cc | www.0659.com | www.8c000.com | www.365077.bet | www.810msc.com | www.0805u.com | www.288kb.net | 365488.bet | 55545j.com | 4255xxx.com | 62077.net | 444000rrr.com | 51200xx.com | h151515.com | www.361560.com | www.901531.com | www.6769l.com | www.yt2019.com | www.1764v.com | www.653968.com | www.t32939.com | www.998855e.com | www.kk6444.com | www.aa.1100914.com | www.e22365.com | www.pjshandong.com | 11422z.com | 2443b.com | 30007f.com | drcp666.com | js92359.com | 8037xxx.com | 3522.vip | 14683366.com | 33432s.com | 2146o.com | x333.com | giscrocodile.com | 9103aa.com | 28824m.com | 3233yl.com | bb0666.com | zz1916.com | 00774yy.com | 80368jj.com | wot.kongzhong.com | 67877q.com | 1213622.com | 2466.com | 4066v.com | 20770033.com | 7742qq.com | 776091com | 0907hb.com | 11005t.com | 7726eee.com | 77606r.com | bet3650760.com | 3559zr.com | 53358n.com | ys2222.com | 9994cc15.com | 131p.net | 2455m.com | 27878kk.com | www.e26055.vip | www.32126w.net | www.hg2267.com | www.599suncity.com | www.amxh33.com | www.935770.com | www.65884.com | www.11599066.com | www.30305.com | www.10999a.com | www.79095k.com | www.4625.am | www.13434a.com | www.83033r.com | www.5484b.com | www.c1363.com | www.619477.com | www.226705.com | 7811uu.com | 2934e.com | 703669.com | 8557i.com | 1104.net | 55818u.com | www.02188.cx | www.sb5202.com | www.hg1161.com | www.s948s.com | www.bwin910.co | www.0600o.cc | www.CK1432.COM | www.2408e.com | www.636550.com | 6647i.com | 8520g.com | 0245y.com | 20055522.com | 500000413.com | www.yh8213.com | www.095985.com | www.55549.cc | www.0600d.cc | www.77803k.com | www.950665.com | www.196702.com | 92659.com | 5130ag.com | 11ww8332.com | 78117799.com | www.066005.com | www.ra82.com | www.88325v.com | www.283826.com | www.962505.com | 48330N.com | 65005i.com | 4025a.com | 97618f.com | www.g1504.com | www.jjjj004.com | www.73990z.com | www.61655t.com | www.606370.com | 4195cc.com | 6150q.com | 67877s.com | www.3657g.com | www.54555.com | www.89155.com | www.60108k.com | www.542511.com | bet3659091.com | 02.bet | 909263.com | www.k64602.com | www.19019l.com | www.hg77760.com | www.c6121.com | 9734vip.com | 563745.com | spj81.net | www.5860n.com | www.7415rr.com | www.hg3155.com | www.576590.com | 59599r.com | 84496611.com | www.yinhecc44.com | www.kxjfg.com | www.v556677.com | www.861099.com | jinlong06.com | 4196u.com | www.7435t.com | www.01885d.com | www.7681005.com | www.847980.com | 62220.com | hga025.com | www.21365nn.com | www.4694d.com | www.77114d.com | www.135125.com | nn500y.com | js333044.com | www.44470.com | www.hg8.vip | www.669202.com | 2021ddd.com | vipvip2222.com | www.101vns.com | www.ag3399.com | www.959551.com | 4060gg.com | 110770.com | www.211345.com | www.0282.com | www.560726.com | k4255.com | 9849733.com | www.androidappforxgsaimahui.com | www.293853.com | www.371477.com | 26668h.com | www.81866f.com | www.msc44.com | www.71399t.com | 61327766.com | 32126j.net | www.43288e.com | www.3846hh.com | www.589744.com | 7989pcom | www.xl1818.com | www.5099rr.com | www.7777ho.com | 58588n.com | 8827ff.com | www.56655c.com | www.12455t.com | 33115vv.com | 3189hd.com | www.45681b.com | www.62118b.com | x171717.com | 500000434.com | www.ra82.com | www.7793b.com | 37570z.com | xj001g.com | www.7415zz.com | www.976561.com | ss76669.com | www.hgjc.com | www.925713.com | www.603614.com | 98955l.com | www.87msc.com | www.7240z.com | 6824.com | 33382t.com | www.000xy8.com | www.5095m.com | 4812k.com | www.112211b.com | www.hg8145.com | www.9928b.com | 61789y.com | www.357996.com | www.12136u.com | www.50732o.com | z86811.com | www.97cp123.com | www.fz34.com | 0419y.com | www.pj5875.com | www.790711.com | 3434bbb.com | www.883234.com | www.88325n.com | www.66376a.com | x77304.com | www.79500d.com | www.820535.com | d3405.com | www.01389.com | www.99jth.com | 52599v.com | www.xb0020.com | www.50051y.com | hd88599.com | www.76543e.com | www.6033888.com | 8294o.com | www.193234.com | www.t09738.com | 3009k.com | www.pjguangdong.com | www.l98478.com | feicai0335.com | www.hgjc.com | www.80032266.com | 6220jj.com | www.76060s.com | www.fg9903.com | 4018pp.com | www.7772558.com | www.0099wd.com | 1389bb.com | www.14086622.com | www.12455k.com | 590.com | www.9068nn.com | www.843552.com | tz883.com | www.9737oo.com | www.33598v.com | xpj000555.com | www.k63568.com | xh99.pw | www.1tgpd.com | www.9478l.com | xxx40033.com | www.hjcp444.com | www.378135.com | 258702.com | www.8c444.com | 66876k.com | www.www8181msc.com | www.69998.cc | 38848.com | www.1705.com | www.66376e.com | 1594002.com | www.xb88.com | 158108.com | www.456115.com | www.785382.com | hc9960.com | www.79095n.com | 2649jj.com | www.188gaidan.com | www.cp58870.com | 40033aaa.com | www.71071s.com | 0693i.com | www.21365ww.com | www.99714.cc | 222x2.com | www.4963tt.com | v93902.com | www.p27229.com | www.can87.com | pjhebei.com | www.279050.com | 1489y.com | www.xj555666.com | www.703953.com | 87665a.com | www.hg27288.com | 83378i.com | www.16181x.com | 9103pp.com | www.zjlygm.cn | www.607993.com | 76543i.com | www.959595.com | 4541o.com | www.1429a1.com | 2355t.com | www.wsvip0.com | www.50024v.com | www.882745.com | www.996563.com | zhcp97.com | www.110287.COM | 67890www.com | www.b3410.com | 517zb.com | www.c5c99.com | 2677ooo.com | www.837722.com | js345w.com | www.3844f.com | www.500907.com |