<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 1183|回復: 1
       打印 上一主題 下一主題

       [會議] 第十次全國心理衛生學術大會將于本月25~.27日召開啦!

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2017-8-8 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

       6 n, d7 `% s: I
        

       ' Y3 @  n  c; p8 b7 Z+ `% ?: [1 m 為提升心理咨詢師業務水平,促進中國心理衛生事業的健康發展,應廣大會員和心理咨詢師要求,中國心理衛生協會與北京醫衛健康公益基金會將召開第十次全國心理衛生學術大會,同期還將舉辦:第三屆全國心理咨詢師大會、第三屆中國心理治療大會。) R2 O9 O) O9 f8 U5 p1 i- _* O
       * W" O1 N2 Y6 H( d
        本次會議含有7個工作坊,7個論壇,19個主題報告,19個分會場匯聚各方觀點,傾聽你的聲音,在這里能找到與你有著共同興趣和理想的同行,能夠有機會與你追隨已久的行業大咖面對面交流。
       & ^; k1 X. r, |! E4 e' N) W5 U9 \/ w! }  m
        會議時間
       # j/ I. j+ t( o
       1 }* T/ i6 O( Y 2017年8月25日—27日(8月24日全天報到)
       ; [; H' Q- w  u- T" q9 H* \, G2 n: L2 T1 q
        會議地點4 Q$ M, O7 A: k

       , L9 n# V! C# j7 ~, n$ h* _ 北京國際飯店會議中心
       % \. g! U% I) }' \7 d- ?. j5 i0 X/ C% `
        會議主題
       1 z; K: ?0 w% w. x! @
       8 Z5 _. v0 m( R0 s6 {: P8 z 心理健康服務的規范與發展- U: w; K5 H$ `$ R+ ]' G6 [5 r

       & A, Z1 w' t2 ~8 N
        持續更新中……" f- }: Q" q  O# o3 J% }5 _1 _: Q# p

       9 ^7 L$ S: D- g- t
       & L0 o* u0 q/ C& \; S5 w; u 大會日程& i8 Z- |( |7 a; w$ a
       5 Q. Z: q# K5 F+ r9 P9 U0 |( j3 m
       ' o+ M# }4 u* ?; n: u
        8月25日( b7 l/ _* N( l

       6 N5 Y7 s' D: q 大會報告
       6 ?9 l4 K! G, Z* f3 a1 ]; c. i7 p, j
       2 w: r0 J; G* a' m 22部委文件相關(王斌)/ C. K3 W  b2 w, J* b$ B; m/ I
       ! W* ]; N6 ~  [6 ?) Z4 t
        大會報告
       6 ^9 q6 m2 s; t. K: _- `* ~
       $ @( T3 U+ K( F2 Y8 s PsychotherapyforChildrenWhohaveMultipleMentalHealthProblems(JohnR.Weisz)* ^3 g; i+ C' g# m3 d8 l

       ) T* v/ |3 A) P- Q0 J8 m. P 大會報告$ s+ M9 K, h" Q* `1 [

       2 [; _+ A$ q. O' x, O* ? adevelopmentalperspectiveon"growing"anemotionallyhealthychild(VivianeGreen)
       ' W+ [% z- E0 L( m0 `- D' H* I/ h2 D6 o$ E* e/ O9 d  I
        大會報告! n, D+ P4 I! O7 \/ ^' ^9 x0 j1 Y
       ; D/ ]) _  H! X" q! F: X% S
        PsychotherapyasanimportantpartoftheMentalHealthCareSysteminGermany(ThomasFydrich), S' @/ W1 Y8 L
       3 i+ F' p- c! ]& y4 d0 X
        大會報告+ ]: u1 Q1 {, O

       5 W% y$ h+ k  @2 l; Z# ~* d/ c 中國大陸心理咨詢與心理治療的倫理的發展和現狀(錢銘怡)2 J: s, g9 h! f% P' \
       0 N* T& D1 M( d4 Y
        大會報告: Z& h/ d+ W8 e
       7 s' k# ]9 D  B7 {4 r
        心理咨詢師的核心能力及其養成(樊富珉)
       - G- p1 T5 \& N  T
         H8 E' s) Q" l7 }  K 大會報告, ~# V; q' h) j) A( t3 l* ?
       ) G2 p# q) b# v) |7 V! [' R5 o1 |
        中國精神衛生調查(黃悅勤)
       & f6 L! k2 }$ r9 d+ X3 L) v
       ; S0 |, d, e  k 大會報告3 K* ?8 `+ v2 j

       : f/ U4 v  Z# ]  D: s7 t- ~, L% S 心理治療與精神醫學模式改進(陸林)
       # G. H, S' J+ I+ C" F9 n5 i' p3 j: ^; v8 s6 t6 z2 h# `2 T! X. [
        大會報告- o% p! R- H: d/ J, g

       1 j+ u( F. J6 l$ b6 e 中國本土心理治療的發展與展望(張亞林)
       - X$ n* h% ~; G1 q/ [9 v2 q1 m5 Z! p" {. l1 S; w
        大會報告' Y( Z- d; ^5 A- v
       $ x  L. W; Q5 X5 I* e7 R
        心理治療跨文化移植與融合的意義(趙旭東)  m0 n/ k8 I' U/ b6 e5 \
       ( a1 _7 g; a* r! q. ~' p2 n
        大會報告- R* A* A" w& }+ [1 h; t6 f- @
       , w3 }3 W4 R6 X8 V# K
        影響精神疾病概念演變的非科學因素(江光榮)
       1 {. \# `) N" i+ b4 n! j3 r8 t/ T
       5 N9 s  d/ Y. O( U 大會報告; M" x! B; U0 o; K# a1 U1 ?* T
       + r5 I  J/ K5 ^" s- _! a7 `
        心理治療的神經科學(李曉白)
       ; Q0 e/ P2 k4 c/ V; M( Q  ~% J' q4 g
        大會報告# E( W, n5 }& Z$ A/ b
       ) H% r% B! S' W- ?* h7 A; n- L
        森田療法、內觀療法與精神分析(張海音)
       3 P6 A# P# }; q+ c; U# o/ t0 T8 k# I0 S% b% B! F0 J
        大會報告
       2 o/ @# F, |- c1 {0 Q8 Y9 O& N+ U( e; A* K
        心理治療中的性別與性別認同(童俊), |* n( c8 k1 V2 D+ b

       , Z) P* R7 s+ {$ g2 | 大會報告
       5 M9 A, R* A8 r( V- _/ r  W. {& \
        家庭治療的倫理學問題(陳向一)
       # F/ T2 r* ^5 m. [
       : b. P- X, [, I9 u% H# j" Q% Z/ b 論壇6 ]( w* t/ U# i: u, ~

       8 _5 z* m" [; h, z* _6 I+ N 定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶). k8 l4 G. S6 h! h! b) G* t
       , E2 T9 l1 \- ~9 C3 _' W7 q
        論壇* G( u" M4 k5 w  o4 a7 J, k* V7 [

       * I$ |0 S- Y! ]( x  i 網絡咨詢是否真的安全可靠?(徐凱文、傅春勝、汪衛東、劉華清、黃崢、張黎黎、李真)
       ; j7 h# k% }+ q- k1 x5 R& [0 N+ I
        論壇/ u& S& v' y$ A) [" g9 `) F

       * U# M/ I- B" Y, v2 X' P 經典心理療法與后現代心理療法聯合督導(史占彪、李曉駟、王建平、趙然、李松蔚、曾海波、李明)
       " Z; @) v- |5 |$ `5 ^8 ]5 V: M. f

       6 y0 v9 o& h9 y% I8 X 8月26日; a4 l* I, N% N' i

       , o' q5 a7 T) f/ W+ n 大會報告
       , H' n2 b$ w9 A2 H, P6 Q. ?3 }9 R' r; \( j( f. ~9 r+ q* S% ^
        心理健康管理的理論探討(馬辛): ?# B* A1 N8 I

       0 q, s# D+ u8 j% ?( ^5 Q8 x 大會報告5 Z2 `4 P7 S) `/ l/ B, y$ G7 a) r
       * d& C6 D, d0 H7 `. D
        儒家文化與心理咨詢(楊鳳池)7 _( v7 R- d' ]6 N' V& O* P& x" C8 f

       % v& o- V+ o9 j% N7 v0 F 大會報告" A' C2 |2 d, v/ r
       3 v* b( c& ~- h) Y# W: _
        心理咨詢實踐過程中的倫理思考(樊富珉)) c& v% T( r0 q( V
       2 _/ l' r7 H8 ?  t5 O/ Z8 a  R; G* I( |
        大會報告) I' ^% |$ ~1 u% M

       . T. ]1 L7 C) a2 d8 @' F 新的心理健康模型:心理靈活性模型(祝卓宏)6 n( C* H0 M3 |/ d2 t/ q

       * G, w8 D/ z: Q) r0 {4 F5 j) Q! \ 項目啟動儀式; s* `! ^0 b4 L* h9 j; K2 H8 m: A
       6 d# Y# P4 y6 ?* H
        心理咨詢師北京宣言暨心理咨詢師認證管理啟動儀式(姜長青)# {, |0 V* y# @" ^8 ^) d* E- F  A# J
       7 M' T0 p2 Q0 ]: i0 G( @$ G
        分會場1 M. e, H  x! E+ s( a

       , g; }* K2 \3 U! K 當你老了,如何才能找回青春的自己?(于恩彥、劉頌、賈艷濱、韓布新、高芳堃)
       7 L2 ?# t6 y5 u/ c) ^' {9 r
       $ ]! @# O$ p+ L+ P4 y 分會場
       2 m; j- ]& [0 W5 M  _
       , j. l& ]* @; J 校園心理健康促進——現代視角與后現代視角(朱莉琪、傅素芬、陶明達、李正云、辛勇、張野、史占彪)2 c2 K( C1 E3 F: Q& q

       + p2 f2 Z6 T9 t* o6 u8 o 分會場
       - \0 b5 i; u* N: w, d( `
       1 c4 ~0 K/ H# T) w& c 專業團體工作與重點人群心理健康服務(桑志芹、徐勇、王春光、張焰、白云閣)
       % ^' v! j! c! @  u( O! d" e. Q: z
         W' m- X1 c! _/ I. l 分會場4 d5 m- \) ]$ d
       * A8 G$ g8 ]4 O( }2 ]; n) @
        心理咨詢師的成長與實戰技術(祝卓宏、郭勇、方新、馬建青、張新凱、西英俊): Q; C8 q3 K5 |6 J

       2 m4 p4 j$ B" v 分會場
       , x; d  z" `# ]& W1 R0 Y' B3 s0 r
       + ~. ?& S9 t" G+ ]) Q  {, S! A 中國心理衛生協會性心理與性健康專業委員會成立大會暨第一次學術會議(武學焱、馬曉年、張明園、邸曉蘭、陸崢、張海音、陶林)+ A; d8 l2 C0 C( Q

       4 a# k7 J7 ]/ D2 Q7 V 分會場7 \9 }6 m  G  S1 P( M' j
       . \4 ^/ t; M+ W0 n3 f
        心理健康課示范課教學(李焰、孔燕、金宏章、桑志芹、黃晞建、雷鳴、姚斌、姚玉紅、王海星、馮建國)6 Q0 h0 o5 g' D3 h1 k9 G! s. T) u

       % F( |" D5 m8 M% x4 | 分會場8 j1 h: d# V' ?% V. p: g

       9 H! O: u$ s! Y! Y8 N 生命關懷,從善待自己開始(孟憲武、劉美英、陳天勇、王大華)
       / S/ T2 _) D2 D: X; W3 T
       " s2 e1 [" {# G+ i 分會場' ^  W3 |/ s/ \- Z
       # Q+ K9 U0 D( z: |& ~( s
        兒童心理治療新進展(陳一心、杜亞松)
       8 o; V  L8 B: F  g
       + W) H9 a( W" y" r- I 論壇- y9 g( v! S( x; }9 \' W( g

       6 A, }" _* V& a/ j$ P  g' f 筑起時代健康的脊梁——從心理服務機構的社會責任談起(傅春勝、黃偉強、魏世偉、劉松懷、劉海驊、林平光)7 n; W' u9 l+ a+ y2 j5 _9 P
       0 R% \7 r3 D5 d$ F; u* A
        論壇
       7 b# U1 v1 `) ?$ V2 s! O' u, O  m; j1 V, N) ^9 a  X' @
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶)
       , f9 ^+ L( `* ~  l
       + u1 S$ z9 L8 Y7 b3 n- E; h 論壇
       9 V- W- c( a" n1 |  s5 r
       ) t" B! e+ w4 w' h- p 文化偏見的覺察與共情(張天布、徐凱文、朱建軍、李明、韓巖、陳若馨)
       4 K' B3 Z* a' ^. V+ @+ C# U( p9 @7 w0 W

       3 D) \; I# N! `# t! |' ?- A! r 8月27日  U6 n1 f1 b8 z# b
       , W6 I' v( p/ a9 E% Y; a
        分會場' J8 d: D4 J; p4 E
       7 v5 [( U& N7 x( Q& j4 Z5 N
        女性心理健康研究與促進(張素紅、丁輝、肖利軍、肖巍、楊波、俞文蘭、李林英、吳波、吳江平)8 @& T6 Z) C7 W$ o2 [
       ; R$ u1 X9 B3 g! G6 j0 f: a. T) Z
        分會場4 C: y. h4 {. u  ~9 A, |, Q
       # g1 W6 h6 H9 A, X3 J
        心理治療與心理咨詢領域新進展(方新、徐向東、張勁松、張天布、曾勇、杜亞松、桑志芹、徐凱文、林紅)
       - U; ]$ m1 D; \# a8 _  J1 l& u* h$ L. Y* Z& x- c' T
        分會場
       - ^' U3 t/ i5 M6 O$ L
       ( u/ n/ n% j& o/ l" a6 F* C8 M6 B 自殺預防與危機干預(黃悅勤、施劍飛、賈存顯、劉肇瑞、陳進、李獻云)
       - c+ |% U; _, R( i! u3 F2 k7 k& \+ \4 M5 w7 O& E! M
        分會場% L0 N2 d5 n3 D3 Q

       " o- ?* g) D6 j5 y& Q 精神分析心理治療的臨床應用(楊蘊萍、李曉駟、張海音、童俊)' l, i9 O* ?- G. a+ O; L2 w

       0 _/ d6 k- W9 ?; t* |. n  Q* M+ r 分會場- _7 j* @7 Z9 V7 S& u4 J; w
       / j( l4 F( L4 z8 _3 I* v
        軍人職業群體的心理健康促進(武國城、黃冬梅、宋華淼、楊國愉、肖瑋)
       - i; N: o" u, \% m4 Q7 u/ E/ }! K) o* t. C. g
        分會場5 j2 I- ~" {1 _; R, h
       ' v8 g  I% o4 Z( r
        CBT治療師的職業發展與技術提升(李占江、王建平、方新、張嵐、羅佳、張寧、王純、楊華、張迎黎、李飛、馬云)- R- h5 r0 s/ g/ s4 V. z( Y1 ~
         z' t$ }! n# V( g$ r
        分會場$ T) }4 G8 k$ q8 A# G9 t& l0 r
       4 ?9 A  T2 x) T9 |
        森田理論實踐與心理健康促進(路英智、李振濤、李江波、施旺紅)
       / D3 _- U# y; `) S4 q  z- B! c) s, O/ X% W9 t
        分會場
       2 k1 `" }: A2 q$ y* R; w( v' m" x, ?$ x" x9 L
        特殊行業心理學研究進展(戴家雋、李建明、王伯軍、孫向紅、馬文有)
       5 ]9 y( x5 i/ X, \$ d3 S4 M: B- S+ M
        分會場
       , T1 m* E* r. a% E; V7 y& Y" P/ L  L
        攜手共筑心理健康之路—殘疾人的心理健康與人文關懷(楊甫德、崔勇、李潔、蘭繼軍、陳葸靜)
       / H0 T$ M9 k9 G& d" y- S* @& e8 l" ~# M  X  ?
        分會場4 v0 C! |% R5 p* F

       ! s& |' Z: w) v! \! q 行為評估與腦功能評估(姚樹橋、洪煒、肖世富、張理義、王健、范曉玲、馬惠霞、韓佩英、肖晶)  h( K% `* _+ T5 f' r

       1 N/ l+ ?  k6 H5 K2 _! G' S/ t 分會場
       2 j. ?* m$ @* g0 u" w, s. Z0 W( s; I3 b2 ^
        發展中的CBT(劉興華、劉哲寧、王建平、李獻云、王純、祝卓宏)# L% ?% d; _% h8 \) e

       4 S) H# Z0 X$ k! e# j' `% J+ f! o) k 論壇
       ( F4 m: P) S* ]4 b3 ^8 o; z. W2 D* q8 M! h
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、聶晶)
       , @: j. S3 J  A' J% g0 o) t5 ~( g+ `; F# i
        工作坊
       ) }5 e/ w0 L- E6 `( n) N; l
       ; l& N# ]/ x# l) ]! k2 M1 K5 ]7 m 心理咨詢師成長小組工作坊(楊鳳池)' \. |, K  \: t# i. s

       , v  k% r8 F9 |% q% d: | 工作坊/ Y7 ^3 ^! K! a; d" |+ g
       ) m/ b8 [/ B: |' E2 G( E
        電影工作坊(李焰、戴錦華)* g1 \8 @# E. z1 V' i% }
       ( m, k1 _+ {. O( f" H) |) I" `8 w
        工作坊
       9 w2 [6 X/ }, x2 }  u0 g
       & I1 T; K! I/ p2 x" s( E: k 動力性團體心理治療工作坊(徐勇)# e. Q8 d4 k  `( {

       - \- r( v+ j* a/ X 工作坊
       6 _; z& N, Y5 U5 r2 D9 [+ M, {# Q
        心理現實重構療法工作坊(岳曉東)+ k& ~! p( g; N1 ]

       , ]* M, O3 r$ P) n# p) r 工作坊- J3 ^7 Y. ?5 b, C  I4 J6 y4 ~7 _: p4 O

       5 w1 S2 q4 K/ {# N/ p$ l 靜觀減壓工作坊(馬淑華、方瑋聯)
       ' U5 w- t9 e1 y3 S( A1 K# F7 o. ]9 |& d
        工作坊$ \5 q/ U% L$ N

       ' D: S9 w/ }# P3 ~. z  W 人本——存在主義心理學視角下的咨詢師個人成長(楊吉膺、張志斌)
       ' i- m4 b& x7 ~/ y! k6 t/ O/ K; @1 _, z) ^! g, u5 [  f) o( O

       # A$ y5 N; A: t3 q: S 尊享福利:
       5 H; B- G9 G7 v, ]0 E. y1 g
       3 i  ?* u6 q0 u' T0 Q0 H8 y 福利一:6 {6 A" i- F3 R
       6 i; e0 |0 R9 u) R" p
        凡參加第十次心理衛生學術大會,可申請中國心理衛生協會總會會員,并享受優惠價格參會,審核通過后領取會員證。1 _0 T* g# ^! }
       % E7 t$ n% M& [' h1 U2 D9 ~+ ]6 d
        福利二:% X; e4 k' G) ^& Q
       # l+ y: Q0 I' h  e1 j5 c
        五人以上團報,享受福利一的同時,還可獲得由心教育推出的“365會員視頻”(視頻中涵蓋國內外一線專家,津巴多、岳曉東等主講的各流派心理咨詢技術、案例督導解析、心理行業發展、前沿學術成果等超值內容)8 B# ~  E. F) H6 z% u  f
       1 ?; |* F7 F: A( d
        參會對象:- Y# W+ \2 L" d( l
       * l' j* s# [5 S4 N7 G
        1、中國心理衛生協會會員、專委會及行業分會成員、各省市自治區心理衛生協會會員等;9 Q& p' W- \' s
       9 C1 j7 D( V3 t$ S
        2、國考三級、二級心理咨詢師、社工人員、大中院校心理學教學研究人員及心理健康老師、中小學心理健康老師、精神科醫生、綜合醫院心理科醫生和心理治療師、私人開業者等;% y2 L+ |6 j) Y# T/ Q4 u$ Z& @

       * i8 |: C0 p1 n8 A* S# ?
       ) i! Z* @4 v& k5 d 報名咨詢:  k- H3 q8 F' n
       8 Z6 e) J9 o, N8 Q3 x
        聯系電話:010-883630362 m6 ]/ d. m0 X3 q

       0 b$ t" l5 u( J0 Q1 Y& ~ 微信號:15600036098( x9 b* N/ s8 a6 I* B& T$ e, Z

       2 R' `2 G5 e  i' Z 聯系人:柳老師李老師
       % J2 B4 Y) P$ e' P7 w* R- z: p: X/ {
       - L; [9 M' D# T( p2 x; T 聯系郵箱:zgxlwsxh@126.com
       * P% j9 {) T% H8 D8 W
       , a) t2 K" U% ~( |$ o; O$ d# O
       % H6 A9 u0 e8 a; k, u5 U7 F
       - d" Z" E1 m2 _! {6 l6 i

       本帖子中包含更多資源

       您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即注冊

       x
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2017-8-30 14:56 | 只看該作者
       去看了,很有收獲!
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3平台湖北快3主页湖北快3网站湖北快3官网湖北快3娱乐 www.2632n.com | 3658766.com | www.drf881.com | www.776970.com | 44pp8332.com | www.4763118.com | www.ya2019c.com | 28824y.com | www.67797w.com | www.h6630.com | 3238.com | www.58777y.com | www.79520c.com | 69111y.com | www.09527.com | www.cb2588.com | www.92220358.com | 54141155.com | www.4196i.com | 3467h.com | www.5091m.com | www.76543w.com | 983888k.com | www.65581.com | www.600hc.com | 8801885.com | www.sha2222.com | 6hcc88.com | www.799msc.com | www.22fzc.com | 983888u.com | www.65066jj.com | mobile.baidu.com | www.hg1187.com | www.771501.com | hg0698.com | www.100224.com | 9339999s.com | www.198930.com | 69446611.com | www.4963kk.com | 3066ggg.com | www.7225e.com | bb8888b.com | www.897743.com | www.hx928.com | 9103aa.com | www.h6630.com | 876878p.com | www.6a444.com | www.202340.com | www.hg250.com | www.c1669.com | 8449ii.com | www.919654.com | 2127gg.com | www.998855c.com | 5443o.com | www.4329.com | 5855mm.com | www.jp328.com | 97618g.com | www.55155h.com | www.420611.com | www.www-hg127.com | www.202406.com | www.hr888vip.com | 67890cc.com | www.zuan444.com | www.hg0198.com | 01885q.com | www.07163h.com | www.80651a.com | z32365.com | www.6882f.com | 3939688.com | www.xh0066.com | 1316131.com | www.36389k.com | yk102.com | www.446677.com | spj5577.com | www.long86.net | zhcp74.com | www.068340.com | xpj377c.com | www.349989.com | buyu981.com | www.03365g.com | 9411zzz.com | www.yhyh86.com | zhcp91.com | sha9904.com | www.04567l.com | 71707r.com | www.656270.com | www.00778y.com | 1624.com | c91234567.com | www.770405.com | 2381nn.com | www.917056.com | 1775nn.com | www.xpj8.net | 87965yy.com | www.78gcw.com | www.280zr.com | www.ch8123.com | www.sb276.com | 2820x.com | www.7370.com | 78115544.com | www.178441.com | wnsr8818.com | www.987325.com | www.9068zz.com | zhenxin360.com | www.pujing75.com | www.js968.com | 2359933.com | www.315019.com | www.7240z.com | www.122445.com | 8037nnn.com | 99567v.com | www.sb5509.com | 888992244.com | www.50024q.com | www.jjjj22222.com | 2844t.com | vgjnk781jh.com | www.2350s.com | www.hg5588.me | p979.com | www.7415ww.com | 35222a.com | www.2388cai.com | www.ra1116.com | 52688s.com | www.t09738.com | hgw168g.com | www.203552.com | www.49yj.com | 5360q.com | 51133b.com | www.918795.com | www.109016.com | www.86611g.com | 7599s.com | vip31446.com | www.777337a.com | www.80767d.com | 3178hh.com | www.399046.com | www.4965b.com | 83378e.com | www.1222ac.com | www.9374n.com | feicai0311.com | www.vip88.so | www.2233kk.net | 7508i.com | www.3552h.com | www.hg7725.com | 23599s.com | www.88kcw.com | www.658300.com | 25288b.com | www.186756.com | www.4996bt.com | www.1111jsc.com | 13879455.com | 33432o.com | www.coz5.com | www.00840f.com | www.k7764.com | www.xpj1506.com | www.76060q.com | 7792a.com | 748o.com | www.61655z.com | www.32666a.com | 8685151.com | www.81678w.com | www.00829o.com | yt313.com | www.122by.com | www.709msc.com | ha080.com | www.309135.com | www.xpj7707.com | www.xpj3398.com | 3957d.com | www.25688f.com | www.555575.com | 5360vv.com | 0289t.com | www.dy506.com | www.7878788.com | www.995p.net | www.76543q.com | 0969.com | 990cz.com | www.599424.com | www.28czj.com | www.035647.com | www.5700666.com | www.01885d.com | 00778s.com | 4323i.com | www.48wcp.com | www.www899000.com | 91019f.com | 77115156.com | www.55ckb.com | www.49.cc | www.tyc163.com | 4182n.com | www.hjin5.com | www.88166o.com | www.hu888.com | 876878k.com | www.346177.com | www.4483066.com | www.78221.com | 4107u.com | 80850aa.com | 2190a.com | 7196.com | www.680221.com | www.50080c.com | www.p98478.com | www.7920a.com | www.64566f.com | www.10999j.com | www.yfcp066.com | www.bmw9964.com | 0208kk.com | www.51515o.com | www.323535.com | www.rycp047.com | www.bb1365.com | 57157.com | bcylc999.com | www.631012.com | www.55268.vip | www.c526688.com | www.32126m.net | 9522gg.com | xpj4444.vip | www.5854c.cc | www.99552uu.com | www.567771.com | 3552g.com | 1592h.com | www.330605.com | www.469705.com | www.88854.com | www.0636c.com | 51335.co | 256777j.com | www.282990.com | www.65707d.com | www.xpj11882.com | www.js2555.com | www.md006.com | 2fll8.com | 28824p.com | 6868ff.cc | www.763659.com | www.68568b.com | www.6880zz.com | www.221678.com | www.32126i.net | v35151.com | 436.com | xl4166.com | www.60123u.com | www.0ttz.com | www.22365.Com | www.083377.com | www.7335zz.com | www.320288.com | www.85770n.com | 228888o.com | 5005g.com | 26444b.com | www.178759.com | www.fcff5.com | www.1234168.com | www.64566g.com | www.rgcp.cc | www.hg8373.com | www.42424688.com | www.am1666.com | 364830.com | 1yi.com | 8203g.com | 2490a.com | 1331uu.com | hg77701.com | www.39957e.com | www.483770.com | www.987931.com | www.8816p.com | www.78949m.com | www.89777w.com | www.189a56.com | www.6880bb.com | www.578371.com | www.bet63w.com | www.135755555.com | www.799666g.com | www.88854.com | www.001439.com | www.qhxl.com | www.hf9015.com | www.tyc878.com | www.30440.com | www.mgdc47.com | www.hg2516.com | www.l07.com | www.3643g.com | www.115888.com | www.88807t.com | www.d30226.com | www.a4568.com | www.hg1733.com | www.pj0567.com | qbzb2b.net | 7003z.com | ylg1188.cc | www.4323r.com | www.18kpl.com | feicai0790.com | www.xj9900.com | www.ag3366.com | www.26299o.com | 55966.cc | www.38138y.com | www.451770.com | 7599i.com | www.922848.com | www.15259.cc | 9694p.com | www.66508004.com | www.5522g.cc | vv00558.com | www.4052i.com | www.77114n.com | 80878a.com | www.3643k.com | www.83993m.com | 9679t.com | www.9197hg.com | www.5095t.com | www40033.com | www.5504x.com | www.348499.com | 214kf.com | www.1hg6668.com | kxchihuo.com | www.lbj682.com | www.55717a.com | 1v939.com | www.0099ooo.com | www.5522j.cc | vns00aa.com | www.50999y.com | www.209213.com | 89892aa.com | www.55717h.com | w9625.com | www.009suncity.com | www.12455j.com | 0485.com | www.1168v.com | www.314377.com | x86002.com | www.4058kk.com | 73999b.com | www.hg7288.com | www.52511.com | 69096.com | www.138cpn.com | www.243552.com | v5581.com | www.6939k.com | 7720w.net | www.6a333.com | www.401269.com | BY30838.com | www.8905x.com | 9030i.com | www.ii7966ii.com | www.550415.com | 5369a.com | www.81233d.com | ff3405.com | www.4694y.com | 8894vip2.com | www.pj9723.com | www.937652.com | 8036cc.com | www.120638.com | 55717.com | www.995n.net | www.906880.com | w2306.com | www.vip4331.com | g8009.com | www.klcp385.com | 681bet.com | www.756789.com | www.570831.com | www.hg7748.com | www.26163q.com | df8bet.com | www.1466b.com | 97340022.com | www.2000e.cc | dd4675.com | www.9478.com | 4066u.com | www.84230.com | 4195uu.com | www.77007076.com | www.354811.com | www.xpj9199.com | www.hm6622.com | y2921.com | www.6832t.com | g7742.com | www.ya2019k.com | 88851z.com | www.zzyl61.com | n82365.com | www.535083.com | 5360q.com | www.60886s.com | gfc1688.com | www.bwinyz42.com | 228888f.com | www.64566d.com | 3301800.com | www.8645008.com | 5099bb.com | www.55545j.com | 1365.com | www.hgdc100.com | byca18.com | www.xj6009.com | 6112ii.com | www.js89q.vip | 610238.com | www.163a6.com | js666.com | www.hg98j.com | 20777799.com | www.xj7004.com | fff5701.com | www.55676a.com | vipvip4444.com | www.88266n.com | 3189ii.com | www.39058.cc | www.pj5333.com | www.589021.com | www.www6161msccom.com | www.223268.com | www.hg0818.com | 3788z.com | www.450098.com | 7736o.com | www.99552gg.com | 3405ppp.com | www.4988g.cc | 55331gg.com | www.8667q.com | www.hg618.com | www.506969.com | www.vns8906.com | 111000rr.com | www.19019m.com | 54240088.com | www.00772m.com | 3559fff.com | www.ya2019s.com | 2443d.com | www.827021.com | www.299888.com | 333vn77.com | www.1064g.com | 06381010.com | www.js99938.com | hjdc2018.com | www.az0908.com | www.66gg940.com | 2642004.com | www.pj7608.com | i4255.com | www.06820z.com | 61323311.com | www.ch8234.com | www.7165502.com | bet28.com | www.bet63d.com | 0485e.com | www.9522888.com | 883399c.com | www.452801.com | www.hg8449.com | 9694b.com | www.86333f.com | k62365.com | www.912273.com | www.699139.com | 88993o.com | www.vn888234.cc | www.pj23333.com | www.87668e.com | www.888dsy.com | 6002p.com | www.0601o.com | www.jz977.com | 4066z.com | www.8313j.com | n15666.com | www.w408.com | www.98qxw.com | cp088z.com | www.57578j.com | www.boma0150.com | 91599.com | www.0343f.com | www.ao799.com | 61652v.com | www.o3410.com | 7779k.cc | www.178593.com | www.ssc33.com | k70111.com | www.cb5588.com | www.8804567.com | 0378kk.com | www.5854g.cc | www.452222.com | 8159f.cc | www.642638.com | www.6616008.com | 50067h.com | www.60108z.com | www.1818xpj.com | spj04.com | www.5091p.com | www.v6964.com | 1331ee.com | www.18399.com | www.pp8996.com | 9659j.com | www.5091q.com | www.114915.com | nnnn19927.com | www.2350c.com | www.561pj.com | 6261qq.com | www.a450.com | www.938p.cc | 9649i.com | www.107186.com | www.279050.com | www.81866x.com | 5231007.com | www.68568b.com | www.3959h.com | laok222.com | www.671075.com | www.563736.com | 3121rr.com | nnn444000.com | www.hg0083.com | www.4759uu.com | 15a32.net | www.6364a.com | www.911137.com | feicai0917.com | 9539t.com | www.15.net | www.884554.com | 55572949.com | MM98.top | www.86267b.com | www.1315522.com | 667766b.com | lehu221.com | www.33598k.com | www.13555a.com | l2554.com | 55pp8332.com | www.919725.com | www.5189555.com | www.32329193.com | 838388t.com | www.236002.com | www.62778822.com | www.7720i.com | 55188.com | 2381nn.com | www.hf5885.com | www.8883hj.com | www.pj6651.com | 38380524.com | www.133902.com | www.68365g.com | www.689044.com | www.6001.com | www.1869m.com | k61653.com | www.188393.com | www.048181.com | www.12031b.com | 22556u.com | 2709m.com | www.177741.com | www.27666000.com | www.3535h.com | 1859008.com | 55977.cc | www.560702.com | www.2418001.com | www.c9478.com | www.9374v.com | 86611h.com | zh8865.com | www.917052.com | www.535220.com | www.xihu77.com | yth15.net | 6261qq.com | www.303717.com | www.66653y.com | www.sb5509.com | www.y440044.com | 500000996.com | JS1388g.com | 55545h.com | www.3126u.com | www.33678oo.com | www.37vnsvns.com | 2019m.cc | 3559pp.com | 7811xx.com | www.500770.com | www.79520d.com | www.366028.com | www.948884.com | www.68666h.com | 5856kk.com | 3435t.com | www.921677.com | www.xj778899.com | www.9737mm.me | www.675621.com | 118888o.com | afcp06.com | 38365z.com | 9645ll.com | www.715699.com | www.3978h.com | www.bwinyz22.com | www.y18bb.com | www.86611n.com | 35222x.com | 61788.am | 2544b1.com | www.554363.com | www.00840g.com | www.55676e.com | www.jz30280.com | www.0153.com | www.64448.com | 3245.com | u82365.com | 5551779.com | 6199900.com | www.611669.com | www.50024q.com | www.69567c.com | www.4963j.com | www.3959h.com | www.vns9981.com | 8290b.com | 7599ii.com | 8381e.com | 112d.net | 20777788.com | www.89894d.com | www.769289.com | www.7793s.com | www.7880.com | www.44118g.com | www.88166t.com | www.js807.com | www.36677e.com | www.44yh765.com | 111hg.com | 08820022com | 3559eee.com | 56988yy.com | 079.com | 9958900.com | www.271901.com | www.981060.com | www.2632w.com | www.546230.com | www.55676f.com | www.9737ll.com | www.27363p.com | www.068340.com | www.tyc95.com | www.333685.com | www.hg2328.com | www.56012.com | 5833yl.com | 3136rr.com | 9949g.com | kk7742.com | 01885a.com | 3614q.com | hg8993.com | 8015r.com | ydgj1515.com | 88535o.com | 500000759.com | 88850vv.com | 3565.com | zz5144.com | 39199l.com | betvictor98.com | 3522.cc | 80060202.com | m67890.com | qg162.com | hg993.cc | 8577o.cc | 1168x.com | 1434l.com | 900089v.com | 36517.info | 6002a.com | 7681.com | 3404o.cc | 7335o.com | 26119g.com | 4289x.com | 3614f.com | 33382uu.com | 2255buyu.com | 09797.com | 7088000.com | 50024444.com | www.68666v.com | 12742l.com | www.7720m.com | www.6491c.com | www.21365gg.com | www.9068ll.com | www.7036ee.com | www.3643j.com | www.10050730.com | www.vns3591.com | www.822620.com | www.6a555.com | www.cr677.net | www.2021j.com | www.69488.com | www.89777p.com | www.68568x.com | www.48wcp.com | www.694679.com | www.135942.com | 61320077.com | 118888i.com | 4136u.com | 8037eee.com | am771.cc | 44qq8331.com | 5478e.com | www.l22365.com | www.333133c.com | www.061626.com | www.ledian11.cc | www.hg8pp.com | www.883399f.com | www.106795.com | www.022sd.cc | www.548611.com | 98955i.com | aa6.com | 78666z.com | nyty08.com | 20771166.com | www.hj4888.com | www.jf600.com | www.tm228.com | www.604886.com | www.s3410.com | www.4923e.com | www.hf5887.com | www.167356.com | 22571333.com | lfxww.com | k7742.com | www.39728.com | www.2078q.com | www.4583.com | www.829797h.com | www.sha2333.com | www.hg99957.com | www.26878f.com | www.643477.com | 168cp-c.com | 30006a.com | 26668n.com | www.8509850.com | www.wns47.com | www.677256.com | www.hg77750.com | www.81233c.com | www.810619.com | 0434333.com | YL18438.com | 7439.com | www.boma0111.com | www.56655d.com | www.a94600.com | www.fo64.com | www.244689.com | xx888e.com | 6403p.com | www.a333.cc | www.5588212.com | www.2268js.com | www.2109i.com | www.320160.com | h83377.com | 08199.com | www.700829.com | www.48080c.com | www.883399f.com | www.dan50.com | 2075.com | 9679l.com | 883399x.com | www.13789g.com | www.bet63q.com | www.50732r.com | www.50732u.com | e8381.com | feicai0353.com | www.0009193.com | www.540640b.com | www.3479q.com | 33382tt.com | 76886z.com | 3424w.com | www.659200.com | www.490805.com | www.hm6333.com | 56988ee.com | 4196r.com | www.yinhecc11.com | www.527576.com | www.35918hh.com | www.507477.com | 2548546.com | 7935x.com | www.73518.com | www.3775w.com | www.609813.com | 55991277.com | 2jsuuu.com | www.hg246.com | www.44118z.com | www.888258.com | 10050533.com | 538.cc | www.60339.com | www.amdwc.net | www.170792.com | 0343f.com | www.817558.com | www.sb5506.com | www.89894r.com | 7508.com | ylzz3338.com | www.234567o.com | www.087s.com | www.795917.com | 3467l.cc | www.yl444.com | www.4078u.com | www.cb6588.com | 3559dddd.com | 33511.com | www.72msxfpta.com | www.68568y.com | 55665002.com | abc7570.com | www.12031b.com | www.6939z.com | P35ii.com | 8977jj.com | www.js7009.com | www.55717e.com | ylzz1110.com | vns00cc.com | www.hg9958.com | www.826018.com | 4195t.com | vipvip1111.com | www.8422a.com | www.77802c.com | 2247h.com | bdg1100.com | www.jy878.com | www.2109y.com | 6594xx.com | www.long8308.com | www.1851112.com | www.607992.com | 8722aaaa.com | www.183543.com | www.22274.vip | 7030055.com | yhw5.cc | www.hjcp9999.com | www.hx1165.com | 8827ttt.com | www.4972yy.com | www.9971002.com | www.34788a.com | 70118y.com | www.998855o.com | www.14412.com | 3522xx.cc | www.995d.net | www.62778811.com | d7789.com | 2190m.com | www.55070k.com | www.354877.com | 30019tt.com | www.hg2182.com | www.cly3.com | 014138.com | www.cjycp55.com | www.3404.cc | nck5273.com | www.tm357.com | www.5900666.com | 78119988.com | 87665i.com | www.3066dd.com | www.43131x.com | 55818y.com | www.00778c.com | www.61655i.com | 8030g.com | www.71071l.com | www.324677.com | 71707r.com | www.799666c.com | www.602917.com | 092258.com | www.zte666.com | www.783090.com | 4340q.com | www.162580.com | www.346311.com | 55331d.com | www.55070t.com | www.500823.com | 88214.net | www.89677c.com | www.81520v.com | 22296rr.com | www.0600c.cc | 88904141.com | www.81866n.com | www.37jsc.com | ff555g.com | www.7720b.com | www.7714p.com | 7792d.com | www.ojinsha.com | www.5522b.cc | 67890k.com | www.y948y.com | www.335284.com | 518cp0.com | www.340388.com | 67888b.cc | www.223456u.com | www.83993y.com | 88851h.com | www.678987.com | www.910882.com | 77606.com | www.xy047.com | www.021037.com | 7989e.com | www.59999.am | 3726l.com | www.781msc.com | www.824879.com | feicai0559.com | www.958661.com | 284123.com | www.bmw8555.com | www.c5637.com | 67877h.com | www.js89y.vip | hb7.com | www.0393901.com | www.967333a.com | 25288w.com | www.9464005.com | 444000rrr.com | www.036888.com | www.506731.com | 5456t.com | www.83993p.com | i01234.com | www.5hg6668.com | wns883.net | www.dy1199.com | www.826927.com | 552229.com | www.1434z.com | 2613l.com | www.8967t.com | 22299jj.com | www.3336358.com | www.912339.com | 7989u.com | www.ylylc07.com | 2836514.com | www.bet63h.com | 52688f.com | www.61199.com | 32424q.com | www.976000.com | www.hx6611.com | 009900t.com | www.4923b.com | pp4119.com | www.87708b.com | 1634m.com | www.d4042.com | 30019h.com | www.21033.com | www.501347.com | www.63877c.com | www.hr5888.com | ddcp66.com | www.37377y.com | 51133tt.com | www.xpj8668.com | 0683h.com | www.5189111.com | 4255kkk.com | www.5504r.com | 4066d.com | www.qmc0099.com | 77p1.cc | www.777540.com | 2677eee.com | www.hg7650.com | www.366019.com |