<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 1183|回復: 1
       打印 上一主題 下一主題

       [會議] 第十次全國心理衛生學術大會將于本月25~.27日召開啦!

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2017-8-8 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

       6 n, d7 `% s: I
        

       ' Y3 @  n  c; p8 b7 Z+ `% ?: [1 m 為提升心理咨詢師業務水平,促進中國心理衛生事業的健康發展,應廣大會員和心理咨詢師要求,中國心理衛生協會與北京醫衛健康公益基金會將召開第十次全國心理衛生學術大會,同期還將舉辦:第三屆全國心理咨詢師大會、第三屆中國心理治療大會。) R2 O9 O) O9 f8 U5 p1 i- _* O
       * W" O1 N2 Y6 H( d
        本次會議含有7個工作坊,7個論壇,19個主題報告,19個分會場匯聚各方觀點,傾聽你的聲音,在這里能找到與你有著共同興趣和理想的同行,能夠有機會與你追隨已久的行業大咖面對面交流。
       & ^; k1 X. r, |! E4 e' N) W5 U9 \/ w! }  m
        會議時間
       # j/ I. j+ t( o
       1 }* T/ i6 O( Y 2017年8月25日—27日(8月24日全天報到)
       ; [; H' Q- w  u- T" q9 H* \, G2 n: L2 T1 q
        會議地點4 Q$ M, O7 A: k

       , L9 n# V! C# j7 ~, n$ h* _ 北京國際飯店會議中心
       % \. g! U% I) }' \7 d- ?. j5 i0 X/ C% `
        會議主題
       1 z; K: ?0 w% w. x! @
       8 Z5 _. v0 m( R0 s6 {: P8 z 心理健康服務的規范與發展- U: w; K5 H$ `$ R+ ]' G6 [5 r

       & A, Z1 w' t2 ~8 N
        持續更新中……" f- }: Q" q  O# o3 J% }5 _1 _: Q# p

       9 ^7 L$ S: D- g- t
       & L0 o* u0 q/ C& \; S5 w; u 大會日程& i8 Z- |( |7 a; w$ a
       5 Q. Z: q# K5 F+ r9 P9 U0 |( j3 m
       ' o+ M# }4 u* ?; n: u
        8月25日( b7 l/ _* N( l

       6 N5 Y7 s' D: q 大會報告
       6 ?9 l4 K! G, Z* f3 a1 ]; c. i7 p, j
       2 w: r0 J; G* a' m 22部委文件相關(王斌)/ C. K3 W  b2 w, J* b$ B; m/ I
       ! W* ]; N6 ~  [6 ?) Z4 t
        大會報告
       6 ^9 q6 m2 s; t. K: _- `* ~
       $ @( T3 U+ K( F2 Y8 s PsychotherapyforChildrenWhohaveMultipleMentalHealthProblems(JohnR.Weisz)* ^3 g; i+ C' g# m3 d8 l

       ) T* v/ |3 A) P- Q0 J8 m. P 大會報告$ s+ M9 K, h" Q* `1 [

       2 [; _+ A$ q. O' x, O* ? adevelopmentalperspectiveon"growing"anemotionallyhealthychild(VivianeGreen)
       ' W+ [% z- E0 L( m0 `- D' H* I/ h2 D6 o$ E* e/ O9 d  I
        大會報告! n, D+ P4 I! O7 \/ ^' ^9 x0 j1 Y
       ; D/ ]) _  H! X" q! F: X% S
        PsychotherapyasanimportantpartoftheMentalHealthCareSysteminGermany(ThomasFydrich), S' @/ W1 Y8 L
       3 i+ F' p- c! ]& y4 d0 X
        大會報告+ ]: u1 Q1 {, O

       5 W% y$ h+ k  @2 l; Z# ~* d/ c 中國大陸心理咨詢與心理治療的倫理的發展和現狀(錢銘怡)2 J: s, g9 h! f% P' \
       0 N* T& D1 M( d4 Y
        大會報告: Z& h/ d+ W8 e
       7 s' k# ]9 D  B7 {4 r
        心理咨詢師的核心能力及其養成(樊富珉)
       - G- p1 T5 \& N  T
         H8 E' s) Q" l7 }  K 大會報告, ~# V; q' h) j) A( t3 l* ?
       ) G2 p# q) b# v) |7 V! [' R5 o1 |
        中國精神衛生調查(黃悅勤)
       & f6 L! k2 }$ r9 d+ X3 L) v
       ; S0 |, d, e  k 大會報告3 K* ?8 `+ v2 j

       : f/ U4 v  Z# ]  D: s7 t- ~, L% S 心理治療與精神醫學模式改進(陸林)
       # G. H, S' J+ I+ C" F9 n5 i' p3 j: ^; v8 s6 t6 z2 h# `2 T! X. [
        大會報告- o% p! R- H: d/ J, g

       1 j+ u( F. J6 l$ b6 e 中國本土心理治療的發展與展望(張亞林)
       - X$ n* h% ~; G1 q/ [9 v2 q1 m5 Z! p" {. l1 S; w
        大會報告' Y( Z- d; ^5 A- v
       $ x  L. W; Q5 X5 I* e7 R
        心理治療跨文化移植與融合的意義(趙旭東)  m0 n/ k8 I' U/ b6 e5 \
       ( a1 _7 g; a* r! q. ~' p2 n
        大會報告- R* A* A" w& }+ [1 h; t6 f- @
       , w3 }3 W4 R6 X8 V# K
        影響精神疾病概念演變的非科學因素(江光榮)
       1 {. \# `) N" i+ b4 n! j3 r8 t/ T
       5 N9 s  d/ Y. O( U 大會報告; M" x! B; U0 o; K# a1 U1 ?* T
       + r5 I  J/ K5 ^" s- _! a7 `
        心理治療的神經科學(李曉白)
       ; Q0 e/ P2 k4 c/ V; M( Q  ~% J' q4 g
        大會報告# E( W, n5 }& Z$ A/ b
       ) H% r% B! S' W- ?* h7 A; n- L
        森田療法、內觀療法與精神分析(張海音)
       3 P6 A# P# }; q+ c; U# o/ t0 T8 k# I0 S% b% B! F0 J
        大會報告
       2 o/ @# F, |- c1 {0 Q8 Y9 O& N+ U( e; A* K
        心理治療中的性別與性別認同(童俊), |* n( c8 k1 V2 D+ b

       , Z) P* R7 s+ {$ g2 | 大會報告
       5 M9 A, R* A8 r( V- _/ r  W. {& \
        家庭治療的倫理學問題(陳向一)
       # F/ T2 r* ^5 m. [
       : b. P- X, [, I9 u% H# j" Q% Z/ b 論壇6 ]( w* t/ U# i: u, ~

       8 _5 z* m" [; h, z* _6 I+ N 定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶). k8 l4 G. S6 h! h! b) G* t
       , E2 T9 l1 \- ~9 C3 _' W7 q
        論壇* G( u" M4 k5 w  o4 a7 J, k* V7 [

       * I$ |0 S- Y! ]( x  i 網絡咨詢是否真的安全可靠?(徐凱文、傅春勝、汪衛東、劉華清、黃崢、張黎黎、李真)
       ; j7 h# k% }+ q- k1 x5 R& [0 N+ I
        論壇/ u& S& v' y$ A) [" g9 `) F

       * U# M/ I- B" Y, v2 X' P 經典心理療法與后現代心理療法聯合督導(史占彪、李曉駟、王建平、趙然、李松蔚、曾海波、李明)
       " Z; @) v- |5 |$ `5 ^8 ]5 V: M. f

       6 y0 v9 o& h9 y% I8 X 8月26日; a4 l* I, N% N' i

       , o' q5 a7 T) f/ W+ n 大會報告
       , H' n2 b$ w9 A2 H, P6 Q. ?3 }9 R' r; \( j( f. ~9 r+ q* S% ^
        心理健康管理的理論探討(馬辛): ?# B* A1 N8 I

       0 q, s# D+ u8 j% ?( ^5 Q8 x 大會報告5 Z2 `4 P7 S) `/ l/ B, y$ G7 a) r
       * d& C6 D, d0 H7 `. D
        儒家文化與心理咨詢(楊鳳池)7 _( v7 R- d' ]6 N' V& O* P& x" C8 f

       % v& o- V+ o9 j% N7 v0 F 大會報告" A' C2 |2 d, v/ r
       3 v* b( c& ~- h) Y# W: _
        心理咨詢實踐過程中的倫理思考(樊富珉)) c& v% T( r0 q( V
       2 _/ l' r7 H8 ?  t5 O/ Z8 a  R; G* I( |
        大會報告) I' ^% |$ ~1 u% M

       . T. ]1 L7 C) a2 d8 @' F 新的心理健康模型:心理靈活性模型(祝卓宏)6 n( C* H0 M3 |/ d2 t/ q

       * G, w8 D/ z: Q) r0 {4 F5 j) Q! \ 項目啟動儀式; s* `! ^0 b4 L* h9 j; K2 H8 m: A
       6 d# Y# P4 y6 ?* H
        心理咨詢師北京宣言暨心理咨詢師認證管理啟動儀式(姜長青)# {, |0 V* y# @" ^8 ^) d* E- F  A# J
       7 M' T0 p2 Q0 ]: i0 G( @$ G
        分會場1 M. e, H  x! E+ s( a

       , g; }* K2 \3 U! K 當你老了,如何才能找回青春的自己?(于恩彥、劉頌、賈艷濱、韓布新、高芳堃)
       7 L2 ?# t6 y5 u/ c) ^' {9 r
       $ ]! @# O$ p+ L+ P4 y 分會場
       2 m; j- ]& [0 W5 M  _
       , j. l& ]* @; J 校園心理健康促進——現代視角與后現代視角(朱莉琪、傅素芬、陶明達、李正云、辛勇、張野、史占彪)2 c2 K( C1 E3 F: Q& q

       + p2 f2 Z6 T9 t* o6 u8 o 分會場
       - \0 b5 i; u* N: w, d( `
       1 c4 ~0 K/ H# T) w& c 專業團體工作與重點人群心理健康服務(桑志芹、徐勇、王春光、張焰、白云閣)
       % ^' v! j! c! @  u( O! d" e. Q: z
         W' m- X1 c! _/ I. l 分會場4 d5 m- \) ]$ d
       * A8 G$ g8 ]4 O( }2 ]; n) @
        心理咨詢師的成長與實戰技術(祝卓宏、郭勇、方新、馬建青、張新凱、西英俊): Q; C8 q3 K5 |6 J

       2 m4 p4 j$ B" v 分會場
       , x; d  z" `# ]& W1 R0 Y' B3 s0 r
       + ~. ?& S9 t" G+ ]) Q  {, S! A 中國心理衛生協會性心理與性健康專業委員會成立大會暨第一次學術會議(武學焱、馬曉年、張明園、邸曉蘭、陸崢、張海音、陶林)+ A; d8 l2 C0 C( Q

       4 a# k7 J7 ]/ D2 Q7 V 分會場7 \9 }6 m  G  S1 P( M' j
       . \4 ^/ t; M+ W0 n3 f
        心理健康課示范課教學(李焰、孔燕、金宏章、桑志芹、黃晞建、雷鳴、姚斌、姚玉紅、王海星、馮建國)6 Q0 h0 o5 g' D3 h1 k9 G! s. T) u

       % F( |" D5 m8 M% x4 | 分會場8 j1 h: d# V' ?% V. p: g

       9 H! O: u$ s! Y! Y8 N 生命關懷,從善待自己開始(孟憲武、劉美英、陳天勇、王大華)
       / S/ T2 _) D2 D: X; W3 T
       " s2 e1 [" {# G+ i 分會場' ^  W3 |/ s/ \- Z
       # Q+ K9 U0 D( z: |& ~( s
        兒童心理治療新進展(陳一心、杜亞松)
       8 o; V  L8 B: F  g
       + W) H9 a( W" y" r- I 論壇- y9 g( v! S( x; }9 \' W( g

       6 A, }" _* V& a/ j$ P  g' f 筑起時代健康的脊梁——從心理服務機構的社會責任談起(傅春勝、黃偉強、魏世偉、劉松懷、劉海驊、林平光)7 n; W' u9 l+ a+ y2 j5 _9 P
       0 R% \7 r3 D5 d$ F; u* A
        論壇
       7 b# U1 v1 `) ?$ V2 s! O' u, O  m; j1 V, N) ^9 a  X' @
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶)
       , f9 ^+ L( `* ~  l
       + u1 S$ z9 L8 Y7 b3 n- E; h 論壇
       9 V- W- c( a" n1 |  s5 r
       ) t" B! e+ w4 w' h- p 文化偏見的覺察與共情(張天布、徐凱文、朱建軍、李明、韓巖、陳若馨)
       4 K' B3 Z* a' ^. V+ @+ C# U( p9 @7 w0 W

       3 D) \; I# N! `# t! |' ?- A! r 8月27日  U6 n1 f1 b8 z# b
       , W6 I' v( p/ a9 E% Y; a
        分會場' J8 d: D4 J; p4 E
       7 v5 [( U& N7 x( Q& j4 Z5 N
        女性心理健康研究與促進(張素紅、丁輝、肖利軍、肖巍、楊波、俞文蘭、李林英、吳波、吳江平)8 @& T6 Z) C7 W$ o2 [
       ; R$ u1 X9 B3 g! G6 j0 f: a. T) Z
        分會場4 C: y. h4 {. u  ~9 A, |, Q
       # g1 W6 h6 H9 A, X3 J
        心理治療與心理咨詢領域新進展(方新、徐向東、張勁松、張天布、曾勇、杜亞松、桑志芹、徐凱文、林紅)
       - U; ]$ m1 D; \# a8 _  J1 l& u* h$ L. Y* Z& x- c' T
        分會場
       - ^' U3 t/ i5 M6 O$ L
       ( u/ n/ n% j& o/ l" a6 F* C8 M6 B 自殺預防與危機干預(黃悅勤、施劍飛、賈存顯、劉肇瑞、陳進、李獻云)
       - c+ |% U; _, R( i! u3 F2 k7 k& \+ \4 M5 w7 O& E! M
        分會場% L0 N2 d5 n3 D3 Q

       " o- ?* g) D6 j5 y& Q 精神分析心理治療的臨床應用(楊蘊萍、李曉駟、張海音、童俊)' l, i9 O* ?- G. a+ O; L2 w

       0 _/ d6 k- W9 ?; t* |. n  Q* M+ r 分會場- _7 j* @7 Z9 V7 S& u4 J; w
       / j( l4 F( L4 z8 _3 I* v
        軍人職業群體的心理健康促進(武國城、黃冬梅、宋華淼、楊國愉、肖瑋)
       - i; N: o" u, \% m4 Q7 u/ E/ }! K) o* t. C. g
        分會場5 j2 I- ~" {1 _; R, h
       ' v8 g  I% o4 Z( r
        CBT治療師的職業發展與技術提升(李占江、王建平、方新、張嵐、羅佳、張寧、王純、楊華、張迎黎、李飛、馬云)- R- h5 r0 s/ g/ s4 V. z( Y1 ~
         z' t$ }! n# V( g$ r
        分會場$ T) }4 G8 k$ q8 A# G9 t& l0 r
       4 ?9 A  T2 x) T9 |
        森田理論實踐與心理健康促進(路英智、李振濤、李江波、施旺紅)
       / D3 _- U# y; `) S4 q  z- B! c) s, O/ X% W9 t
        分會場
       2 k1 `" }: A2 q$ y* R; w( v' m" x, ?$ x" x9 L
        特殊行業心理學研究進展(戴家雋、李建明、王伯軍、孫向紅、馬文有)
       5 ]9 y( x5 i/ X, \$ d3 S4 M: B- S+ M
        分會場
       , T1 m* E* r. a% E; V7 y& Y" P/ L  L
        攜手共筑心理健康之路—殘疾人的心理健康與人文關懷(楊甫德、崔勇、李潔、蘭繼軍、陳葸靜)
       / H0 T$ M9 k9 G& d" y- S* @& e8 l" ~# M  X  ?
        分會場4 v0 C! |% R5 p* F

       ! s& |' Z: w) v! \! q 行為評估與腦功能評估(姚樹橋、洪煒、肖世富、張理義、王健、范曉玲、馬惠霞、韓佩英、肖晶)  h( K% `* _+ T5 f' r

       1 N/ l+ ?  k6 H5 K2 _! G' S/ t 分會場
       2 j. ?* m$ @* g0 u" w, s. Z0 W( s; I3 b2 ^
        發展中的CBT(劉興華、劉哲寧、王建平、李獻云、王純、祝卓宏)# L% ?% d; _% h8 \) e

       4 S) H# Z0 X$ k! e# j' `% J+ f! o) k 論壇
       ( F4 m: P) S* ]4 b3 ^8 o; z. W2 D* q8 M! h
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、聶晶)
       , @: j. S3 J  A' J% g0 o) t5 ~( g+ `; F# i
        工作坊
       ) }5 e/ w0 L- E6 `( n) N; l
       ; l& N# ]/ x# l) ]! k2 M1 K5 ]7 m 心理咨詢師成長小組工作坊(楊鳳池)' \. |, K  \: t# i. s

       , v  k% r8 F9 |% q% d: | 工作坊/ Y7 ^3 ^! K! a; d" |+ g
       ) m/ b8 [/ B: |' E2 G( E
        電影工作坊(李焰、戴錦華)* g1 \8 @# E. z1 V' i% }
       ( m, k1 _+ {. O( f" H) |) I" `8 w
        工作坊
       9 w2 [6 X/ }, x2 }  u0 g
       & I1 T; K! I/ p2 x" s( E: k 動力性團體心理治療工作坊(徐勇)# e. Q8 d4 k  `( {

       - \- r( v+ j* a/ X 工作坊
       6 _; z& N, Y5 U5 r2 D9 [+ M, {# Q
        心理現實重構療法工作坊(岳曉東)+ k& ~! p( g; N1 ]

       , ]* M, O3 r$ P) n# p) r 工作坊- J3 ^7 Y. ?5 b, C  I4 J6 y4 ~7 _: p4 O

       5 w1 S2 q4 K/ {# N/ p$ l 靜觀減壓工作坊(馬淑華、方瑋聯)
       ' U5 w- t9 e1 y3 S( A1 K# F7 o. ]9 |& d
        工作坊$ \5 q/ U% L$ N

       ' D: S9 w/ }# P3 ~. z  W 人本——存在主義心理學視角下的咨詢師個人成長(楊吉膺、張志斌)
       ' i- m4 b& x7 ~/ y! k6 t/ O/ K; @1 _, z) ^! g, u5 [  f) o( O

       # A$ y5 N; A: t3 q: S 尊享福利:
       5 H; B- G9 G7 v, ]0 E. y1 g
       3 i  ?* u6 q0 u' T0 Q0 H8 y 福利一:6 {6 A" i- F3 R
       6 i; e0 |0 R9 u) R" p
        凡參加第十次心理衛生學術大會,可申請中國心理衛生協會總會會員,并享受優惠價格參會,審核通過后領取會員證。1 _0 T* g# ^! }
       % E7 t$ n% M& [' h1 U2 D9 ~+ ]6 d
        福利二:% X; e4 k' G) ^& Q
       # l+ y: Q0 I' h  e1 j5 c
        五人以上團報,享受福利一的同時,還可獲得由心教育推出的“365會員視頻”(視頻中涵蓋國內外一線專家,津巴多、岳曉東等主講的各流派心理咨詢技術、案例督導解析、心理行業發展、前沿學術成果等超值內容)8 B# ~  E. F) H6 z% u  f
       1 ?; |* F7 F: A( d
        參會對象:- Y# W+ \2 L" d( l
       * l' j* s# [5 S4 N7 G
        1、中國心理衛生協會會員、專委會及行業分會成員、各省市自治區心理衛生協會會員等;9 Q& p' W- \' s
       9 C1 j7 D( V3 t$ S
        2、國考三級、二級心理咨詢師、社工人員、大中院校心理學教學研究人員及心理健康老師、中小學心理健康老師、精神科醫生、綜合醫院心理科醫生和心理治療師、私人開業者等;% y2 L+ |6 j) Y# T/ Q4 u$ Z& @

       * i8 |: C0 p1 n8 A* S# ?
       ) i! Z* @4 v& k5 d 報名咨詢:  k- H3 q8 F' n
       8 Z6 e) J9 o, N8 Q3 x
        聯系電話:010-883630362 m6 ]/ d. m0 X3 q

       0 b$ t" l5 u( J0 Q1 Y& ~ 微信號:15600036098( x9 b* N/ s8 a6 I* B& T$ e, Z

       2 R' `2 G5 e  i' Z 聯系人:柳老師李老師
       % J2 B4 Y) P$ e' P7 w* R- z: p: X/ {
       - L; [9 M' D# T( p2 x; T 聯系郵箱:zgxlwsxh@126.com
       * P% j9 {) T% H8 D8 W
       , a) t2 K" U% ~( |$ o; O$ d# O
       % H6 A9 u0 e8 a; k, u5 U7 F
       - d" Z" E1 m2 _! {6 l6 i

       本帖子中包含更多資源

       您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即注冊

       x
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2017-8-30 14:56 | 只看該作者
       去看了,很有收獲!
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3 30019z.com | www.yh8213.com | 3222v.cc | hh8159.cc | 5004ee.com | 8890832.com | www.136506.com | www.978217.com | www.73166c.com | www.1178058.com | www.33678ee.com | www.2945i.com | www.k3322.com | www.9679p.com | www.493365.com | 38989a.com | 9339999n.com | 8522eeee.com | 4022c.com | 3778802.com | p005.com | 5855cc.com | 131f.net | 2hga.com | 1649.com | 3258n.com | 99306p.com | 55ww8332.com | 1389nn.com | www.224344.com | www.506906.com | www.783306.com | www.qucp3.com | www.8816n.com | www.99788r.com | www.743902.com | www.1466t.com | www.47506n.com | www.0052737.com | www.f456x.com | www.z4042.com | www.5055msc.com | www.1111gz.com | www.yh391.com | www.448336.com | www.16297755.com | www.62kjw.com | www.20976.com | www.hg302.com | www.8797aavv.com | www.766411.com | www.6000msc.com | www.88399b.com | www.993456.com | www.345118.com | www.0422000.com | www.889123.com | www.k2678.com | www.615073.com | www.54400u.com | 9645ll.com | 89892.com | 1259w.com | 54443w.com | vip332.com | 3066xpj.com | 7811bb.com | 37688l.com | 9068u.com | bet28m.com | 0652n.com | 56988y.vip | www.514234.com | www.256333.com | www.44112055.com | www.i7793.com | www.c5c66.com | www.r69096.com | www.44118p.com | www.55717d.com | www.hg6767c.com | www.60108f.com | www.102ak.com | www.806375.com | www.101156.com | 033o.net | 9734sq.com | 8547m.com | 334611.com | www.jsh922.com | www.39695n.com | www.1880204.com | www.336rrrr.com | www.hgdc900.com | www.62778855.com | www.36166b.com | www.yi543.com | www.540477.com | 8988y.com | 61322200.com | 86611f.com | 83377i.com | www.xinhao4455.com | www.658226.com | www.566652.com | www.44118b.com | www.94383.com | www.8667d.com | www.665478.com | 846015.com | 2338jt.com | aa01234.com | x86.com | www.4763111.com | www.82894w.com | www.3846j.com | www.110503.com | www.33997x.com | www.596608.com | 33115w.com | vv00558.com | 9988788.com | www.6491d.com | www.pj6366.com | www.ss55826.com | www.093738.com | www.3552x.com | www.377501.com | y6880.com | 4060tt.com | lemcoo.com | www.88993s.com | www.3bet005.com | www.90920.com | www.636309.com | hg33311.com | 888559.com | l2554.com | www.0040i.com | www.58118c.com | www.950058.com | www.610330.com | 188qq333.com | 3405ttt.com | www.81866a.com | www.883131.com | www.5719a.com | www.3478i.cc | ttdl4008123.com | 0008.io | hg85877.com | www.59044.com | www.652513.com | www.8039i.com | www.61655i.com | 80878o.com | c51.cc | www.20550577.com | www.89386c.com | www.gocp1.com | 3245i.com | 3640w.com | www.67797n.com | www.55545y.com | www.51515y.com | www.52072u.com | 1443b.com | 4123hh.com | www.www335505.com | www.bet3651688.com | www.548911.com | 8557u.com | 8030q.com | www.hg4355.com | www.flb907.com | www.605134.com | 6868567.cc | g1429.com | www.mgdc48.com | www.588vip.xyz | www.037169.com | 4182a.com | www.44488806.com | www.hg33396.com | www.cai001.vip | 8881207.com | jsylc.com | www.764609.com | www.c98478.com | www.190882.com | 8am.cip | www.213535.com | www.00778e.com | www.c3714.com | 4433634.com | v9966.com | www.35252x.com | www.69998.cc | 9068q.com | 55ee8332.com | www.13555a.com | www.50026r.com | 5002aaa.com | 0088buyu.com | www.468546.com | www.6611b.cc | 2365.com | www.vns998.com | www.7225o.com | www.677038.com | baoliyin.cc | www.6tgpd.com | www.97828y.vip | www.65707v.com | 5309n.com | www.8422a.com | www.78949g.com | 88775002.com | vip67778.com | www.9961331.com | www.735898.com | 0015.com | www.8k365.com | www.80075z.com | 51133b.com | 73999e.com | www.1851119.com | www.566668.com | x088088.com | www.9785333.com | www.aobo192.com | 97297t.com | jinguan0055.com | www.5099qq.com | www.401274.com | c86226.com | www.777444j.com | www.1205.com | ylgr666.com | www.kb2626.com | www.yz7701.com | 22hh8332.com | 3844bb.com | www.7415oo.com | www.423689.com | 82365b.com | www.118vv.com | www.ybao4.com | g8009.com | www.9822msc.com | www.5095q.com | 8668827.com | www.95660002l.com | www.83033j.com | 10050714.com | www.yh556699.com | www.89939.cc | 预览chunqiu6.com | www.888wa.com | www.c1350.com | hg10d.com | www.k2341.com | www.911283.com | 32365t.com | www.79500.com | www.389344.com | 7276776.com | www.4078q.com | www.53900o.com | youle307.com | www.4331g.com | 4508ww.com | www.amxhtd11.com | www.500vp.com | 3559vvv.com | www.5504h.com | www.268993.com | 3009o.com | www.7249f.com | 0612h.com | www.142357.com | www.2408a.com | 3656vv.com | www.1168b.com | www.068653.com | youle307.com | www.66653x.com | 30177755.com | www.c44ss.com | www.wcp8898.com | ks3337.com | www.42456611.com | 66300vip41.com | www.tyc180.com | www.810715.com | 6118t.com | www.33678xx.com | 8888jdb.com | www.539suncity.com | www.hm3222.com | 11683333.com | www.44118w.com | 7007570.com | www.448809.com | www.599091.com | alifa978.com | www.4323d.com | 4165q.com | www.88166v.com | 50000988.com | www.90486.com | www.550264.com | 773602.com | www.58870t.com | 67890ccc.com | www.573512.com | 5622h.com | www.45625.com | www.144428.com | www.38200j.com | www.022ah.cc | 2383qq.com | www.48330k.com | 998p.cc | www.4963yy.com | 66335003.com | www.105353.com | www.le33.cc | www.vns0708.com | www.c5619.com | feicai0952.com | www.77801w.com | 234903.com | www.3398744.com | 50067h.com | www.4196p.com | 1591hhh.com | www.22c25.com | 365225.com | www.58458.com | 2546n.com | www.g32365.com | www.307996.com | www.4107u.com | www.711863.com | www.ylhg4848.com | www.911790.com | www.un1515.com | www.22ckb.com | 3016ccc.com | www.58677.cc | xpj888.com | www.89911.cc | 73999u.com | www.277ak.com | 3544l.com | www.779zf.com | 3136gg.com | www.371r.cc | 041122p.com | www.3478m.cc | 89892aa.com | www.371n.cc | 58000d.com | www.am7979.com | www.hg0056.com | www.820933.com | www.85770q.com | www.766352.com | www.vns3333.cc | www.599684.com | www.6888xpj.com | www.278965.com | www.6861767676.com | www.101698.com | www.8837138.com | hg999333p.com | www.hjcp66.com | 55797x.com | www.55060s.com | 00mm8331.com | www.amjs449.com | 7742m.com | www.50064s.com | 65005w.com | www.895465.com | www.4625s.com | www.068619.com | www.761111.com | 2381005.com | www.hq597.com | 3844gg.com | www.zsjzxyy.com | 3685a.com | www.39669.cc | www.vnsr00888.com | www.202437.com | www.www242428.com | 500000519.com | www.57800s.com | 23300d.com | www.281138.com | 55818p.com | www.844689.com | www.81228m.com | 28758o.com | www.bd2019f.com | bet188com.com | www.89888.com | 79889b.com | www.399280.com | www.hg287.com | 28758a.com | www.490807.com | wnsr8816.com | www.c103.cc | www.hg375.com | 55977.com | www.9941331.com | r01234.com | www.16878k.com | www.k32126.cc | bj0222.com | www.c747.com | 4107m.com | www.9818q.cc | www.oo8702.com | 1516.com | www.w94600.com | l2554.com | www.303476.com | www.my95.net | 3568y.com | www.5086d.com | www.9068ll.com | 67879.com | www.hg33395.com | 26444q.com | www.399280.com | www.hf9012.com | 9506c.com | www.999hy.cc | www.55422e.com | 11422.cc | www.hg33382.com | www.7435k.com | LXYL365.com | www.xj7006.com | 02dd.cc | www.177804.com | www.5146z1.com | amhg077.com | www.938621.com | www.438686.com | 52599d.com | www.2350x.com | www.js1177.com | 788.cc | www.60123p.com | www.114915.com | 57157r.com | www.66376d.com | www.2846l.com | 27365e.com | www.78700h.com | www.008msc.com | 2021www.com | www.aa355.com | www.9996vv.com | 59599o.com | www.81233r.com | www.0040yyy.com | 22225309.com | www.2632r.com | www.68556.com | 77606f.com | www.640477.com | www.qm8668.com | ddc777dl.com | www.50051v.com | www.4521.com | www.0686333.com | 7742tt.com | www.bet73i.com | www.3335156.com | 8381e.com | www.gock3.com | www.998855j.com | 44002007.com | 2455k.com | www.1434e.com | www.493365.com | js74120.com | www.3126u.com | www.095889.com | 2142255.com | www.96386e.com | www.7036s.com | www.yh201477.vip | ll1331.com | www.901833.com | www.4963j.com | 160970.com | dejinbet.com | www.66332d.com | www.04080.com | 51599.com | xpj.com | www.4520022.com | www.kelake77.com | 3568e.com | www.132880.com | www.86339c.com | www.0860h.com | 35222p.com | www.287926.com | www.52062h.com | www.8814e8.com | 553322XX.com | www.390675.com | www.wns22.me | www.a80070.com | 4488g.com | sjgc6.com | www.954321k.com | www.48339.com | 1077nn.com | 2846.vip | www.055gw.cc | www.55070w.com | www.lb9.com | 66887web.com | www.099386.com | www.h6650.com | www.js297.com | 7792z.com | zxd2229.com | www.zcwf6.com | www.bwin950.co | www.a1a777.net | 5350e.com | 1168l.com | www.99788m.com | www.751pk10.com | www.yh6001.com | ddj138.com | 7720s.com | www.66332h.com | www.360cp.com | www.38200u.com | 6677bet.vip | 667766o.com | www.98599.cc | www.4996bt.com | www.x22365.com | 5003hh.com | 50099d.com | www.00tdc.com | www.33678ss.com | www.3775778.com | 2306b.com | 5005a.com | www.208990.com | www.0099wd.com | www.938968.com | www.vns996.cc | 4255cc.com | 87665k.com | www.803241.com | www.flb677.com | www.hg9010.com | www.glc22.com | 4461x.com | 635120.com | www.hr3888.com | www.86339q.com | www.ylg538.com | www.fh7777.com | 8538a.com | 9498.us | www.602470.com | www.89777v.com | www.834817.com | www.7830i.com | 131sss.net | 563451.com | yy5443.com | www.856659.com | www.6768993.com | www.rycp163.com | www.tai55.com | 9149n.com | 507767.com | 44tt8332.com | www.480840.com | www.50052d.com | www.623906.com | www.bsyedu.com | www.jinsha300.com | 2141122.com | 3807vv.com | 6766uu.com | www.810706.com | www.99788f.com | www.4521m.com | www.777794.com | www.21365ii.com | 500000472.com | 3534g.com | hh38648.cc | 7YL7999.com | www.802837.com | www.80065c.com | www.490802.com | www.ssc33.com | www.hg958a.com | www.8181sun.com | 55331.com | 4556g.com | 18438s.com | 33928.com | www.589703.com | www.08299.com | www.55717b.com | www.35252a.com | www.yh8396.com | www.hg773999.com | www.3k777.com | 35252r.com | p8159.cc | 1036.com | 728eee.com | mgbet.vg | www.290165.com | www.992599.com | www.54400b.com | www.97828l.vip | www.969709.com | www.22557t.com | www.3170004.com | www.88699vip.com | 876878r.com | ddcp22.com | 167748.com | 8557v.com | 42352207.com | js235.com | 76543k.com | www.132918.com | www.599464.com | www.hm3222.com | www.00840m.com | www.511204.com | www.3775o.com | www.4521n.com | www.1122xpj.net | www.5008637.com | www.837722.com | www.9679n.com | www.hg22888.net | www.9599447.com | 2355n.com | jjttj.com | dzc02.com | t45638.com | 66671h.com | so33333.cc | 0201kk.com | hr1333.com | wnsr8801.com | hh38648.cc | rr474.com | 66648z.com | 8381kk.com | 1577726.com | 1591003.com | 074f7.com | 5446rr.com | m.5003bbb.com | 027652.com | 44gg8331.com | 445.com | 500000435.com | 50000.com | 00787.com | 58335.com | 8522mmmm.com | 915904310.com | 1479.cc | 6137z.net | 4255q.com | 2466.com | j0088.com | 00773hh.com | 72550.com | 3033s.com | 7893w32.com | 33112211.com | 507224.com | 4647e.com | 33382.com | 8290z.com | x9977.com | bb5443.com | www.cx0007.com | www.32126f.net | www.3658766.com | www.msc111.com | www.m8867.com | www.444714.com | www.5055msc.com | www.7370.com | www.6880tt.com | www.o2894.com | www.7240c.com | www.224975.com | www.73736b.com | www.7515aa.com | www.ct8811.com | www.670209.com | www.210255.com | 09t55.com | 91019n.com | 228118.com | 08820066com | 3416c.com | 68228y.com | p35151.com | www.y5578.com | www.21365vv.com | www.259681.com | www.msc855.com | www.6bet005.com | www.361148.com | www.hg09.com | www.8fk.com | www.506731.com | vip68dl.com | 2334dh.com | pj677m.com | 4340g.com | 66662007.com | 78117799.com | www.pj88889.com | www.49487.com | www.7415uu.com | www.56011v.com | www.7239t.com | www.5ecp.com | www.499428.com | h2306.com | 44488c.com | 35222p.com | 8827gg.com | www.32126e.net | www.959msc.com | www.11c93.com | www.hv99365.com | www.81520z.com | www.961219.com | www.84499i.com | 1489c.com | 6175pp.com | uc07.cc | www.333222d.com | www.72265i.com | www.xx3.com | www.x88789.com | www.1368j.cc | www.109307.com | 23233y.com | yun666.com | hg1228.com | www.09569u.com | www.b948b.com | www.2566y1.com | www.50074f.com | www.599210.com | 377633.com | xpj5009.com | oo3189.com | www.9889msc.com | www.3846j.com | www.v63568.com | www.1368x.cc | 281001.com | 047103.com | 4340f.com | www.a1a111.cc | www.hg8069.com | www.6880vv.com | www.61655d.com | www.500871.com | 111122gg.com | wnsr8829.com | www.1019996.com | www.jcbo13.com | www.3691c.com | www.sfk3.com | ylg12.com | 98345ee.com | 2190.com | www.331suncity.net | www.huangma27.com | www.60108z.com | www.203035.com | 9068f.com | 074r3.com | www.v03888.com | www.10999i.com | www.61655n.com | www.090040.com | 98955z.com | 2190v.com | www.99951144.com | www.115527w.com | www.3416v.com | 060.com | 67890qqq.com | www.8124c.com | www.55526b.com | www.081234.com | www.401282.com | 365188.bet | 222p1.cc | www.23886.com | www.907004.com | www.444079.com | hg8081.com | qycp04.com | www.67894.com | www.bmw1022.com | www.606674.com | 3mgmjbp.com | zhcp62.com | www.775678.com | www.sd58qp.com | www.398244.com | 84497766.com | wns88.com | www.5049s.com | www.68689y.com | 9694i.com | 4165s.com | www.amxhtd8.com | www.6687i.com | www.898463.com | 4433634.com | 2764.com | www.07179.com | www.379801.com | www.52072x.com | 3467o.com | www.7025d.com | www.659202.com | www.865065.com | 1305009.com | 7736k.com | www.1168m.com | www.3890a.com | 0906vip7.com | 2381oo.com | www.tt15.com | www.6364h.com | 4411mmmm.com | 518cp-8.com | www.68277111.com | www.8816x.com | 7726yyy.com | 7935p.com | www.2945j.com | www.5555y.cc | luoma2008.com | 1483m.com | www.79500b.com | www.500lian.com | 38989g.com | 1434f.com | www.v88136.com | www.900248.com | qq5443.com | www.hg2328.com | www.0600p.cc | www.196509.com | 66671l.com | www.44799.com | www.65707p.com | 131vv.net | v5581.com | www.4078y.com | www.621319.com | 19yl.com | www.hg5336.com | www.6939e.com | 06006y.com | 64111m.com | www.346346.com | www.970358.com | 27878gg.com | www.51167.com | www.5953588.com | 38345i.com | 168cp-x.com | www.666jyh.com | www.602471.com | 04666a.com | www.hg6913.com | www.15355x.com | 8881482.com | www.19888bet.com | www.win1233.com | 6363go.com | ambjla.com | www.3032ii.com | www.88266o.com | 55545d.com | www.sscb11.cc | www.630137.com | 38365q.com | www.4940w.com | www.986420.com | 8015h.com | www.xg78.com | www.qucp2.com | 2222com3.com | www.hg6913.com | www.333hy.cc | 55797m.com | www.413999.com | www.44fzc.com | 08778s.com | www.22554100.com | www.08588b.com | 44077d.com | www.9558jsc.com | www.7793v.com | 2566h6.com | www.0400005.com | www.hy6935.com | 3352.com | www.68277777.com | www.542116.com | 4809p.com | www.5588kk.com | www.84499a.com | hg91668.com | www.69567a.com | 5004ddd.com | www.ts00888.com | www.634331.com | 0234u.com | www.13558u.com | www.8667r.com | 28288h.com | www.js7575.com | www.599645.com | 72239.com | www.64566.bet | 9949.com | www.v0020.com | www.86267g.com | 7811bb.com | www.980999.com | www.612918.com | 0208077.com | www.982935.com | biying940vip.com | www.pjbet555.com | www.75538d.com | 2757e.com | www.gdnmi.com | www.329477.com | hg07111.com | www.68993272.com | 9464005.com | www.hg5779.com | www.663738.com | 22998332.com | www.68365w.com | 55557.com | www.5405006.com | www.599474.com | 2595n.com | www.hg274.com | 4630000.com | www.35789.com | www.384918.com | 5004h.com | www.833369.com | 4912d.com | www.c44ll.com | www.29277e.com | www.682855.com | www.33112r.com | 3726h.com | www.bwinyz13.com | 2355d.com | www.ljw037.com | www.913075.com | 2019gg.cc | www.lb5555.com | 333hg.com | www.27363n.com | 8381q.com | www.88837k.com | www.hf5889.com | 预览123456zz.cc | www.816801.com | c89fhg3.com | www.c46.bet | feicai0471.com | www.pj1422.com | www.739915.com | 3868amyhzz.com | www.50054r.com | o8159.cc | www.792074.com | 22665144.com | www.77731z.com | 87965ff.com | www.349989.com | www.424770.com | www.hg520.com | www.595hc.com | feicai0838.com | www.4988a.cc | 8590.vip | www.hhh2848.com | 00048l.com | www.b92776.com | 78113322.com | www.203rs.com | 55984x.com | www.pu382.com | www.376517.com | www.7720a.com | www.hf5887.com | 81511v.com | www.33358c.com | bali3377.com | www.3978e.com | 88w55.vip | www.x22678.com | 35222k.com | www.xpj71333.com | 463k7.com | www.4521f.com | 6777.org | www.377666r.com | 3726s.com | www.cn365a.com | 4167v.com | www.55060s.com | 13222o.com | www.848777f.com | 1489p.com | www.04567u.com | 55984i.com | www.04567g.com | 33382w.com | www.d69096.com | 405087.com | www.7225r.com | 56560524.com | www.91779n.com | tt6832.com | www.103575.com | pj88nn.com | www.7681006.com | www67890.com | www.xh389.com | ww080.in | www.99677n.com | 3049y.com | www.3126z.com | cu28.com | www.841879.com | www.00829h.com | www.186793.com | www.0235tt.com |