<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 5986|回復: 44
       打印 上一主題 下一主題

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2014-1-21 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       【書名】:  催眠與心理壓力釋放
       【作者】:  郝濱
       【ISBN】:  9787212035105

       催眠與心理壓力釋放PDF掃描版試圖通過通俗易懂的語言與您分享一些與壓力管理相關的心理學知識,以便了解生活中各種壓力的產生規律,更加清晰地面對生活中的各種情況。并且幫助你通過一些簡單易學的催眠與自我催眠這一科學的心理學技能,將先進的壓力管理方法融入你的生活,使你能夠有效地疏導、緩解和利用壓力。同時,豐富的案例除了可以幫助你更好的理解書中的內容及學習并使用書中的技術外,還可以提醒你以生活中的每一個變化為新的成長契機并以全新的態度去面對美好的人生。
       : D) Z4 Y0 ^' G
       3 A7 H2 e9 @/ {2 n, t/ R) }
       游客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
       + b3 C% L9 W7 y( X8 r1 ~
       目錄:
       ( l: X! _2 Y3 f9 |, p* t( d" @
       & W" S2 Y# |0 c) X6 |% i& b第一部分 催眠理論' I1 B! ]+ Z' M  {/ ]  n
       第1章 催眠到底是什么2 W* `; K1 ]# [, r3 K) L& ~
       一、催眠并不神秘- r: y! H; e+ Y, L6 Z* B* J- ]& C
       二、人生無處不催眠
       ) F; C* w) `6 E$ v" F三、催眠的作用2 o  ?" p' D" L4 X8 T" v9 M
       四、催眠的局限性
       3 r; `) V( @2 U) z$ m五、個體條件對催眠效果的影響9 n8 e7 C+ _6 w# T1 R7 r
       六、自我催眠與自我療愈" @9 o% w# |" @" G+ t$ W
       七、催眠的分類' w5 d4 b+ F+ l# N2 Z: f
       第2章 催眠的起源和發展
       6 `5 b4 \2 E/ u  R4 i一、神學時代——神學的工具
       9 L( N- B' T8 s' ~, o4 p* d: I9 j二、流體力學時代——醫生手中的磁棒' V" y: a$ J! A
       三、生理心理時代——進入科學時期' H9 Z3 s# [. y$ \) `
       (一)潛意識的作用5 G+ ^- @7 k8 b! v* M' H
       (二)新的熱潮
       2 m4 a$ ~1 A, D: ?5 S' r( A第3章 催眠的科學原理
       6 U. t/ ~( D8 T* h一、催眠的生理學原理' N* O, V. {9 P: X, U9 [
       (一)催眠與大腦功能7 d; }9 H6 G+ d. h3 F3 E
       (二)催眠與腦波
       ( n5 T- H. n) ]二、催眠的心理學理論
       0 L( |' a1 q: S0 b( `三、其他相關學說
       5 z* E) k" O$ t$ [, F/ c! D(一)精神分析學說! v( @* m3 L% r2 M: s6 y3 R- [
       (二)角色扮演學說
       3 X; |5 `0 D, ~* y7 g% v, g(三)心理和神經生理綜合理論" n& e7 v# ]. E
       四、關于催眠的其他疑問6 B6 e" a. X' G& h! Q& e: H
       (一)催眠時會被控制嗎
       : w: ]' Z# M% I7 {4 \(二)動物可以被催眠嗎' w4 T0 `% j- w+ s1 w; p
       第4章 催眠、睡眠與夢
       , G* }) u5 y; ?. k( A* l& F* X5 S一、重要的睡眠  ?0 E) q  E& U, n- |$ M6 t
       二、神秘的夢7 v6 e  Y( L+ l
       三、催眠與睡眠5 e' T1 ?' O( J% Q! ~* p. k
       第5章 壓力到底是什么3 i; f* L6 W+ t( q/ p; C
       一、“戰斗一逃跑”反應: h: x5 P0 _, ?5 g* J
       二、壓力反應過程的三個階段% t2 w3 A$ E' I6 Z3 r
       三、生活中的壓力強度
       8 a* E- t% f( b: M# D7 r5 K# j$ z四、人們對壓力的感知與壓力的交互過程; A' n2 U6 O+ M/ I0 |! I, @
       五、我們身心越健康,壓力感受越低4 W# u7 i! S: h8 J, y) D
       六、壓力的來源
       , `& \( w' K# C8 l+ m# t# R' c& H: U第6章 壓力對我們的影響
       ( `! V  U7 A& {8 @( ^% w# l一、壓力反應
       ' S' ?$ u$ h; B5 Q6 i2 P0 F. B  Z二、聰明的人類,龐大的國家) C+ a. g) j* q" e% v9 ^
       三、壓力反應的過程
       2 u# q8 `! x9 j& H. L& P: g( Q四、壓力的影響
       8 g, i4 c' [' d五、壓力水平的評估1 M( F" m* q+ x% \3 G- U+ V
       第三部分 實用催眠技術
       / i9 h' e! Q9 z( \0 T+ h第7章 催眠治療中的倫理道德與催眠環境
       + i. ^) t+ k# W. w: a3 t) G2 [9 p一、美國催眠師學會倫理守則, Q6 F, ]" X$ b) i7 C
       二、中國就業培訓技術指導中心催眠保健咨詢師職業道德規范+ \$ C  d9 ^2 [
       三、適合催眠的環境
       7 u4 p  T6 C  u/ C第8章 催眠狀態下的反應與基本操作步驟
       0 F$ X) Z# x/ R9 U7 ]一、催眠狀態下的反應) A5 w+ D2 A0 ~' @
       (一)淺度催眠狀態$ m7 Q8 v8 f5 |( P/ W
       (二)中度催眠狀態
       # A1 ]1 Z* A- ?9 e9 U. j(三)深度催眠狀態
       9 m( T/ y9 ?# R) w- t二、催眠的基本操作步驟
       5 G4 Y% R) B1 q$ |5 p3 G- {1 U(一)事前溝通階段
       3 |2 P0 i) U* d$ t) P(二)催眠引導階段
       + k: B" \* |7 k8 N( }0 \(三)催眠深化階段
       . w8 p( Y0 S3 u; `: h4 ^(四)建議與暗示階段
       / J# m8 q8 `& w. ~(五)結束催眠階段, n( i1 o( W# Z  d$ k* T8 I9 Z
       第9章 自我放松技術0 w: X- f# I+ t. y
       一、找到放松的感覺2 I8 }+ s; S8 X/ C
       二、放松的捷徑,學習深呼吸1 L- r' I1 N; ^
       ·腹式呼吸法
       8 r8 z2 d) E$ h- g·肩式呼吸法8 r+ K' x- b/ q4 X, O+ M* f
       三、專注能力練習
       + M6 S9 x1 O$ u+ j·視覺集中法3 }: V; a$ _! n6 X: `) i' \
       ·聽覺集中法
       : B! ?: ]8 p/ p6 R! I8 c·呼吸集中法
       ) m; h( j; ]$ T! c& v0 C四、學會放松
       , i( u  f2 `* R·快速放松法! \$ V6 a# C2 _% b$ B, K) M3 ^
       ·想象放松法
       - d+ C! U$ F) `第10章 自我催眠練習
       8 ]* h, y! K  r: y; L3 ?/ W第一階段:沉重感練習+ {8 M  M# l3 [9 Y8 u$ U  m
       第二階段:溫暖感練習; O- Z% f  R' r
       第三階段:心跳調控練習4 J6 k3 {; O: S* ~& v5 P
       第四階段:呼吸調控練習% R4 b3 i7 e. e
       第五階段:腹部調控練習
       1 l( z) d' [; y: G第六階段:額頭調控練習0 @2 t2 N/ m$ o0 _# `4 v
       第11章 催眠敏感度測試技術
         j8 @5 c0 P2 V1 w& |; H' U一、雪佛氏鐘擺測試$ i3 ]  h- c) r* e# u) y) }
       二、手臂升降測試" B) d& B7 K* G8 u4 l* _
       三、檸檬觀想測試
       ) k. A# V- I% {# x4 D四、雙手緊握測試. Z4 u8 M  S" O3 k3 [+ n; T
       五、身體后倒測試3 p) v, ~- E# ]9 h" f- X4 z
       六、斯坦福催眠感受性量表
       - x) _  K8 l/ t( R/ t: v$ C6 P第12章 催眠的引導技術7 E$ U1 O* }) E, u
       一、漸進式放松法. J8 n- ]9 \& s
       二、視覺凝視法) \0 ^1 y7 }- u, Y( l. y
       三、情景引導法; @# R2 G' ~2 t& f, w$ _+ Q
       四、呼吸引導法
         J! \$ P0 C9 Z五、想象引導法
       % h+ b' G# x' z  o" O+ n第13章 催眠的深化技術
       " e) e& T$ k% K) y6 ~, ]: Z一、自我催眠深化
       2 X: t$ ?* N9 ?2 B二、空間下降法
       ) k% ~) ?6 [+ ^* ?三、大衛·埃爾曼法
       7 J, ]  s; d0 C2 [' |/ P- O四、催眠敏感度測試、引導和深化一氣呵成7 S0 u- p: b; c+ z9 }% ^
       第14章 催眠深度測試技術
       1 ^( |3 X$ I8 n4 T; c/ A  ~& i一、眼皮膠著1 j. c5 M. B5 g+ Z
       二、手臂僵直
       & e' r& n1 ~( l7 Y1 o三、數字遺忘5 i/ S. X! D0 g
       四、痛覺喪失
       ; |7 [+ V  j0 Y5 s$ Z五、無中生有
       3 B- _* |. N. v; I六、有中變無- |+ K; N( q* |5 d0 U2 c) [7 J5 R
       第15章 催眠暗示的使用技術  B! o( F# |( O  K* E+ E$ k
       一、暗示的作用
         v- ?. b8 [! k  H二、催眠暗示的種類7 x; S- v$ f3 A6 L0 i, \
       (一)按照是否借助某種刺激或儀器配合劃分
       - h. m# e) Y2 g' T(二)按照受暗示者的狀態劃分1 e0 S2 A0 P# P! f/ ]
       (三)按照暗示的功能劃分
       + a6 _' I' x# ^, w, Q1 l% n% K" S三、催眠暗示的傳遞途徑* X) a- c, N) Q, K! F
       四、如何正確地使用暗示
       9 @/ Z- q- _0 j" t5 x. Z) P(一)尊重人的獨特性, e) `: w% g" X9 S) C% [$ A
       (二)運用自身改變的能力' Q2 Q' ]  f! V
       (三)明確而可實現的目標  t4 [" k; Y1 B: C* C% U% q
       (四)注意使用正面詞匯$ d1 f# g( S/ X
       (五)給予易于接受的暗示8 d/ d0 Z; p3 @  ]4 y" [: {
       (六)用肯定句表述目標
       7 ~1 }- v$ L% o9 w$ W- k, a. S(七)用簡單句給出指令9 L. Q0 K# C( c4 t! L
       (八)利用好暗示的特性
       3 T6 Q& }' {. Q! O, J, o+ a五、暗示使用不當的處理
       7 _/ ~. n# h5 D, M(一)生活中的負面暗示1 U. t: [* ~% r, i; }5 T
       (二)催眠中的暗示使用不當
       9 B* u0 V% y0 N第四部分 緩解壓力的技巧
       2 d( T4 c. Q5 ~# m/ `$ {# a' r第16章 催眠的喚醒技術  H( y# Y5 u' w: G, V+ R1 E
       一、喚醒時的注意事項
       $ X6 _6 p# e. B  o( d二、常用喚醒技術
       9 t+ p- r; E$ b% W(一)數數字法
       / q6 H, {; |( z' |(二)感覺喚回法9 y, }- ?. z, D8 d+ |
       (三)自然蘇醒法
       8 V7 t0 Y( {+ [5 t- U(四)音樂法. O- Y4 E6 r- I0 `3 R, ^% J$ M
       三、在故事中催眠% ?# _9 u$ M" y' f; [
       第17章 撫平壓力
       5 m: h9 K  c/ M8 o* \# n4 K一、壓力的不同類型4 A8 \# [9 e+ F+ v4 a
       二、面對壓力積極思維  T% c( S/ F- H$ C3 C& c
       三、使用催眠技術& \3 [" V5 U, O) b/ f
       四、尋找壓力來源8 Y/ ]& v+ z, M  m6 n% E
       五、學會管理時間
       " r- _9 q% j, e7 ~  {$ _六、健康的飲食習慣3 [8 e' }( n: ?
       七、開始你的運動
       ! C1 t: j  I$ B1 C9 A% Y5 k! B八、心的輕松之旅1 g% A6 x/ r( t
       第18章 輕松走過職業之路
       % }; }( a. D8 N( e$ }  o一、職業生涯里你有壓力嗎% q3 d% v3 O/ u' {6 u7 U4 Z
       二、積極的開始* S5 ?3 O4 @/ V/ A% S* l2 Z
       三、工作強度是重要的壓力源
       $ q/ w% S* x# c四、恰當的職業規劃
       , ?  l9 u) R6 P( ~8 e五、消除職業倦怠
       4 n  t. J& D3 ?; E六、預防職業枯竭
       ! E7 y* O$ t! a七、不同的體驗和收獲
       & e' R+ b; f7 z' Y第19章 幸福的戀愛與婚姻
       # R. G8 h* i7 z5 f% h; F一、戀愛與婚姻中有壓力嗎
       4 B, y5 \: x2 U) `! \4 C  |二、甜美的愛情
       + _. @& v7 j1 Q1 s4 E  M( f三、自我親職& W6 ^0 W$ L! X( |6 P3 s
       四、關愛自己
       3 E* l* j/ ^5 }五、和諧的婚姻
       ( I4 S; |. n% O六、面對失去9 E/ G8 P" h% C# c
       第20章 讓孩子自由地成長5 o7 G5 o9 Z% g9 r
       一、孩子們有壓力嗎, A$ Z- ?+ F2 C8 M& F
       二、給予孩子們健康成長的環境- o) A% @6 a% M6 V; v
       三、快樂地度過學生時代" L& N/ e& c' c% r  _$ @8 T" y, F
       四、給予單親家庭的孩子恰當的關愛3 l& x# ~! B: \2 Z0 W
       第21章 融洽的人際關系
       2 F5 M* k6 H0 V2 K0 O" w一、重要的人際關系
       , b* m5 Y$ b( O3 @3 R二、相識和了解
       1 u+ X# _; A4 h( x) a6 ^三、建立良好的人際關系. A3 q/ {" X- j2 h2 y
       四、與他人長期和諧相處8 d0 v1 Y- A& r. {- b
       第22章 心境與環境的和諧
       $ P  ?; K7 n. ^" V8 L; S; [一、令人興奮的時代
       ; F0 z+ |2 V* z1 x- A(一)生活方式的改變2 Y7 G& `+ k% Q
       (二)生活條件的變化
       ' B3 j7 S# m/ r! P) s1 k二、不恰當的環境帶來的壓力
       & a/ k7 O8 Y2 x% P" t  D/ O% v(一)溫度
       8 }+ V* R( V) _4 v5 {2 |  x(二)光線
       5 @$ U+ S3 p! K. @- m' W. Q$ {5 N9 M(三)空氣質量* \4 T- Q3 ~- f
       (四)噪音
       ! t* A4 k( J4 J2 L三、與環境和諧相處
       % o. x) h# N9 A' O第23章 成長是一生的事情
         {+ V  K, u. ]0 I! K一、性格與壓力有關系嗎
         w) V5 K+ M  _% V. M1 r(一)A型性格: R2 A2 c4 Q* c7 O6 l" ^) t
       (二)B型性格: S0 M4 G1 F/ g
       (三)C型性格
       . v3 u/ f3 |5 [, U, {(四)堅強型性格: t: ]. `- F+ w5 B6 z+ A, O( M
       二、完善自我
       9 u' e* a6 [: _2 i8 l) Q后記:感謝生活
       ; g, O# _2 S0 g% U3 `參考文獻
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2014-5-21 22:54 | 只看該作者
       這些都要多看看  多學學
       5#
       發表于 2015-3-24 10:58 | 只看該作者
       dhgfjhgj
       6#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdfgdhg
       7#
       發表于 2015-3-24 11:01 | 只看該作者
       xdghfj
       9#
       發表于 2016-2-24 22:48 | 只看該作者

       ) W8 a3 u+ s; q; O/ N6 N  K謝謝分享
       10#
       發表于 2016-6-1 01:07 | 只看該作者
       好東東
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3平台湖北快3主页湖北快3网站湖北快3官网湖北快3娱乐 192080.com | www.560758.com | www.63877r.com | www.570477.com | www.789270.com | 15a27.net | www.605066.com | 4152m.com | www.8667t.com | www.amh09.com | www.156689.com | www.jx5544.com | sbd5551.com | www.3978q.com | 2338tz.com | www.031079.com | www.55826rr.com | 50099q.com | www.kj555888.com | www.63877b.com | 6396b.com | www.yingle55.com | 0729y.com | www.49956j.com | www.21365hh.com | da472.com | www.8080999d.com | 5437y.com | 29918dd.com | www.8313k.com | 73055b.com | www.hycb8.com | www.098842.com | 52688e.com | www.444999qipai.com | 2355o.com | www.51515v.com | www.28000r.com | 496cc.com | www.57578h.com | www.75878tt.com | 566670011.com | www.644103.com | www.a2a777.cc | 66223885.com | www.tyc19988898.com | www.9599677.net | feicai0471.com | www.0012.com | www.bet3650314.com | 500000931.com | www.hg118.com | www.y22365.com | 3522pp.com | www.bj6666.com | www.5319r.com | 5309l.com | www.66050.com | 454661.com | www.5091z.com | www.0088hg5.com | xiaowei789.com | www.8039i.com | 4323t.com | yl-26.com | www.58908a.com | www.ylg888888.com | 131ee.net | www.81608x.com | www.j6628.com | 85850.com | www.807683.com | www.4694z.com | 908080n.com | 2019p.cc | www.50788d.com | www.amjs9.com | 4556h.com | www.335037.com | www.xpj16688.com | www.8124t.com | 19991o.com | www.2588cai.com | www.854569.com | 33ii8331.com | 20778855.com | www.cb2188.com | www.b3065.com | hkmh11.com | 7894y.com | www.8839e.com | 69447799.com | www.4152f.com | 99888l.me | www.788464.com | www.4996fj.com | www.23426b.com | pj677m.com | www.745568.com | www.x552.com | 7003uu.com | www.003561.com | www.0343m.com | www.suncity553.com | 55331q.com | 7141dd.com | www.35155c.com | www.lfcp095.com | 6220l.com | i4212.com | www.809572.com | www.2021q.com | www.k30226.com | 53358n.com | www.444083.com | www.0343l.com | www.46621.com | 66577.cc | 4018hh.com | 2222k7.com | www.83993q.com | www.11pjjt.com | www.hg8801.com | yh88135.cc | 55966.com | www.650317.com | www.07679w.com | www.hg151.com | 2019d.cc | 61328833.com | 22rr8332.com | www.fl98.com | www.778305.com | www.331113.com | 88033.com | 32212v.com | 11422s.com | www.730678.com | www.731651.com | www.33707.com | www.76543f.com | 05168722.com | alpk8.com | 2455w.com | www.k796.com | www.dw777.net | www.00618g.com | www.hg123300.com | ca7099.com | 3568h.com | o2306.com | www.806726.com | 3122jj.com | 33382q.com | yh888w.com | www.596081.com | www.12455hh.com | www.491977.com | www.mgdc47.com | www.4763000.vip | 86811rr.com | 1489m.com | e1327.com | www.197091.com | 9694l.com | www.34788o.com | www.00fzc.com | www.1764z.com | www.346346.com | www.vm905.com | www.hg880333.com | LXYL361.com | 33382yy.com | ylzz1.cc | www.8667o.com | www.flb901.com | www.5504.com | www.hg3115.com | www.5777933.com | 2554com.com | 3846xx.com | 19991m.com | www.vns000.me | www.799666r.com | www.9679k.com | www.22xpjdc.com | 3009x.com | 56787ff.com | bmw8006.com | 1665hh.com | 51133b.com | 79889q.com | www.397760.com | www.899342.com | www.8039p.com | www.816069.com | www.630468.com | www.8887hj.com | www.4719aa.com | www.15011k.com | www.18373876153.com | www.302981.com | 1495.com | 79889o.com | 55818i.com | vv8825.com | 26668u.com | longfa2.com | ff4119.com | r8009.com | 83378d.com | 16690077.cc | u32365.com | 28824t.com | 918dp.com | 91599.com | f5429.com | 35222pp.com | 35252s.com | 4789801.com | qq1331.com | 4270ss.com | 500000439.com | 54770.com | 80878g.com | 11nn8331.com | 748557.com | w2649.com | 3614c.com | 7722209.com | acp0006.com | 04666z.com | tyc1512.com | qjdy003.com | vip66702.com | www.838957.com | www.xpj716.com | www.senurcare.com | 9464007.com | 5144v.com | www.407878.com | www.bh22678.com | www.vnsr11888.com | www.hg8086.com | www.09569i.com | www.xpj130.com | www.3170003.com | www.6677104.com | www.799666e.com | www.8806488.com | www.4hg6668.com | www.9464004.com | www.78919a.com | www.80075d.com | www.5441p.com | www.716866.com | www.271051.com | 33432p.com | 923510.com | 38.sb | 7200199.com | 2613d.com | www.4123k.app | www.amxhtd11.com | www.568000.com | www.4078r.com | www.50999k.com | www.y0112.com | www.16878a.com | www.68993268.com | www.2788cai.com | www.501209.com | 2247h.com | 667766s.com | 5856ccc.com | 0805u.com | www.ag9.com | www.1116609.com | www.7415vv.com | www.96877.com | www.34788w.com | www.591733.com | 6245d.com | 2677sss.com | 655661199.com | www.hg8988.com | www.6663009.com | www.1168v.com | www.772063.com | www.99830.cc | www.39500e.com | 3957x.com | 4465s.com | 4255ttt.com | www.msc99.la | www.hga66600.com | www.80065q.com | www.607325.com | 67879.com | 4340m.com | 4196y.com | 3004.com | 4289w.com | www.fh6666.com | www.345445.com | www.62979f.com | www.11201.cc | 4195qq.com | 56988yy.com | 8290z.com | 553322EE.com | 3080.com | www.331suncity.net | www.4521v.com | www.3126x.com | 8522nnnn.com | 4556f.com | www.8520c.com | www.209558.com | www.159957.com | www.717885.com | www.ptk3.com | www.14177.com | www.43131v.com | 0612g.com | 97297s.com | www.718888.com | www.048.com | www.599643.com | 55009193.com | 256777m.com | www.137479.com | www.126629.com | www.636220.com | 38238u.com | 3844f.com | www.2424394.com | www.868229.com | www.021067.com | nn500o.com | www.ww.t7888.com | www.bwinyz49.com | www.935257.com | vv1331.com | 2418p.com | www.508555.com | www.hg355.tw | 55aa8331.com | 22ww8332.com | www.444540.com | www.00840i.com | 3169i.com | 2127t.com | www.948884.com | www.55238h.com | ditu.so.com | ccc4165.com | www.2078f.com | www.9822.com | 0241p.com | 8957a.com | www.z5777.com | www.81678g.com | 6363k.com | feicai021.com | www.mk927.com | www.25688d.com | 6033t.com | xpj55658.com | www.4058x.com | www.596608.com | www.8667u.com | 88773885.com | 5651m.com | www.b35tt.com | www.551549.com | dzjcp.com | www.fbs44.com | www.hg57977.com | 3822c.com | 59889l.com | www.89677k.com | www.401265.com | o58955.com | www.282555b.com | www.33598w.com | 55797.com | www.hg2218.com | www.0088hgdd.com | 3049m.com | dd76669.com | www.659618.com | www.62118a.com | ee0385.com | www.dzj0555.com | www.401269.com | 00773m.com | www.yf370.com | www.628987.com | 88993v.com | www.56655p.com | www.630155.com | 86818789.com | www.16181g.com | www.178261.com | 6220y.com | www.1851119.com | www.43131m.com | 44xx8331.com | www.42456655.com | 5906vv.com | www.7830c.com | www.61233j.com | 50067v.com | www.652005.com | www.cb3288.com | 2211365.com | www.0849.com | www.047788.com | www.hg635.com | www.163888ll.com | www.055x.cc | d82365.com | www.97cp678.com | www.516113.com | e2554.com | www.73990w.com | 365355.com | www.282203.com | www.12455w.com | www.7893w46.com | www.8967f.com | www.96386o.com | 67629999.com | www.yh76b.com | xpj677c.com | www.blg888.com | www.364747.com | 8905.com | www.886498.com | 112i.net | a2554.com | www.80188g.com | 416164.com | www.770144.com | www.fc78.com | 86811.com | www.yl8553hb.com | 6868567.cc | www.99418.com | www.88266o.com | www.8124n.com | www.8499g.com | 55331kk.com | www.610096.com | 3846u.com | www.68228p.com | www.43131n.com | www.7893w4.com | www.cp9829.com | www.548511.com | 809044.com | www.47272x.com | www.602630.com | 01234jjj.com | www.77114x.com | 3775q.com | www.yzcp2024.com | 7742dd.com | www.7736.com | 2626xpj.com | www.05125e.com | www.7036f.com | 36404433.com | www.8967y.com | 1407d.com | www.hg7624.com | www.33997u.com | www.xin888999.com | www.744646.com | www.7200399.com | www.6661f.cc | ll2649.com | www.76520y.com | dzhcp6.com | www.6939a.com | 3967q.com | www.tai3355.com | 146664455.com | www.0072721.com | 30688h.com | www.116874.com | 86611a.com | www.350c8.com | hg10f.com | www.flb877.com | 67890aa.com | www.48330m.com | 3890b.com | www.aa15.cc | 8682325.com | www.3978c.com | 6269pp.com | www.36787c.com | 4997q.com | www.777xm.cc | www.8520z.com | www.978127.com | www.pjgansu.com | www.546411.com | www.368012.com | 84496677.com | www.38238y.com | 2864s.com | www.4058c.com | 44303.com | www.tyc1998689.com | sha0003.com | www.7782g.com | bcylc7.com | www.709337.com | 2355xcom | www.jsc222.com | 77222007.com | www.r1432.com | 566777h.com | www.120158.com | 168cp-x.com | www.868955.com | www.msc605.com | 66744.com | www.9980.la | 71372225.com | www.90305d.com | z86226.com | www.5504x.com | 2595v.com | www.668679.com | 518cp1.com | www.983699.com | www.hg1688.biz | yhbeijing.vip | www.7893w34.com | vip80188.com | www.022y.cc | www.40818f.com | js111js.com | www.9b800.com | www.554313.com | www.2078t.com | d91019.com | www.35252e.com | 8381009.com | www.122888a.com | www.066005.com | 15xl.net | www.288021.com | 518cp-4.com | www.444165.com | www.haomen2002.com | 8757055.com | www.78949j.com | www.323006.com | 95gamevip3.com | www.06386699.com | a2306.com | www.347918.com | www.55526a.com | 51133d.com | www.xcn6.com | www.hg0658.com | ty77711.com | www.58870t.com | www.4972xx.com | 11989m.com | www.js00099.com | www.888vip5.com | 64898d.com | www.8905j.com | huc288.com | 5309r.com | www.4996ly.com | k62365.com | www.530196.com | www.70suncity.org | 3890p.com | www.hm3355.com | www.k1128.com | 97340055.com | www.c1350.com | www.3650092.com | 3405bb.com | www.815807.com | www.448965.com | 22296beijin.com | www.655021.com | www.bd2019j.com | amjs68332.com | www.198109.com | www.7225x.com | 33115h.com | 101509.com | www.02737.com | www.7893w43.com | 30688b.com | www.9478d.com | www.599199.com | 4556z.com | www.584499.com | www.7415n.com | 9895f.com | d55789.com | www.3303.com | www.hg9396.com | rbbet.com | www.87467.com | www.h8822.com | ii3336.com | www.689744.com | www.jz95566.com | 2418v.com | 861051.com | www.bd2019a.com | www.330099i.com | 39990022.com | www.592909.com | www.80188c.com | www.682833.com | ks3334.com | www.qucp8.com | www.66973.am | 3344vn77.com | 1331o.com | www.cyj1.com | www.99113c.com | 3049l.com | 16290077.com | www.lczg8.com | www.98698w.com | zx1432.com | 008423.com | www.cp8001.cc | www.00772j.com | www.laok111.com | 3700688.com | www.809216.com | www.209752.com | www.0xinhao.com | 70118.com | www.243552.com | www.g63568.com | www.hg1005.com | 22442007.com | 5577vn77.com | www.5441q.com | www.9b001.com | www.7720v.com | quannengsoft.cn | www.m.cjcp200.com | www.81608u.com | www.hg8053.com | am2828.cc | shunying9.com | www.870933.com | www.4546800.com | www.166249.com | dzhcp1.com | 1389kk.com | www.985579.com | www.b32031.com | www.zr244.com | 55331i.com | 365808.com | www.610958.com | www.7240p.com | www.807881.com | 37889.com | 1443d.com | vipxinquan.com | www.50064x.com | www.9b008.com | www.u27229.com | 68228r.com | 3304o.com | 139975.com | www.5555287.com | www.88606.com | x48k.com | y7062.com | ojk238.com | www.932669.com | www.06660.com | www.76775a.com | www.a1a000.cc | 22296beijin.com | 1389kk.com | www.606370.com | www.3797733.com | www.cp9538.com | www.6888xpj.com | 32126s.net | 7720796.com | 11018s.com | www.5484e.com | www.280770.com | www.low8937.com | www.vns1209.com | 1383840.com | x2.cc | 2132.com | www.809216.com | www.08182.com | www.4996jl.com | www.756789.com | www.a3a999.cc | 8hwcp.com | 4377.com | 555777.net | www.362588.com | www.26163t.com | www.8855gvb.com | www.20199bb.com | www.32666v.com | 80878d.com | t7742.com | 3678uu.com | u14666.com | www.186791.com | www.gyfc8.com | www.682021.com | www.06387722.com | www.dzcp1111.com | www.xb0029.com | www.3435k.com | 45637z.com | 33382bb.com | 6175a.com | 64898d.com | www.114149.com | www.985576.com | www.50024m.com | www.bb888.cc | www.00778o.com | www.jy878.com | www.hg3326.com | www.438msc.com | www.qy324.com | 0033j.cc | pp9993.com | 9506n.com | toucai99.com | 77605k.com | 9411aaa.com | www.34788a.com | www.500823.com | www.011888aa.com | www.11201.cc | www.80075m.com | www.5657598.com | www.493337.com | www.3066pp.com | www.bfcaip.com | www.01885d.com | www.10601.com | www.20161100.com | www.boma0151.com | www.hgw3999.com | pj677x.com | 64111u.com | 143.cc | v2299.com | 52599s.com | 3788f.com | l14666.com | 3807o.com | 0471sands.com | 8557i.com | aaa2848.com | 134767.com | 29918h.com | 2229.net | 51133h.com | 93888js.com | 6664661.com | 66119193.com | 996622cc.com | 20770066.com | yun889.com | 7811q.com | 7508z.com | 37775145.com | 0612b.com | 3566mm.com | 3788gg.com | 7249b.com | 38648.com | 76700.com | 22556n.com | 667766w.com | 131v.net | 28455.com | www.333222r.com | www.hg066.com | www.sbet678.net | www.20167744.com | www.22447712.com | www.xf01.com | www.508987.com | www.keebin.com | www.rgcp.com | www.sb5506.com | www.115527v.com | www.8866gvb.com | www.2200ra8.com | www.7239y.com | www.09559.cc | www.cai009.vip | www.577369.com | www.71233i.com | feicai0772.com | w9621.com | 2127gg.com | 4011.cc | 55331d.com | 3018yy.com | www.577628.com | www.v15542.com | www.593333.com | www.751cp2.com | www.10999b.com | www.xingji01.com | www.7714e.com | www.544bb.cc | www.582914.com | www.43131i.com | 3568pp.com | b918.com | 0638fff.net | 914905.com | www.80a88.com | www.hg486.com | www.2302310.com | www.688044.com | www.4520099.com | www.26163t.com | www.670369.com | www.081290.com | 70118h.com | 77877.com | pp9993.com | www.682833.com | www.015456.com | www.rgcp22.com | www.xpj8819.com | www.66621l.com | www.836595.com | 1440999.com | 20779999.com | hg1044.com | 63305c.com | www.hg0180.com | www.4212g.com | www.444999qipai.com | www.1368x.cc | www.177534.com | 3614s.com | ff8159.cc | 3544l.com | www.6666pj.com | www.k3k3k3.com | www.2111a.com | www.lczg4.com | 55155w.com | jr9933.com | 3016sss.com | www.777444u.com | www.jjjj004.com | www.2234.cc | www.11dwj.com | 131365.com | 2767dcom | 4023n.com | www.272875.com | www.081355.com | www.6628229.com | www.819920.com | amblm.com | 3846bbb.com | www.e50336.com | www.cqbdgg.com | www.68365i.com | www.c3714.com | 88553885.com | ee01234.com | www.4759tt.com | www.494912.com | www.1434u.com | www.903079.com | 3822m.com | 22264066.com | www.40818d.com | www.38345h.com | www.75538b.com | www.040451.com | 22883t.com | 5647oo.com | www.02272.com | www.68993266.com | www.499428.com | 1331zz.com | 7989j.com | www.hg7857.com | www.0343i.com | www.526121.com | 54141133.com | 5446hh.com | www.js7575.com | www.js02346.com | www.528112.com | df8uu.com | 99995156.com | www.34i35.com | www.bet73u.com | www.003561.com | 3788ii.com | www.56520h.com | www.4058dd.com | www.c6002.com | 7720u.com | 2776dh.com | www.le888w.com | www.88266g.com | www.77996e.com | j1915.com | www.365815e.com | www.y2894.com | www.679957.com | 51133h.com | www.yh40.net | www.05bet8.com | www.hm3555.com | 500000597.com | btt897.com | www.ggs.99233s.com | www.6888ac.com | 3544.am | 6176007.com | www.28000n.com | www.sxyl8.com | 28824v.com | www.68666a.com | www.wnsr3526.com | www.898304.com | mi533.com | www.0xinhao.com | www.33678gg.com | www.444019.com | 7599s.com | www.8522cn.com | www.68993226.com | 23800y.com | pj911a.cc | www.kj306.com | www.1777ac.com | xx888v.com | www.76060y.com | www.5719d.com | www.178753.com | 5004xx.com | www.57418.com | www.33598l.com | biying910vip.com | www.86611p.com | www.245885.com | www.369477.com | c14666.com | www.400131.com | www.9356i.com | 29918h.com | www.00618r.com | www.633547.com | stsvip9.com | www.lbj682.com | www.77455.com | jbb76.cc | 3379c.com | www.00773t.com | www.339361.com | 2127zz.com | www.77731x.com | www.826552.com | t86226.com | www.577444.com | www.90egg.com | 33432w.com | www.487432.com | www.7793x.com | sss090.com | www.130031.com | www.8499s.com | r88.com | www.368915.com | www.nnw6.com | 2214o.com | www.v36.com | www.914983.com | 664740.com | www.0788msc.com | www.755914.com | 655660033.com | www.50999x.com | www.xinyc5.com | 33115e.com | www.377666e.com | 8547d.com | www.8aobo.com | www.44730.com | 33678hh.com | www.819843.com | www.3933g.cc | 38244l.com | www.6a333.com | www.475711.com | jl55555.com | www.925713.com | 22225003.com | www.1348-5.com | www.61655b.com | 0201kk.com | www.058767.com | www.596960.com | 56988w.vip | www.12136a.com | z32365.com | www.09569o.com | www.5091w.com | 71707r.com | www.9737ee.me | 44ff8331.com | www.9374p.com | www.66332r.com | 68886508.com | www.4212k.com | 1468lll.com | www.dy4411.com | www.3668y.com | 23599.com | www.biying980vip.com | feicai0577.com | www.333133z.com | www.99jth.com | w88zhan.com | www.vnsr368.com | jidu3.com | www.hg8445.com | www.517411.com | 4631188.com | www.2846.cc | 30019gg.com | www.4058mm.com | 99909s.com | www.xpj2025.com | www.599046.com | 4052w.com | www.80065n.com | 1294w.com | www.88325w.com | bx394.com | www.5860x.com | www.196705.com | www.hg2566.net | www.2875u.com | 7777.tt | www.614377.com | bcw1111.com | www.4058oo.com | 88463gong.com | www.489239.com | 7744ooo.com | www.wd00004.com |