<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 5986|回復: 44
       打印 上一主題 下一主題

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2014-1-21 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       【書名】:  催眠與心理壓力釋放
       【作者】:  郝濱
       【ISBN】:  9787212035105

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版試圖通過通俗易懂的語言與您分享一些與壓力管理相關的心理學知識,以便了解生活中各種壓力的產生規律,更加清晰地面對生活中的各種情況。并且幫助你通過一些簡單易學的催眠與自我催眠這一科學的心理學技能,將先進的壓力管理方法融入你的生活,使你能夠有效地疏導、緩解和利用壓力。同時,豐富的案例除了可以幫助你更好的理解書中的內容及學習并使用書中的技術外,還可以提醒你以生活中的每一個變化為新的成長契機并以全新的態度去面對美好的人生。
       : D) Z4 Y0 ^' G
       3 A7 H2 e9 @/ {2 n, t/ R) }
       游客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
       + b3 C% L9 W7 y( X8 r1 ~
       目錄:
       ( l: X! _2 Y3 f9 |, p* t( d" @
       & W" S2 Y# |0 c) X6 |% i& b第一部分 催眠理論' I1 B! ]+ Z' M  {/ ]  n
       第1章 催眠到底是什么2 W* `; K1 ]# [, r3 K) L& ~
       一、催眠并不神秘- r: y! H; e+ Y, L6 Z* B* J- ]& C
       二、人生無處不催眠
       ) F; C* w) `6 E$ v" F三、催眠的作用2 o  ?" p' D" L4 X8 T" v9 M
       四、催眠的局限性
       3 r; `) V( @2 U) z$ m五、個體條件對催眠效果的影響9 n8 e7 C+ _6 w# T1 R7 r
       六、自我催眠與自我療愈" @9 o% w# |" @" G+ t$ W
       七、催眠的分類' w5 d4 b+ F+ l# N2 Z: f
       第2章 催眠的起源和發展
       6 `5 b4 \2 E/ u  R4 i一、神學時代——神學的工具
       9 L( N- B' T8 s' ~, o4 p* d: I9 j二、流體力學時代——醫生手中的磁棒' V" y: a$ J! A
       三、生理心理時代——進入科學時期' H9 Z3 s# [. y$ \) `
       (一)潛意識的作用5 G+ ^- @7 k8 b! v* M' H
       (二)新的熱潮
       2 m4 a$ ~1 A, D: ?5 S' r( A第3章 催眠的科學原理
       6 U. t/ ~( D8 T* h一、催眠的生理學原理' N* O, V. {9 P: X, U9 [
       (一)催眠與大腦功能7 d; }9 H6 G+ d. h3 F3 E
       (二)催眠與腦波
       ( n5 T- H. n) ]二、催眠的心理學理論
       0 L( |' a1 q: S0 b( `三、其他相關學說
       5 z* E) k" O$ t$ [, F/ c! D(一)精神分析學說! v( @* m3 L% r2 M: s6 y3 R- [
       (二)角色扮演學說
       3 X; |5 `0 D, ~* y7 g% v, g(三)心理和神經生理綜合理論" n& e7 v# ]. E
       四、關于催眠的其他疑問6 B6 e" a. X' G& h! Q& e: H
       (一)催眠時會被控制嗎
       : w: ]' Z# M% I7 {4 \(二)動物可以被催眠嗎' w4 T0 `% j- w+ s1 w; p
       第4章 催眠、睡眠與夢
       , G* }) u5 y; ?. k( A* l& F* X5 S一、重要的睡眠  ?0 E) q  E& U, n- |$ M6 t
       二、神秘的夢7 v6 e  Y( L+ l
       三、催眠與睡眠5 e' T1 ?' O( J% Q! ~* p. k
       第5章 壓力到底是什么3 i; f* L6 W+ t( q/ p; C
       一、“戰斗一逃跑”反應: h: x5 P0 _, ?5 g* J
       二、壓力反應過程的三個階段% t2 w3 A$ E' I6 Z3 r
       三、生活中的壓力強度
       8 a* E- t% f( b: M# D7 r5 K# j$ z四、人們對壓力的感知與壓力的交互過程; A' n2 U6 O+ M/ I0 |! I, @
       五、我們身心越健康,壓力感受越低4 W# u7 i! S: h8 J, y) D
       六、壓力的來源
       , `& \( w' K# C8 l+ m# t# R' c& H: U第6章 壓力對我們的影響
       ( `! V  U7 A& {8 @( ^% w# l一、壓力反應
       ' S' ?$ u$ h; B5 Q6 i2 P0 F. B  Z二、聰明的人類,龐大的國家) C+ a. g) j* q" e% v9 ^
       三、壓力反應的過程
       2 u# q8 `! x9 j& H. L& P: g( Q四、壓力的影響
       8 g, i4 c' [' d五、壓力水平的評估1 M( F" m* q+ x% \3 G- U+ V
       第三部分 實用催眠技術
       / i9 h' e! Q9 z( \0 T+ h第7章 催眠治療中的倫理道德與催眠環境
       + i. ^) t+ k# W. w: a3 t) G2 [9 p一、美國催眠師學會倫理守則, Q6 F, ]" X$ b) i7 C
       二、中國就業培訓技術指導中心催眠保健咨詢師職業道德規范+ \$ C  d9 ^2 [
       三、適合催眠的環境
       7 u4 p  T6 C  u/ C第8章 催眠狀態下的反應與基本操作步驟
       0 F$ X) Z# x/ R9 U7 ]一、催眠狀態下的反應) A5 w+ D2 A0 ~' @
       (一)淺度催眠狀態$ m7 Q8 v8 f5 |( P/ W
       (二)中度催眠狀態
       # A1 ]1 Z* A- ?9 e9 U. j(三)深度催眠狀態
       9 m( T/ y9 ?# R) w- t二、催眠的基本操作步驟
       5 G4 Y% R) B1 q$ |5 p3 G- {1 U(一)事前溝通階段
       3 |2 P0 i) U* d$ t) P(二)催眠引導階段
       + k: B" \* |7 k8 N( }0 \(三)催眠深化階段
       . w8 p( Y0 S3 u; `: h4 ^(四)建議與暗示階段
       / J# m8 q8 `& w. ~(五)結束催眠階段, n( i1 o( W# Z  d$ k* T8 I9 Z
       第9章 自我放松技術0 w: X- f# I+ t. y
       一、找到放松的感覺2 I8 }+ s; S8 X/ C
       二、放松的捷徑,學習深呼吸1 L- r' I1 N; ^
       ·腹式呼吸法
       8 r8 z2 d) E$ h- g·肩式呼吸法8 r+ K' x- b/ q4 X, O+ M* f
       三、專注能力練習
       + M6 S9 x1 O$ u+ j·視覺集中法3 }: V; a$ _! n6 X: `) i' \
       ·聽覺集中法
       : B! ?: ]8 p/ p6 R! I8 c·呼吸集中法
       ) m; h( j; ]$ T! c& v0 C四、學會放松
       , i( u  f2 `* R·快速放松法! \$ V6 a# C2 _% b$ B, K) M3 ^
       ·想象放松法
       - d+ C! U$ F) `第10章 自我催眠練習
       8 ]* h, y! K  r: y; L3 ?/ W第一階段:沉重感練習+ {8 M  M# l3 [9 Y8 u$ U  m
       第二階段:溫暖感練習; O- Z% f  R' r
       第三階段:心跳調控練習4 J6 k3 {; O: S* ~& v5 P
       第四階段:呼吸調控練習% R4 b3 i7 e. e
       第五階段:腹部調控練習
       1 l( z) d' [; y: G第六階段:額頭調控練習0 @2 t2 N/ m$ o0 _# `4 v
       第11章 催眠敏感度測試技術
         j8 @5 c0 P2 V1 w& |; H' U一、雪佛氏鐘擺測試$ i3 ]  h- c) r* e# u) y) }
       二、手臂升降測試" B) d& B7 K* G8 u4 l* _
       三、檸檬觀想測試
       ) k. A# V- I% {# x4 D四、雙手緊握測試. Z4 u8 M  S" O3 k3 [+ n; T
       五、身體后倒測試3 p) v, ~- E# ]9 h" f- X4 z
       六、斯坦福催眠感受性量表
       - x) _  K8 l/ t( R/ t: v$ C6 P第12章 催眠的引導技術7 E$ U1 O* }) E, u
       一、漸進式放松法. J8 n- ]9 \& s
       二、視覺凝視法) \0 ^1 y7 }- u, Y( l. y
       三、情景引導法; @# R2 G' ~2 t& f, w$ _+ Q
       四、呼吸引導法
         J! \$ P0 C9 Z五、想象引導法
       % h+ b' G# x' z  o" O+ n第13章 催眠的深化技術
       " e) e& T$ k% K) y6 ~, ]: Z一、自我催眠深化
       2 X: t$ ?* N9 ?2 B二、空間下降法
       ) k% ~) ?6 [+ ^* ?三、大衛·埃爾曼法
       7 J, ]  s; d0 C2 [' |/ P- O四、催眠敏感度測試、引導和深化一氣呵成7 S0 u- p: b; c+ z9 }% ^
       第14章 催眠深度測試技術
       1 ^( |3 X$ I8 n4 T; c/ A  ~& i一、眼皮膠著1 j. c5 M. B5 g+ Z
       二、手臂僵直
       & e' r& n1 ~( l7 Y1 o三、數字遺忘5 i/ S. X! D0 g
       四、痛覺喪失
       ; |7 [+ V  j0 Y5 s$ Z五、無中生有
       3 B- _* |. N. v; I六、有中變無- |+ K; N( q* |5 d0 U2 c) [7 J5 R
       第15章 催眠暗示的使用技術  B! o( F# |( O  K* E+ E$ k
       一、暗示的作用
         v- ?. b8 [! k  H二、催眠暗示的種類7 x; S- v$ f3 A6 L0 i, \
       (一)按照是否借助某種刺激或儀器配合劃分
       - h. m# e) Y2 g' T(二)按照受暗示者的狀態劃分1 e0 S2 A0 P# P! f/ ]
       (三)按照暗示的功能劃分
       + a6 _' I' x# ^, w, Q1 l% n% K" S三、催眠暗示的傳遞途徑* X) a- c, N) Q, K! F
       四、如何正確地使用暗示
       9 @/ Z- q- _0 j" t5 x. Z) P(一)尊重人的獨特性, e) `: w% g" X9 S) C% [$ A
       (二)運用自身改變的能力' Q2 Q' ]  f! V
       (三)明確而可實現的目標  t4 [" k; Y1 B: C* C% U% q
       (四)注意使用正面詞匯$ d1 f# g( S/ X
       (五)給予易于接受的暗示8 d/ d0 Z; p3 @  ]4 y" [: {
       (六)用肯定句表述目標
       7 ~1 }- v$ L% o9 w$ W- k, a. S(七)用簡單句給出指令9 L. Q0 K# C( c4 t! L
       (八)利用好暗示的特性
       3 T6 Q& }' {. Q! O, J, o+ a五、暗示使用不當的處理
       7 _/ ~. n# h5 D, M(一)生活中的負面暗示1 U. t: [* ~% r, i; }5 T
       (二)催眠中的暗示使用不當
       9 B* u0 V% y0 N第四部分 緩解壓力的技巧
       2 d( T4 c. Q5 ~# m/ `$ {# a' r第16章 催眠的喚醒技術  H( y# Y5 u' w: G, V+ R1 E
       一、喚醒時的注意事項
       $ X6 _6 p# e. B  o( d二、常用喚醒技術
       9 t+ p- r; E$ b% W(一)數數字法
       / q6 H, {; |( z' |(二)感覺喚回法9 y, }- ?. z, D8 d+ |
       (三)自然蘇醒法
       8 V7 t0 Y( {+ [5 t- U(四)音樂法. O- Y4 E6 r- I0 `3 R, ^% J$ M
       三、在故事中催眠% ?# _9 u$ M" y' f; [
       第17章 撫平壓力
       5 m: h9 K  c/ M8 o* \# n4 K一、壓力的不同類型4 A8 \# [9 e+ F+ v4 a
       二、面對壓力積極思維  T% c( S/ F- H$ C3 C& c
       三、使用催眠技術& \3 [" V5 U, O) b/ f
       四、尋找壓力來源8 Y/ ]& v+ z, M  m6 n% E
       五、學會管理時間
       " r- _9 q% j, e7 ~  {$ _六、健康的飲食習慣3 [8 e' }( n: ?
       七、開始你的運動
       ! C1 t: j  I$ B1 C9 A% Y5 k! B八、心的輕松之旅1 g% A6 x/ r( t
       第18章 輕松走過職業之路
       % }; }( a. D8 N( e$ }  o一、職業生涯里你有壓力嗎% q3 d% v3 O/ u' {6 u7 U4 Z
       二、積極的開始* S5 ?3 O4 @/ V/ A% S* l2 Z
       三、工作強度是重要的壓力源
       $ q/ w% S* x# c四、恰當的職業規劃
       , ?  l9 u) R6 P( ~8 e五、消除職業倦怠
       4 n  t. J& D3 ?; E六、預防職業枯竭
       ! E7 y* O$ t! a七、不同的體驗和收獲
       & e' R+ b; f7 z' Y第19章 幸福的戀愛與婚姻
       # R. G8 h* i7 z5 f% h; F一、戀愛與婚姻中有壓力嗎
       4 B, y5 \: x2 U) `! \4 C  |二、甜美的愛情
       + _. @& v7 j1 Q1 s4 E  M( f三、自我親職& W6 ^0 W$ L! X( |6 P3 s
       四、關愛自己
       3 E* l* j/ ^5 }五、和諧的婚姻
       ( I4 S; |. n% O六、面對失去9 E/ G8 P" h% C# c
       第20章 讓孩子自由地成長5 o7 G5 o9 Z% g9 r
       一、孩子們有壓力嗎, A$ Z- ?+ F2 C8 M& F
       二、給予孩子們健康成長的環境- o) A% @6 a% M6 V; v
       三、快樂地度過學生時代" L& N/ e& c' c% r  _$ @8 T" y, F
       四、給予單親家庭的孩子恰當的關愛3 l& x# ~! B: \2 Z0 W
       第21章 融洽的人際關系
       2 F5 M* k6 H0 V2 K0 O" w一、重要的人際關系
       , b* m5 Y$ b( O3 @3 R二、相識和了解
       1 u+ X# _; A4 h( x) a6 ^三、建立良好的人際關系. A3 q/ {" X- j2 h2 y
       四、與他人長期和諧相處8 d0 v1 Y- A& r. {- b
       第22章 心境與環境的和諧
       $ P  ?; K7 n. ^" V8 L; S; [一、令人興奮的時代
       ; F0 z+ |2 V* z1 x- A(一)生活方式的改變2 Y7 G& `+ k% Q
       (二)生活條件的變化
       ' B3 j7 S# m/ r! P) s1 k二、不恰當的環境帶來的壓力
       & a/ k7 O8 Y2 x% P" t  D/ O% v(一)溫度
       8 }+ V* R( V) _4 v5 {2 |  x(二)光線
       5 @$ U+ S3 p! K. @- m' W. Q$ {5 N9 M(三)空氣質量* \4 T- Q3 ~- f
       (四)噪音
       ! t* A4 k( J4 J2 L三、與環境和諧相處
       % o. x) h# N9 A' O第23章 成長是一生的事情
         {+ V  K, u. ]0 I! K一、性格與壓力有關系嗎
         w) V5 K+ M  _% V. M1 r(一)A型性格: R2 A2 c4 Q* c7 O6 l" ^) t
       (二)B型性格: S0 M4 G1 F/ g
       (三)C型性格
       . v3 u/ f3 |5 [, U, {(四)堅強型性格: t: ]. `- F+ w5 B6 z+ A, O( M
       二、完善自我
       9 u' e* a6 [: _2 i8 l) Q后記:感謝生活
       ; g, O# _2 S0 g% U3 `參考文獻
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2014-5-21 22:54 | 只看該作者
       這些都要多看看  多學學
       5#
       發表于 2015-3-24 10:58 | 只看該作者
       dhgfjhgj
       6#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdfgdhg
       7#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdghfj
       9#
       發表于 2016-2-24 22:48 | 只看該作者

       ) W8 a3 u+ s; q; O/ N6 N  K謝謝分享
       10#
       發表于 2016-6-1 01:07 | 只看該作者
       好東東
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3 www.5854p.cc | www.70238.com | WWW.800596.COM | WWW.463557.COM | www.50052w.com | www.79095y.com | 58000d.com | 838388x.com | zhcp41.com | l3144.com | 494049.com | www.446769.com | WWW.137292.COM | WWW.181475.COM | WWW.480819.COM | www.68682j.com | www.103575.com | www.28000r.com | 3379m.com | 66332007.com | 78808e.com | 450373.com | 3178g.com | 957004.com | www.kj3397.com | www.187152.com | www.657269.com | WWW.49090.COM | WWW.416119.COM | WWW.315062.COM | WWW.23058.COM | www.3005y.com | www.97655w.com | www.99094i.com | www.14168c.com | www.5981b.com | www.4406488.com | 1705z.com | 1077uuu.com | gc.cc | 8988e.com | 365spa.com | 54146677.com | 3846ff.com | 35222ee.com | ddd444000.com | 20188l.com | 4593.com | tt6827.com | 1077hhh.com | 99151m.com | 87680p.com | 3550f.com | 3992535.com | 26444l.com | 5144u.com | 33382k.com | 3202q.com | 7773657.com | 10222.com | x59.com | 5558449.com | 5309345.com | 806773.com | www.79388.com | 6647i.com | 3136vv.com | jinlong06.com | wfcp111000.com | 22xx8332.com | 5099bb.com | s77304.com | 1104011.com | 3568ff.com | 7240g.com | 777659111.com | 9958977.com | 0434377.com | www.hjcp4.com | www.d5669.com | www.71071g.com | www.80188s.com | www.12136o.com | www.48330z.com | www.3a435.com | www.66653c.com | www.5441m.com | WWW.792709.COM | WWW.62677.COM | WWW.737264.COM | WWW.445265.COM | WWW.175293.COM | WWW.650234.COM | www.389044.com | www.1045.com | 63305z.com | 4812g.com | swtyddd.com | 4255ff.com | 55qq8332.com | www.9b002.com | www.xpj5.net | www.22603.cc | WWW.461238.COM | 8988j.com | 3957b.com | WWW.659678.COM | WWW.140029.COM | WWW.720096.COM | www.633813.com | 05006.cc | 18438b.com | 1458c.com | 205500853.com | aipin33.me | www.4694e.com | www.hg0335.com | www.5854a.cc | WWW.165067.COM | WWW.44649.COM | www.399230.com | woaidrf.com | 89892dd.com | 8h888.com | 3844n.com | www.sha2222.com | www.4428229.com | www.flcb4.com | WWW.750548.COM | www.939287.com | 30186.com | 55909.com | 9068ss.com | 256777a.com | www.v88130.com | www.xj07949.com | WWW.764202.COM | www.6888779.com | www.27363x.com | www.3421h.com | www.022sd.cc | WWW.706179.COM | www.196039.com | 9895u.com | qq3405.com | 07599g.com | www.r94600.com | www.7dzh.com | WWW.645717.COM | www.394577.com | 0033p.cc | vns80579.com | www.92302.com | www.986440.com | WWW.810366.COM | WWW.33668.COM | www.901690.com | 99567m.com | dazhuangjia.me | www.5182889.com | www.9149d.com | WWW.247238.COM | www.308388.com | 2019a.cc | 38-365-365.com | www.1831222.com | i2554.com | 31325z.com | pt777.ph | www.7036000.com | www.hw7890.com | WWW.90238.COM | www.800.as | 83378o.com | 650pj.com | www.68993258.com | WWW.681422.COM | www.278207.com | 5005g.com | s33334048.com | www.55545x.com | WWW.340993.COM | www.163734.com | 3405rr.com | 22205.com | www.81678q.com | WWW.72207.COM | 78646.com | so88888cc | www.5309678.com | www.6832w.com | WWW.908679.COM | 06382828.com | 7945zz.com | www.0967002.com | WWW.27766.COM | www.172346.com | 80188.com | www.wnsr3526.com | WWW.202772.COM | www.817474.com | 78119900.com | 2hg7788.com | www.66376y.com | WWW.456057.COM | 5906FF.com | 500000735.com | www.84499h.com | WWW.112249.COM | 20775511.com | 667766w.com | www.4828.com | WWW.646392.COM | 73999r.com | www.5856862.com | www.3846e.com | WWW.540548.COM | www.33588v.com | 7240a.com | www.60886b.com | WWW.695689.COM | www.9988303.com | v2146.com | www.7920s.com | www.930210.com | WWW.150270.COM | www.257660.com | 9679i.com | www.115527v.com | WWW.336049.COM | www.55288.com | 4647l.com | www.0659.com | WWW.457209.COM | 1317726.com | www.00772z.com | WWW.914928.COM | www.33997a.com | pj9937.com | www.4923b.com | WWW.447312.COM | 2595o.com | www.87708d.com | WWW.292609.COM | blm800.com | 6403n.com | www.331194.com | www.2408d.cc | www.178075.com | 2ub.com | www.ya2019r.com | www.976891.com | 61999pp.com | www.640268.com | WWW.323006.COM | 33998016.com | www.06820v.com | WWW.682026.COM | 28835533.com | www.38138x.com | WWW.40484.COM | 6830.com | www.6600ra8.com | WWW.890566.COM | 4066x.com | www.99113z.com | WWW.618808.COM | gc002.cc | www.7415ff.com | WWW.517886.COM | 80850g.com | www.4996dt.com | WWW.70882.COM | 5429t.com | www.yh234a.com | WWW.119957.COM | hggjtg2.com | www.38775ee.com | WWW.484805.COM | 4025o.com | www.105607.com | www.609812.com | 8988k.com | www.061wy.com | 89223.com | www.2019.com | WWW.88053.COM | xpj72.com | www.615069.com | www.944229.com | 6137l.com | www.02500w.com | 3000tz.com | www.20199uu.com | WWW.72858.COM | 8381j.com | www.46976.com | www.177478.com | 59889t.com | WWW.823746.COM | tzvip2023.com | www.12345604.cc | www.890517.com | 2127ww.com | WWW.283545.COM | 377633.com | www.79095e.com | WWW.79538.COM | weibo.com | www.ay7799.com | 91019v.com | www.38775dd.com | www.655902.com | mm5443.com | WWW.249149.COM | xinvip9.com | www.4323l.com | www.60108v.com | www.cp0017.com | WWW.262674.COM | 9068l.com | www.53wcp.com | 22291177.com | www.265679.com | www.345576.com | 74668.com | WWW.734507.COM | xf0371.com | www.022gs.cc | 3616l.com | www.37377y.com | www.882884.com | www.mgm868006.com | www.811257.com | o2554.com | WWW.434351.COM | 4461z.com | WWW.771974.COM | 500000760.com | www.7406.Co | sha9904.com | www.456.tm | www.195876.com | www.rycp047.com | WWW.166678.COM | feicai0596.com | WWW.299805.COM | 30019oo.com | WWW.31325.COM | 8905b.com | www.c5823.com | 9895e.com | www.15355f.com | 6146k.com | www.97655j.com | 6a6a.com | www.76520p.com | 95gamevip6.com | www.68993265.com | 33432t.com | www.4331v.com | man476.com | www.7920u.com | 16797a.com | www.882229.com | www.43988.com | www.820040.com | www.161763.com | www.55070r.com | www.406577.com | www.16181f.com | www.500232.com | www.biying950vip.com | www.343552.com | www.673888u.com | www.322918.com | www.308956.com | www.001879.com | www.733485.com | 345005.com | www.888999qipai.com | 4195dd.com | www.js18682.com | 2146x.com | www.5522p.cc | 9896.com | WWW.43576.COM | 28288y.com | WWW.872992.COM | 4255ttt.com | www.976868.com | www.50999x.com | www.401267.com | www.8099777.com | www.7672222.com | www.88806.com | 5004oo.com | www.hx7766.com | jj3405.com | WWW.789736.COM | 2060055.com | www.910355.com | www.89599m.com | www.2784444.com | www.365007.cc | 61789c.com | www.c6167.com | 66681g.com | WWW.136075.COM | 99995156.com | www.235952.com | www.js56772.com | 9103pp.com | www.664by.com | 40033q.com | WWW.404977.COM | www.5966ooo.com | www.325477.com | www.rrqp777.com | 71366s.com | WWW.91954.COM | 63965555.com | WWW.345044.COM | www.4136t.com | tk111.com | www.54400w.com | 59599f.com | WWW.438532.COM | 20775544.com | www.018581.com | www.683248.com | 7742qq.com | WWW.556985.COM | 54443y.com | www.60123a.com | www.9646x.com | 2021g.com | WWW.514655.COM | www.tc1158.com | www.80948.com | www.5091t.com | tt6820.com | www.715777a.com | www.60886i.com | 749304.com | WWW.20758.COM | lh7358.com | 99v.org | www.ycp4.com | 26668u.com | www.530751.com | www.704wb.com | bet555888.cc | WWW.542755.COM | www.07679d.com | 6423r.com | WWW.322001.COM | www.p32939.com | jm8.tw | WWW.592712.COM | 32365v.com | 98y88.vip | WWW.67830.COM | 3156yyy.com | 9386.cc | www.sxyl1.com | 6830r.com | www.29277u.com | www.0014w.com | 00778s.com | www.032059.com | www.0014x.com | 5589.com | www.36847.com | WWW.927577.COM | feicai0813.com | 7605b.com | WWW.730876.COM | www.85857p.com | 8901y.com | WWW.113480.COM | www.8313o.com | t2894.com | WWW.65618.COM | www.i80288.com | 4018b.com | WWW.567142.COM | www.j63568.com | 5488s.com | www.703906.com | www.55228h.com | 8522tttt.com | www.456233.com | WWW.640338.COM | www.hg098765.com | 77151.com | WWW.694978.COM | www.111128.com | 57157m.com | www.229075.com | www.am7979.com | www.35155.com | 15a6.net | WWW.355320.COM | www.6678687.com | 67877a.com | www.412424.com | WWW.858459.COM | www.4136j.com | 80368xx.com | www.791637.com | www.22603.cc | www.jjjj55555.com | 3614p.com | WWW.728003.COM | www.yt2019.com | 921290.com | 89777p.com | WWW.14011.COM | www.hg082.com | 55xx8331.com | 3434zz.com | WWW.645717.COM | www.706wb.com | 71245.com | 86611q.com | WWW.520113.COM | www.50080m.com | 59964vv.com | 2078v.com | www.973320.com | www.8839b.com | www.mhcp5.com | 00048l.com | www.361560.com | WWW.350260.COM | www.650391.com | 3457.com | ra6616.com | WWW.660168.COM | www.50052h.com | www.938i.cc | 08820066com | www.300388.com | WWW.870155.COM | www.780780g.com | a757033.com | 6830h.com | www.936126.com | www.c5839.com | www.5181889.com | 5856cc.com | 8988444.com | WWW.870634.COM | www.3890v.com | www.5446oo.com | 444167.com | 16690088.com | WWW.759065.COM | www.6661e.cc | www.bet63f.com | 4196n.com | sxmlr.net | www.979816.com | WWW.150270.COM | www.637907.com | m35151.com | 188qq888.com | www.50732e.com | WWW.520637.COM | www.26299z.com | www.333jyh.com | 15856s.com | 168c5.com | www.506923.com | WWW.2546.COM | www.78949x.com | www.r32939.com | 00773.com | js06.app | www.281380.com | dzhcp7.com | www.785382.com | WWW.208271.COM | www.hg118444.com | www.rycp157.com | 839555.com | 3644k.com | www.339786.com | WWW.680081.COM | www.8039y.com | www.88325j.com | 23800e.com | jidu03.com | 69234.cc | www.359932.com | WWW.20210.COM | WWW.576455.COM | www.065815.com | www.383566.com | 6150n.com | 33335002.com | xycp88.com | www.529979.com | WWW.358955.COM | www.hx2088.com | www.1466e.com | www.86999a.com | 17998.cc | 9993657.com | 73999w.com | www.178385.com | WWW.301267.COM | WWW.761345.COM | www.50024g.com | www.5719f.com | 8884048.com | 8381002.com | 1036.com | JS1388r.com | www.101220.com | WWW.200483.COM | WWW.845680.COM | www.656by.com | www.89777z.com | www.46630.com | 61652k.com | 998m.cc | 4955p.com | 500000592.com | 4775.com | www.235925.com | WWW.552805.COM | WWW.335123.COM | WWW.801607.COM | www.07813.com | www.35898c.com | www.pj5060.com | www.56655m.com | 8977yy.com | 566777h.com | 1669q.com | m2554.com | 434355.com | www.377474.com | WWW.307822.COM | WWW.685789.COM | WWW.442455.COM | www.lqc2.com | www.83033x.com | www.js56771.com | www.sha2333.com | www.751.cc | zhcp73.com | 112q.net | xxx01234.com | 66671u.com | 7811bb.com | 667766t.com | 2019y.cc | 3983019.com | 55155w.com | www.1555789.com | www.349077.com | www.881805.com | WWW.678972.COM | WWW.932498.COM | WWW.214216.COM | WWW.69643.COM | WWW.346811.COM | www.2875w.com | www.71233d.com | www.28891j.com | www.777999qipai.com | www.744363.com | www.4196m.com | www.hg8qq.com | www.88166p.com | www.400322.com | 6363d.com | 0747n.com | la688.com | 3121nn.com | wfcp777666.com | xx7742.com | 8869emc.com | 3668yh.com | 8522wwww.com | 998m.cc | 55545e.com | haobocaiwang.net | uuu5682.com | 883399a.com | 425511.com | qycps9.com | 3844d.com | 3178x.com | 500000757.com | 6220u.com | 5003g.com | 88535f.com | www.a456x.com | www.bd2019d.com | www.404099.com | www.55545j.com | www.680588.com | www.555838.com | www.06386655.com | www.5583066.com | www.087k.com | www.5856876.com | www.6033888.com | www.0270h.com | www.26299d.com | www.3552r.com | www.sxyl3.com | WWW.808860.COM | WWW.741366.COM | WWW.916001.COM | WWW.565696.COM | WWW.774051.COM | www.901372.com | www.547677.com | www.167356.com | www.662678.com | 89777p.com | 4116v.com | 22207x.com | 35222d.com | 50099p.com | 80188u.com | www.5099uu.com | www.p2894.com | www.4331c.com | www.45258.cc | WWW.602891.COM | WWW.273226.COM | WWW.318692.COM | WWW.144540.COM | www.559748.com | www.84378.com | 6199600.com | k08199.com | 38648kk.cc | h88.com | hg37370.com | www.hg8xx.com | www.f63568.com | www.50051r.com | WWW.84110.COM | WWW.799032.COM | WWW.547166.COM | www.526901.com | 830007.com | 2690js.com | www.767387.com | WWW.828638.COM | WWW.53538.COM | www.980221.com | www.8905r.com | www.99094w.com | www.5854q.cc | WWW.867606.COM | WWW.79739.COM | www.314677.com | www.480555.com | 567bet.co | 4556k.com | 2019tt.cc | www.55060y.com | www.4331m.com | www.fcff5.com | WWW.71038.COM | WWW.826613.COM | www.085533.com | 2934com.com | 463e8.com | 3121oo.com | www.295002.com | www.91233m.com | WWW.119306.COM | WWW.303048.COM | www.500710.com | 66335002.com | 0234pp.com | 3379a.com | www.678js333.com | www.26878k.com | WWW.632935.COM | WWW.777741.COM | 574.net | 73567tg7.com | 4647b.com | www.4996jc.com | www.50732b.com | WWW.150058.COM | www.803242.com | 9645ll.com | 0245i.com | 7935k.com | www.6687n.com | www.3933o.cc | WWW.483300.COM | www.196806.com | baliren133.com | 53262d.com | www.4212b.com | www.09088.com | WWW.225080.COM | www.778948.com | 69990u.com | 9506f.com | www.28000y.com | www.73166d.com | WWW.420456.COM | www.503477.com | 6423l.com | 3522l.vip | www.9997038.com | www.5095h.com | WWW.582007.COM | www.00166.com | ww01365.com | 131fff.net | www.68993269.com | WWW.427557.COM | www.634977.com | 1489w.com | 08530007.com | www.xpj1.net | WWW.460028.COM | www.980205.com | cai88.cc | yh6688.bet | www.47506r.com | www.c2879.com | WWW.383814.COM | 97799v.com | 7686v.com | www.44118h.com | WWW.200405.COM | www.576590.com | hg91910.com | e3144.com | www.pj56.com | WWW.759152.COM | www.90422.com | 3807jj.com | www.pj88d.com | www.782w.com | WWW.4212.COM | d3410.com | 3379s.com | www.99080044.com | WWW.338946.COM | 13669a.com | 32555r.com | www.102665.com | WWW.256947.COM | www.669268.com | 2685js.com | www.7793o.com | www.39500n.com | WWW.735246.COM | j5429.com | 8036t.com | www.0327.com | WWW.318688.COM | xpj98618.com | 131p.net | www.bet73x.com | WWW.132568.COM | gbhs.AM | 7744uuu.com | www.78700j.com | WWW.660392.COM | 1312166.com | 88033.com | www.66ffi.com | www.799046.com | 22225309.com | www.6880tt.com | WWW.590533.COM | www.178982.com | 222.am | www.44118e.com | WWW.737801.COM | 0033d.cc | ff555l.com | www.77114c.com | WWW.707412.COM | 8977ww.com | www.jinbocp.com | www.hf5887.com | www.401269.com | 3967p.com | www.yz7706.com | WWW.239589.COM | hb7.com | www.20199qq.com | WWW.292770.COM | www.178211.com | 50025522.com | www.68993253.com | WWW.563864.COM | 0434344.com | www.vns6603.com | WWW.794838.COM | dx888.com | 64111e.com | www.5854u.cc | www.330652.com | 8159ppp.cc | www.vn888234.cc | WWW.411838.COM | j58955com | www.v58.me | WWW.116368.COM | 15856p.com | www.85jsjs.com | WWW.632860.COM | 0234oo.com | kk4675.com | WWW.755598.COM | www.2235444.com | 0747vv.com | www.66kcw.com | www.175969.com | 45637z.com | www.26299q.com | www.369073.com | 7720e.com | www.53911c.com | www.501203.com | 8547uu.com | www.35155x.com | www.235944.com | 01885x.com | www.7777hv.com | www.50024i.com | swtyvvv.com | www.33yfa.com | 1f22.com | 333ths.com | WWW.583434.COM | 2455w.com | www.808888f.com | WWW.747402.COM | 61789w.com | www.469705.com | WWW.16966.COM | 08778t.com | www.5856882.com | www.682224.com | 2737vip.com | www.33598k.com | www.158606.com | 2643l.com | WWW.848775.COM | 2222k4.com | www.bet91482.com | WWW.539783.COM | 6396k.com | www.36586666.com | www.390675.com | 228888p.com | WWW.837597.COM | 131pp.net | www.280.cc | WWW.208601.COM | 4231b.com | www.39058.cc | dy263.com | www.8861tt.com | WWW.297920.COM | 55717.com | www.68689g.com | ename.net | www.tc8805.com | WWW.901355.COM | 590.com | www.51515h.com | www.2784444.com | www.b7b8.com | WWW.175908.COM | 547842.com | www.21202t.com | www.177333.com | www.7415uu.com | WWW.882871.COM | 3958.com | www.103ak.com | 4182g.com | www.4521o.com | www.909888.com | 24005.com | WWW.788328.COM | pj00aa.com | www.hg09b.com | www.460123.com | www.0661777.com | WWW.744575.COM | hd8449.com | WWW.318551.COM | 1294m.com | www.356977.com | www.71233v.com | www.5001600.com | WWW.268122.COM | 91019c.com | WWW.858459.COM | 1766.com | www.99788r.com | www.0063.cc | www.4996yn.com | www.887763.com | 8827ff.com | WWW.193195.COM | 22098z.com | WWW.622188.COM | 99110040.com | www.120782.com | js345w.com | www.62979b.com | www.373500.com | www.77731c.com | WWW.695923.COM | 09797.com | WWW.542533.COM | 3559x.com | WWW.912463.COM | 06386363.com | www.6832g.com | 1669b.com | www.7406.Com | ss5443.com | www.e98478.com | www.7672222.com | www.43389.com | www.150822.com | www.5099tt.com | www.805357.com | www.07.bet | WWW.320234.COM | am9.cc | WWW.744450.COM | vic.am | WWW.30232.COM | bc080.com | WWW.763031.COM | 28839f.com | WWW.163720.COM | 4556z.com | WWW.323788.COM | 4231d.com | WWW.469482.COM | vns00vv.com | WWW.77914.COM | 51133zzz.com | WWW.749558.COM | 3807oo.com | WWW.566254.COM | 20779955.com | WWW.912337.COM | 80850s.com | WWW.680081.COM | 70118e.com | WWW.866506.COM | 822930.com | WWW.556448.COM | xpj66378.com | WWW.357056.COM | www.62500.cc | www.635893.com | www.00618h.com | www.399046.com | www.47506a.com | www.460kj.com | www.540066.com | 1483p.com |