<code id="jzmyi"><u id="jzmyi"><option id="jzmyi"></option></u></code>
      <acronym id="jzmyi"></acronym>
      1. 心理門戶網

        找回密碼
        立即注冊

       QQ登錄

       只需一步,快速開始

       查看: 1183|回復: 1
       打印 上一主題 下一主題

       [會議] 第十次全國心理衛生學術大會將于本月25~.27日召開啦!

         [復制鏈接]
       跳轉到指定樓層
       1#
       發表于 2017-8-8 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

       6 n, d7 `% s: I
        

       ' Y3 @  n  c; p8 b7 Z+ `% ?: [1 m 為提升心理咨詢師業務水平,促進中國心理衛生事業的健康發展,應廣大會員和心理咨詢師要求,中國心理衛生協會與北京醫衛健康公益基金會將召開第十次全國心理衛生學術大會,同期還將舉辦:第三屆全國心理咨詢師大會、第三屆中國心理治療大會。) R2 O9 O) O9 f8 U5 p1 i- _* O
       * W" O1 N2 Y6 H( d
        本次會議含有7個工作坊,7個論壇,19個主題報告,19個分會場匯聚各方觀點,傾聽你的聲音,在這里能找到與你有著共同興趣和理想的同行,能夠有機會與你追隨已久的行業大咖面對面交流。
       & ^; k1 X. r, |! E4 e' N) W5 U9 \/ w! }  m
        會議時間
       # j/ I. j+ t( o
       1 }* T/ i6 O( Y 2017年8月25日—27日(8月24日全天報到)
       ; [; H' Q- w  u- T" q9 H* \, G2 n: L2 T1 q
        會議地點4 Q$ M, O7 A: k

       , L9 n# V! C# j7 ~, n$ h* _ 北京國際飯店會議中心
       % \. g! U% I) }' \7 d- ?. j5 i0 X/ C% `
        會議主題
       1 z; K: ?0 w% w. x! @
       8 Z5 _. v0 m( R0 s6 {: P8 z 心理健康服務的規范與發展- U: w; K5 H$ `$ R+ ]' G6 [5 r

       & A, Z1 w' t2 ~8 N
        持續更新中……" f- }: Q" q  O# o3 J% }5 _1 _: Q# p

       9 ^7 L$ S: D- g- t
       & L0 o* u0 q/ C& \; S5 w; u 大會日程& i8 Z- |( |7 a; w$ a
       5 Q. Z: q# K5 F+ r9 P9 U0 |( j3 m
       ' o+ M# }4 u* ?; n: u
        8月25日( b7 l/ _* N( l

       6 N5 Y7 s' D: q 大會報告
       6 ?9 l4 K! G, Z* f3 a1 ]; c. i7 p, j
       2 w: r0 J; G* a' m 22部委文件相關(王斌)/ C. K3 W  b2 w, J* b$ B; m/ I
       ! W* ]; N6 ~  [6 ?) Z4 t
        大會報告
       6 ^9 q6 m2 s; t. K: _- `* ~
       $ @( T3 U+ K( F2 Y8 s PsychotherapyforChildrenWhohaveMultipleMentalHealthProblems(JohnR.Weisz)* ^3 g; i+ C' g# m3 d8 l

       ) T* v/ |3 A) P- Q0 J8 m. P 大會報告$ s+ M9 K, h" Q* `1 [

       2 [; _+ A$ q. O' x, O* ? adevelopmentalperspectiveon"growing"anemotionallyhealthychild(VivianeGreen)
       ' W+ [% z- E0 L( m0 `- D' H* I/ h2 D6 o$ E* e/ O9 d  I
        大會報告! n, D+ P4 I! O7 \/ ^' ^9 x0 j1 Y
       ; D/ ]) _  H! X" q! F: X% S
        PsychotherapyasanimportantpartoftheMentalHealthCareSysteminGermany(ThomasFydrich), S' @/ W1 Y8 L
       3 i+ F' p- c! ]& y4 d0 X
        大會報告+ ]: u1 Q1 {, O

       5 W% y$ h+ k  @2 l; Z# ~* d/ c 中國大陸心理咨詢與心理治療的倫理的發展和現狀(錢銘怡)2 J: s, g9 h! f% P' \
       0 N* T& D1 M( d4 Y
        大會報告: Z& h/ d+ W8 e
       7 s' k# ]9 D  B7 {4 r
        心理咨詢師的核心能力及其養成(樊富珉)
       - G- p1 T5 \& N  T
         H8 E' s) Q" l7 }  K 大會報告, ~# V; q' h) j) A( t3 l* ?
       ) G2 p# q) b# v) |7 V! [' R5 o1 |
        中國精神衛生調查(黃悅勤)
       & f6 L! k2 }$ r9 d+ X3 L) v
       ; S0 |, d, e  k 大會報告3 K* ?8 `+ v2 j

       : f/ U4 v  Z# ]  D: s7 t- ~, L% S 心理治療與精神醫學模式改進(陸林)
       # G. H, S' J+ I+ C" F9 n5 i' p3 j: ^; v8 s6 t6 z2 h# `2 T! X. [
        大會報告- o% p! R- H: d/ J, g

       1 j+ u( F. J6 l$ b6 e 中國本土心理治療的發展與展望(張亞林)
       - X$ n* h% ~; G1 q/ [9 v2 q1 m5 Z! p" {. l1 S; w
        大會報告' Y( Z- d; ^5 A- v
       $ x  L. W; Q5 X5 I* e7 R
        心理治療跨文化移植與融合的意義(趙旭東)  m0 n/ k8 I' U/ b6 e5 \
       ( a1 _7 g; a* r! q. ~' p2 n
        大會報告- R* A* A" w& }+ [1 h; t6 f- @
       , w3 }3 W4 R6 X8 V# K
        影響精神疾病概念演變的非科學因素(江光榮)
       1 {. \# `) N" i+ b4 n! j3 r8 t/ T
       5 N9 s  d/ Y. O( U 大會報告; M" x! B; U0 o; K# a1 U1 ?* T
       + r5 I  J/ K5 ^" s- _! a7 `
        心理治療的神經科學(李曉白)
       ; Q0 e/ P2 k4 c/ V; M( Q  ~% J' q4 g
        大會報告# E( W, n5 }& Z$ A/ b
       ) H% r% B! S' W- ?* h7 A; n- L
        森田療法、內觀療法與精神分析(張海音)
       3 P6 A# P# }; q+ c; U# o/ t0 T8 k# I0 S% b% B! F0 J
        大會報告
       2 o/ @# F, |- c1 {0 Q8 Y9 O& N+ U( e; A* K
        心理治療中的性別與性別認同(童俊), |* n( c8 k1 V2 D+ b

       , Z) P* R7 s+ {$ g2 | 大會報告
       5 M9 A, R* A8 r( V- _/ r  W. {& \
        家庭治療的倫理學問題(陳向一)
       # F/ T2 r* ^5 m. [
       : b. P- X, [, I9 u% H# j" Q% Z/ b 論壇6 ]( w* t/ U# i: u, ~

       8 _5 z* m" [; h, z* _6 I+ N 定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶). k8 l4 G. S6 h! h! b) G* t
       , E2 T9 l1 \- ~9 C3 _' W7 q
        論壇* G( u" M4 k5 w  o4 a7 J, k* V7 [

       * I$ |0 S- Y! ]( x  i 網絡咨詢是否真的安全可靠?(徐凱文、傅春勝、汪衛東、劉華清、黃崢、張黎黎、李真)
       ; j7 h# k% }+ q- k1 x5 R& [0 N+ I
        論壇/ u& S& v' y$ A) [" g9 `) F

       * U# M/ I- B" Y, v2 X' P 經典心理療法與后現代心理療法聯合督導(史占彪、李曉駟、王建平、趙然、李松蔚、曾海波、李明)
       " Z; @) v- |5 |$ `5 ^8 ]5 V: M. f

       6 y0 v9 o& h9 y% I8 X 8月26日; a4 l* I, N% N' i

       , o' q5 a7 T) f/ W+ n 大會報告
       , H' n2 b$ w9 A2 H, P6 Q. ?3 }9 R' r; \( j( f. ~9 r+ q* S% ^
        心理健康管理的理論探討(馬辛): ?# B* A1 N8 I

       0 q, s# D+ u8 j% ?( ^5 Q8 x 大會報告5 Z2 `4 P7 S) `/ l/ B, y$ G7 a) r
       * d& C6 D, d0 H7 `. D
        儒家文化與心理咨詢(楊鳳池)7 _( v7 R- d' ]6 N' V& O* P& x" C8 f

       % v& o- V+ o9 j% N7 v0 F 大會報告" A' C2 |2 d, v/ r
       3 v* b( c& ~- h) Y# W: _
        心理咨詢實踐過程中的倫理思考(樊富珉)) c& v% T( r0 q( V
       2 _/ l' r7 H8 ?  t5 O/ Z8 a  R; G* I( |
        大會報告) I' ^% |$ ~1 u% M

       . T. ]1 L7 C) a2 d8 @' F 新的心理健康模型:心理靈活性模型(祝卓宏)6 n( C* H0 M3 |/ d2 t/ q

       * G, w8 D/ z: Q) r0 {4 F5 j) Q! \ 項目啟動儀式; s* `! ^0 b4 L* h9 j; K2 H8 m: A
       6 d# Y# P4 y6 ?* H
        心理咨詢師北京宣言暨心理咨詢師認證管理啟動儀式(姜長青)# {, |0 V* y# @" ^8 ^) d* E- F  A# J
       7 M' T0 p2 Q0 ]: i0 G( @$ G
        分會場1 M. e, H  x! E+ s( a

       , g; }* K2 \3 U! K 當你老了,如何才能找回青春的自己?(于恩彥、劉頌、賈艷濱、韓布新、高芳堃)
       7 L2 ?# t6 y5 u/ c) ^' {9 r
       $ ]! @# O$ p+ L+ P4 y 分會場
       2 m; j- ]& [0 W5 M  _
       , j. l& ]* @; J 校園心理健康促進——現代視角與后現代視角(朱莉琪、傅素芬、陶明達、李正云、辛勇、張野、史占彪)2 c2 K( C1 E3 F: Q& q

       + p2 f2 Z6 T9 t* o6 u8 o 分會場
       - \0 b5 i; u* N: w, d( `
       1 c4 ~0 K/ H# T) w& c 專業團體工作與重點人群心理健康服務(桑志芹、徐勇、王春光、張焰、白云閣)
       % ^' v! j! c! @  u( O! d" e. Q: z
         W' m- X1 c! _/ I. l 分會場4 d5 m- \) ]$ d
       * A8 G$ g8 ]4 O( }2 ]; n) @
        心理咨詢師的成長與實戰技術(祝卓宏、郭勇、方新、馬建青、張新凱、西英俊): Q; C8 q3 K5 |6 J

       2 m4 p4 j$ B" v 分會場
       , x; d  z" `# ]& W1 R0 Y' B3 s0 r
       + ~. ?& S9 t" G+ ]) Q  {, S! A 中國心理衛生協會性心理與性健康專業委員會成立大會暨第一次學術會議(武學焱、馬曉年、張明園、邸曉蘭、陸崢、張海音、陶林)+ A; d8 l2 C0 C( Q

       4 a# k7 J7 ]/ D2 Q7 V 分會場7 \9 }6 m  G  S1 P( M' j
       . \4 ^/ t; M+ W0 n3 f
        心理健康課示范課教學(李焰、孔燕、金宏章、桑志芹、黃晞建、雷鳴、姚斌、姚玉紅、王海星、馮建國)6 Q0 h0 o5 g' D3 h1 k9 G! s. T) u

       % F( |" D5 m8 M% x4 | 分會場8 j1 h: d# V' ?% V. p: g

       9 H! O: u$ s! Y! Y8 N 生命關懷,從善待自己開始(孟憲武、劉美英、陳天勇、王大華)
       / S/ T2 _) D2 D: X; W3 T
       " s2 e1 [" {# G+ i 分會場' ^  W3 |/ s/ \- Z
       # Q+ K9 U0 D( z: |& ~( s
        兒童心理治療新進展(陳一心、杜亞松)
       8 o; V  L8 B: F  g
       + W) H9 a( W" y" r- I 論壇- y9 g( v! S( x; }9 \' W( g

       6 A, }" _* V& a/ j$ P  g' f 筑起時代健康的脊梁——從心理服務機構的社會責任談起(傅春勝、黃偉強、魏世偉、劉松懷、劉海驊、林平光)7 n; W' u9 l+ a+ y2 j5 _9 P
       0 R% \7 r3 D5 d$ F; u* A
        論壇
       7 b# U1 v1 `) ?$ V2 s! O' u, O  m; j1 V, N) ^9 a  X' @
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、王倩、聶晶)
       , f9 ^+ L( `* ~  l
       + u1 S$ z9 L8 Y7 b3 n- E; h 論壇
       9 V- W- c( a" n1 |  s5 r
       ) t" B! e+ w4 w' h- p 文化偏見的覺察與共情(張天布、徐凱文、朱建軍、李明、韓巖、陳若馨)
       4 K' B3 Z* a' ^. V+ @+ C# U( p9 @7 w0 W

       3 D) \; I# N! `# t! |' ?- A! r 8月27日  U6 n1 f1 b8 z# b
       , W6 I' v( p/ a9 E% Y; a
        分會場' J8 d: D4 J; p4 E
       7 v5 [( U& N7 x( Q& j4 Z5 N
        女性心理健康研究與促進(張素紅、丁輝、肖利軍、肖巍、楊波、俞文蘭、李林英、吳波、吳江平)8 @& T6 Z) C7 W$ o2 [
       ; R$ u1 X9 B3 g! G6 j0 f: a. T) Z
        分會場4 C: y. h4 {. u  ~9 A, |, Q
       # g1 W6 h6 H9 A, X3 J
        心理治療與心理咨詢領域新進展(方新、徐向東、張勁松、張天布、曾勇、杜亞松、桑志芹、徐凱文、林紅)
       - U; ]$ m1 D; \# a8 _  J1 l& u* h$ L. Y* Z& x- c' T
        分會場
       - ^' U3 t/ i5 M6 O$ L
       ( u/ n/ n% j& o/ l" a6 F* C8 M6 B 自殺預防與危機干預(黃悅勤、施劍飛、賈存顯、劉肇瑞、陳進、李獻云)
       - c+ |% U; _, R( i! u3 F2 k7 k& \+ \4 M5 w7 O& E! M
        分會場% L0 N2 d5 n3 D3 Q

       " o- ?* g) D6 j5 y& Q 精神分析心理治療的臨床應用(楊蘊萍、李曉駟、張海音、童俊)' l, i9 O* ?- G. a+ O; L2 w

       0 _/ d6 k- W9 ?; t* |. n  Q* M+ r 分會場- _7 j* @7 Z9 V7 S& u4 J; w
       / j( l4 F( L4 z8 _3 I* v
        軍人職業群體的心理健康促進(武國城、黃冬梅、宋華淼、楊國愉、肖瑋)
       - i; N: o" u, \% m4 Q7 u/ E/ }! K) o* t. C. g
        分會場5 j2 I- ~" {1 _; R, h
       ' v8 g  I% o4 Z( r
        CBT治療師的職業發展與技術提升(李占江、王建平、方新、張嵐、羅佳、張寧、王純、楊華、張迎黎、李飛、馬云)- R- h5 r0 s/ g/ s4 V. z( Y1 ~
         z' t$ }! n# V( g$ r
        分會場$ T) }4 G8 k$ q8 A# G9 t& l0 r
       4 ?9 A  T2 x) T9 |
        森田理論實踐與心理健康促進(路英智、李振濤、李江波、施旺紅)
       / D3 _- U# y; `) S4 q  z- B! c) s, O/ X% W9 t
        分會場
       2 k1 `" }: A2 q$ y* R; w( v' m" x, ?$ x" x9 L
        特殊行業心理學研究進展(戴家雋、李建明、王伯軍、孫向紅、馬文有)
       5 ]9 y( x5 i/ X, \$ d3 S4 M: B- S+ M
        分會場
       , T1 m* E* r. a% E; V7 y& Y" P/ L  L
        攜手共筑心理健康之路—殘疾人的心理健康與人文關懷(楊甫德、崔勇、李潔、蘭繼軍、陳葸靜)
       / H0 T$ M9 k9 G& d" y- S* @& e8 l" ~# M  X  ?
        分會場4 v0 C! |% R5 p* F

       ! s& |' Z: w) v! \! q 行為評估與腦功能評估(姚樹橋、洪煒、肖世富、張理義、王健、范曉玲、馬惠霞、韓佩英、肖晶)  h( K% `* _+ T5 f' r

       1 N/ l+ ?  k6 H5 K2 _! G' S/ t 分會場
       2 j. ?* m$ @* g0 u" w, s. Z0 W( s; I3 b2 ^
        發展中的CBT(劉興華、劉哲寧、王建平、李獻云、王純、祝卓宏)# L% ?% d; _% h8 \) e

       4 S) H# Z0 X$ k! e# j' `% J+ f! o) k 論壇
       ( F4 m: P) S* ]4 b3 ^8 o; z. W2 D* q8 M! h
        定制你的心理治療能力地圖——心理治療師與咨詢師30項必備能力極速裝配(洪煒、劉丹、聶晶)
       , @: j. S3 J  A' J% g0 o) t5 ~( g+ `; F# i
        工作坊
       ) }5 e/ w0 L- E6 `( n) N; l
       ; l& N# ]/ x# l) ]! k2 M1 K5 ]7 m 心理咨詢師成長小組工作坊(楊鳳池)' \. |, K  \: t# i. s

       , v  k% r8 F9 |% q% d: | 工作坊/ Y7 ^3 ^! K! a; d" |+ g
       ) m/ b8 [/ B: |' E2 G( E
        電影工作坊(李焰、戴錦華)* g1 \8 @# E. z1 V' i% }
       ( m, k1 _+ {. O( f" H) |) I" `8 w
        工作坊
       9 w2 [6 X/ }, x2 }  u0 g
       & I1 T; K! I/ p2 x" s( E: k 動力性團體心理治療工作坊(徐勇)# e. Q8 d4 k  `( {

       - \- r( v+ j* a/ X 工作坊
       6 _; z& N, Y5 U5 r2 D9 [+ M, {# Q
        心理現實重構療法工作坊(岳曉東)+ k& ~! p( g; N1 ]

       , ]* M, O3 r$ P) n# p) r 工作坊- J3 ^7 Y. ?5 b, C  I4 J6 y4 ~7 _: p4 O

       5 w1 S2 q4 K/ {# N/ p$ l 靜觀減壓工作坊(馬淑華、方瑋聯)
       ' U5 w- t9 e1 y3 S( A1 K# F7 o. ]9 |& d
        工作坊$ \5 q/ U% L$ N

       ' D: S9 w/ }# P3 ~. z  W 人本——存在主義心理學視角下的咨詢師個人成長(楊吉膺、張志斌)
       ' i- m4 b& x7 ~/ y! k6 t/ O/ K; @1 _, z) ^! g, u5 [  f) o( O

       # A$ y5 N; A: t3 q: S 尊享福利:
       5 H; B- G9 G7 v, ]0 E. y1 g
       3 i  ?* u6 q0 u' T0 Q0 H8 y 福利一:6 {6 A" i- F3 R
       6 i; e0 |0 R9 u) R" p
        凡參加第十次心理衛生學術大會,可申請中國心理衛生協會總會會員,并享受優惠價格參會,審核通過后領取會員證。1 _0 T* g# ^! }
       % E7 t$ n% M& [' h1 U2 D9 ~+ ]6 d
        福利二:% X; e4 k' G) ^& Q
       # l+ y: Q0 I' h  e1 j5 c
        五人以上團報,享受福利一的同時,還可獲得由心教育推出的“365會員視頻”(視頻中涵蓋國內外一線專家,津巴多、岳曉東等主講的各流派心理咨詢技術、案例督導解析、心理行業發展、前沿學術成果等超值內容)8 B# ~  E. F) H6 z% u  f
       1 ?; |* F7 F: A( d
        參會對象:- Y# W+ \2 L" d( l
       * l' j* s# [5 S4 N7 G
        1、中國心理衛生協會會員、專委會及行業分會成員、各省市自治區心理衛生協會會員等;9 Q& p' W- \' s
       9 C1 j7 D( V3 t$ S
        2、國考三級、二級心理咨詢師、社工人員、大中院校心理學教學研究人員及心理健康老師、中小學心理健康老師、精神科醫生、綜合醫院心理科醫生和心理治療師、私人開業者等;% y2 L+ |6 j) Y# T/ Q4 u$ Z& @

       * i8 |: C0 p1 n8 A* S# ?
       ) i! Z* @4 v& k5 d 報名咨詢:  k- H3 q8 F' n
       8 Z6 e) J9 o, N8 Q3 x
        聯系電話:010-883630362 m6 ]/ d. m0 X3 q

       0 b$ t" l5 u( J0 Q1 Y& ~ 微信號:15600036098( x9 b* N/ s8 a6 I* B& T$ e, Z

       2 R' `2 G5 e  i' Z 聯系人:柳老師李老師
       % J2 B4 Y) P$ e' P7 w* R- z: p: X/ {
       - L; [9 M' D# T( p2 x; T 聯系郵箱:zgxlwsxh@126.com
       * P% j9 {) T% H8 D8 W
       , a) t2 K" U% ~( |$ o; O$ d# O
       % H6 A9 u0 e8 a; k, u5 U7 F
       - d" Z" E1 m2 _! {6 l6 i

       本帖子中包含更多資源

       您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即注冊

       x
       心理學專業招聘求職
       2#
       發表于 2017-8-30 14:56 | 只看該作者
       去看了,很有收獲!
       您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

       本版積分規則

       申請友鏈|小黑屋|聯系本站|使用協議|Archiver|心理門戶網 ( 滬ICP備19003878號-3

       申請友鏈|聯系本站|使用協議|Archiver||( 滬ICP備19003878號-3 )

       Copyright ? 2005-2015 心理門戶網, All Rights Reserved 滬公網安備 31011402005388號

       快速回復 返回頂部 返回列表
       湖北快3平台湖北快3主页湖北快3网站湖北快3官网湖北快3娱乐 www.23427f.com | www.7009844.com | www.919586.com | www.21365hh.com | 8294c.com | www.846239.com | 3559.com | www.8582vv.com | 2078t.com | www.899523.com | 0139365.com | 850834.com | www.ya2019f.com | www.67797x.com | www.239544.com | www.383188.com | 2381sss.com | www.jsc799.com | 4776622.com | www.897060.com | www.765543.com | 9737mm.me | www.506830.com | a35151.com | www.375939.com | www.813365.com | 7811bb.com | www.06662.com | www.1636001.com | 5651z.com | www.ii6241.com | 7032004.com | www.6364w.com | www.717012.com | 1294n.cc | www.38138g.com | 3844jj.com | www.jjjj009.com | www.80075u.com | www.4496877.com | 0057g.com | www.50052l.com | www.98717s.com | rf034.com | www.0270q.com | www.3459y.com | 9856pp.com | www.954321b.com | www.9374d.com | 76886v.com | www.6889793.com | www.hj5888.com | 3169c.com | www.126629.com | www.ylg2222.com | 8790m.com | www.7249r.com | www.zr9933.com | 500000471.com | www.999qipai.com | www.8888888b.com | 8569811j.com | www.1122xpj.net | 626920.com | www.88166u.com | 77229193.com | www.7793q.com | www.9547l.com | vns8843.com | www.sygj4.com | www.l948l.com | 112x.net | 1705r.com | www.47707.net | www.653505.com | 407mm.com | www.8839b.com | www.sb5542.com | 77332007.com | 996622ii.com | www.68689h.com | www.mm2229.com | 4196t.com | www.376163.com | www.2997779.com | www.z0888.com | 0015ss.com | www.slyl5.com | www.5504g.com | 996622jj.com | www.hy5508.com | www.7xh.co | www.197092.com | www.88984.com | 3242b.com | www.622507.com | www.xpjylc008.com | www.yh4444.cc | 7720w.net | www.652912.com | www.7893w39.com | www.00618m.com | 9506q.com | www.196029.com | www.99094q.com | www.56830f.com | hgw7745.com | hhh2848.com | www.ya033.com | www.47727.net | www.xw0000.com | l444000.com | www.335294.com | www.x999678.com | www.vnsr188.com | 8036kk.com | 5369b.com | 55899p.com | www.5966kkk.com | 7722209.com | www.rfdc04.com | www.97727.com | www.78700i.com | www.9960.cc | www.5516008.com | www.hg0377.com | 69440055.com | 1077ff.com | www.0719.cc | www.8888xp.com | www.77ff940.com | 7720b.net | 93777.com | www.544089.com | www.2418f.com | www.jm49.com | www.z27229.com | tcdtf.com | 8722oooo.com | www.295207.com | www.80065r.com | www.9737hh.me | www.xpj810.com | 500000596.com | f77304.com | yphbuy.com | www.202880.com | www.dckpv.com | 54240055.com | www.106276.com | www.5309789.com | 78118877.com | 1669y.com | www.983888.com | www.ba302.com | www.38238d.com | www.b0999.com | v2554.com | 11772007.com | 3726g.com | www.771745.com | www.7777bj.com | www.00772k.com | www.56520u.com | js14j.com | 365102d.com | 111122ee.com | 0015kk.com | www.41518c.com | www.800471.com | www.71233r.com | www.jsdc9777.com | www.b35ii.com | www.43282.com | www.cp127w.com | www.hgbet7.com | 36407788.com | www.966083.com | www.169009.com | 908080n.com | 3559cccc.com | 2139.com | www.611036.com | www.6364p.com | www.6939l.com | www.12136c.com | www.55545b.com | www.3833ww.com | www.v15543.com | www.zun371.com | 88807j.com | yh2014.com | 2324ddd.com | 1389jj.com | vns.com | 5651f.com | www.52303u.com | www.587833.com | www.tx27.com | www.ya313.com | www.88065f.com | www.5500ra8.com | www.69567z.com | www.8473a.com | www.c25aaa.com | www.drf0561.com | www.klcp009.com | 883399p.com | 5429.com | www.444165.com | www.833296.com | www.4455444.com | 11683333.com | 2381xx.com | vnb8.com | 08530004.com | xx888a.com | 4541d.com | 66671d.com | jsgj55.com | 66671n.com | aa33332.com | kk7703.com | 5856dd.com | 4379a.com | yh888g.com | 0201.cm | www.89894a.com | www.196556.com | www.501866.com | www.701361.com | www.951816.com | www.955708.com | www.csgc6.com | www.895594.com | www.992599.com | www.177888a.com | www.c5819.com | www.hr1888.com | www.8850.com | www.9225z.com | 2381oo.com | 9646k.com | 2757m.com | 7308999.com | cc76669.com | 88051.net | 69111.com | betaa365.com | 779644.com | pj88kk.com | qjdy002.com | 56988j.com | 80878b.com | www.7720g.com | www.999dhygw.com | www.9997068.com | www.f456x.com | www.3066nn.com | www.69567v.com | www.410065.com | www.21365bet.com | www.2875v.com | www.803243.com | www.djcp004.com | 6150b.com | 2934o.com | 7893w22.com | 0905.com | 2325.cc | bj799.com | 8030w.com | www.338052.com | www.022js.cc | www.73166f.com | www.hm2555.com | www.808913.com | www.50052o.com | P35kk.com | vns.com | 55kka.com | 6118d.com | 777hg555.com | www.4766kk.com | www.4887999.com | www.5099kk.com | www.62778822.com | www.c5619.com | 20188d.com | 91019v.net | vvv1915.com | 500000995.com | www.7607677.com | www.8000tt.com | www.38345y.com | www.x63568.com | www.3126y.com | www.553028.com | 95gamevip4.com | 6868oo.cc | bwin8z.com | www.88993h.com | www.js3444.com | www.32126w.net | www.666xin2.com | www.0222js.com | vns8305.com | 588www.cc | www.747808.com | www.746824.com | www.86333d.com | www.cf9907.com | 83377k.com | ss01234.com | 67888.am | www.48588c.com | www.30350d.com | www.6832e.com | 6137w.net | 98345g.com | 55ss8331.com | www.33sunncity.com | www.69567v.com | www.3005u.com | 5144.cc | 65561177.com | www.js522.com | www.xj666s.com | www.www014678.com | www.907118.com | ahg5588.com | 2096a.com | www.i22365.com | www.78888js.com | www.50051j.com | www.32123i.com | 99151s.com | wnsrw.vip | 4060kk.com | 7202004.com | 0241e.com | 3434lll.com | www.6aobo.com | www.7hg6668.com | www.2109d.com | 9964k.com | 42422.com | www.632042.com | www.38775hh.com | www.902771.com | 3678.com | 00665004.com | www.50999v.com | www.3416d.com | 8970399.com | 61327788.com | www.5966qqq.com | www.77731n.com | www.185142.com | www.o98478.com | www.9818w.cc | www.454589.com | 8742kk.com | d58955.com | 4340.vip | 081965.com | www.032007.com | www.cp67771.com | www.33678cc.com | www.2221102.com | www.3126w.com | www.175905.com | 91019j.net | 4340x.com | 8520m.com | www.w7w7.com | www.baifu35.com | www.234.pw | www.w935.com | 1434u.com | ylzz4447.com | 28839y.com | www.vns9983.com | www.pj2348.com | www.06386611.com | www.22630.cc | hd5009.com | 77885156.com | 9030r.com | www.pj3678.com | www.70hga.com | www.7714s.com | www.544949.com | dz0999.com | 2757q.com | www.207365.com | www.90msxfptd.com | www.zzyl67.com | www.hx1184.com | jnhpjx.com | 3535.cc | www.422442.com | www.657714.com | www.63800c.com | www.c141.vip | 78114444.com | wnsr8807.com | www.9908633.com | www.04567e.com | www.33112.com | 234917.com | 40033ddd.com | www.as0001.com | www.88166r.com | www.27775.cc | 9411fff.com | js26311.com | xinhao999.com | www.0816msc.com | www.ylylc08.com | www.364242.com | hjdc988.com | 8290r.com | www.siji5.com | www.12455hh.com | www.022184.com | www.333xx.cc | www.155301.com | 4025r.com | www.7025p.com | www.pj88o.com | www.c4527.com | 88xpj377.com | 1705e.com | www.808888i.com | www.73166j.com | express.com | js92313.com | www.682877.com | hh2205.com | www.1111365.com | www.hm2277.com | 20055511.com | r93.com | 0015ff.com | 2324sss.com | www.11599119.com | ff3336.com | www.ylylc01.com | 33382pp.com | www.61233r.com | 8905a.com | www.9149g.com | 22555004.com | www.808712.com | www.182ks.com | www.444067.com | www.pj3390.com | o72227.com | www.ms488.com | 3928722.com | www.16181n.com | 13820000.com | www.86333c.com | 777818a.com | www.3416t.com | www.379568.com | www.348077.com | www.999e888.com | 2844g.com | www.36489.com | 2643z.com | www.509291.com | 234903.com | www.50051t.com | www.8520c.com | www.549077.com | www.5555by.com | 7742dd.com | www.bwinyz27.com | bbb4255.com | www.41518m.com | www.bh33345.com | www.250552.com | 3550v.com | www.26123cc.com | 4488bbb.com | www.68682c.com | www.4759uu.com | www.388453.com | www.644577.com | 4323k.com | www.5446r.com | 11ww8332.com | www.799666a.com | www.8522cn.com | 888991155.com | www.0088xpj.net | 47749z.com | www.451.cc | www.25288g.com | 1331jj.com | www.32031s.com | feicai0838.com | www.652912.com | www.6000msc.com | 3121ii.com | www.7714d.com | www.pj6633.com | 6396b.com | www.4136p.com | 55bbs.com | www.le53.com | www.6888tm.com | 30019v.com | www.506600.com | 55betbet365.com | www.52072g.com | www.16181k.com | 54240099.com | www.809571.com | www.38789b.com | 8557y.com | www.34207.com | www.xb0027.com | 3788q.com | www.83033w.com | www.yddc00.com | 23233p.com | www.99094k.com | www.hg9070.com | 5478s.com | www.79095v.com | 2643b.com | sxlwl.net | www.yh234g.com | 3178ll.com | dz881.com | www.30350y.com | 1484vip2.com | 5446rr.com | www.yh08118.com | 32355hh.com | wnsr838.com | www.09738.com | www.v3308.com | 66883885.com | www.7714d.com | www.nn32355.com | xpj5003.com | www.022f.cc | www.696568.com | 444365aa.com | www.533265.com | www.07bet8.com | yh888f.com | ctxcp12.com | www.55717f.com | www.7830l.com | qq5443.com | www.5177.cc | www.pm48.com | js75ee.com | js345d.com | www.586806.com | www.yh1144.com | rr38648.cc | www.aa155.com | www.33166.com | 51133oo.com | www.314677.com | www.88325o.com | www.ou95990.com | blr940.net | www.33112n.com | www.49522.com | 7276776.com | ctxcp68.com | www.9989582.com | www.28624.com | 7003xx.com | www.376513.com | www.69567c.com | www.4972zz.com | 119649.com | www.528121.com | www.574546.com | www.19888bet.com | amhg022.com | www.qml1.com | www.57800c.com | www.4123vv.com | 7811bb.com | www.775710.com | www.291693.com | www.ven2222.com | 5504p.com | www.456639.com | www.69567b.com | www.a30226.com | 3807yy.com | www.41518o.com | www.221313.com | www.28824s.com | 444b9.com | zhcp74.com | www.15355j.com | www.c155d.com | 1407v.com | 27878gg.com | www.361560.com | www.7249t.com | www.899238.com | 463svip.com | youfa111.vip | www.c9667.com | www.yh234h.com | www.7111x.com | 5437k.com | 44488m.com | www.07czj.com | www.5981t.com | www.655666e.com | ww01234.com | wnsr838.com | www.50051vip.com | www.6880ss.com | www.oo8702.com | 983888p.com | 272pp.net | www.642638.com | www.6547.com | www.55526o.com | www.4759pp.com | 32555p.com | 11018s.com | www.6769r.com | www.pj5060.com | www.sjcp111.com | 1253-2.com | 44488p.com | www.697896.com | www.fg9903.com | www.dfh280.com | www.8124g.com | bwin8d.com | 419563.com | www.235117.com | www.35918j.com | www.38138r.com | www.zr7377.com | jinlong12.com | 11453322.com | 3121aa.com | www.926857.com | www.365002.cc | www.hbao5.com | www.hg00208.com | 901172.com | 20776633.com | 9106.com | www.900845.com | www.js7551.com | www.1707222.com | www.7196x.com | gd0621.com | 4036222.com | 8036x.com | 89777m.com | www.zfcp8.com | www.4833033.com | www.89599f.com | www.js0096.com | www.8767700.com | 8685050.com | 8790w.com | pj677p.com | www.549377.com | www.97655y.com | www.60886n.com | www.27363r.com | www.330099r.com | 6hg5588.com | 214.net | 8747.com | yh996.vip | k99345.am | www.591015.com | www.8667w.com | www.5856866.com | www.8473m.com | www.246hao.com | www.2229193.com | 07599g.com | hhhhh333.com | r14666.com | c388n.com | 11939.com | 1077cc.com | www.584511.com | www.ya238.com | www.88266t.com | www.75600w.com | www.bwin930.co | www.998855z.com | www.hg8197.com | www.38200h.com | 47749i.com | 033j.net | 52599c.com | 3467v.cc | 2222k0.com | 9506z.com | 3189xx.com | 2190e.com | d61653.com | www.341077.com | www.664628.com | www.hqcp6.com | www.yun0123.com | www.2299nsb.com | www.588870.com | www.5099uu.com | www.224333000.com | www.mgdc46.com | www.2404000.com | www.656022.com | www.809990.com | www.js38123.com | www.7435r.com | 118888p.com | 21866n.com | 500000550.com | 80850ii.com | 88772007.com | 11vv8331.com | 80368w.com | 4647c.com | qiangui001.com | 2757y.com | un55.com | 73567tg7.com | dzc14.com | xh044.cc | 6608510.com | cr2999.com | 73567tg3.com | 943a9.com | 889vip.net | 2008qq.com | 1775vv.com | 30019v.com | dd63777.com | jbb49.cc | 01234n.com | q1458.com | ss40033.com | 3679jj.com | 9411ttt.com | 70118o.com | 3685a.com | 59889h.com | ff63777.com | www.514234.com | www.ylg3333.com | www.621155c.com | www.29886k.com | www.4858189.com | www.778849.com | www.15508c.com | www.894858.com | www.500.com.cn | www.7892.com | www.m32031.com | www.68365k.com | www.6939m.com | www.3978b.com | www.36829.com | www.7515aa.com | www.809216.com | www.346911.com | www.346377.com | 4809d.com | 3435t.com | hg2088.com | 4400buyu.com | tt6836.com | 50000922.com | www.pj567.com | www.7676760099.com | www.77605b.com | www.119k8.com | www.4078d.com | www.742388.com | www.js1046.com | www.41211.cc | www.898418.com | www.tcp969.com | 7141pp.com | 7736z.com | 4036j.com | 8381005.com | 44112229.com | www.yh8210.com | www.88837n.com | www.5349.com | www.bb673888.com | www.33987.com | www.33598z.com | www.854277.com | www.43131y.com | 888898.cc | 8569811j.com | 67y67.vip | www.602msc.com | www.701707.com | www.55c668.com | www.63606p.com | www.bet73n.com | www.3890t.com | www.55228l.com | www.934277.com | www.186371.com | fhyl.com | 33318k.com | le888h.com | www.ra888vip.com | www.lj551.com | www.b063801.com | www.087j.com | www.38wcp.com | www.250680.com | 079.com | 3326.com | 7792u.com | www.58777w.com | www.3844zz.com | www.733487.com | www.39500x.com | www.567630.com | m67890.com | yg7777.com | 2864f.com | www.qqqqkkkk.com | www.120509.com | www.1100.net | www.456669.com | www.926857.com | 272ee.net | 797720.com | 5004jj.com | www.xpj1570.com | www.475333.com | www.0659.com | www.606370.com | 939000.com | 62222d.com | www.v6866.com | www.yao656.com | www.597763.com | www.36788x.com | so.com | 56728i.com | www.dz826.com | www.70337.com | www.13k0048.com | www.12455y.com | www.127179.com | 4812b.com | 0241.com | www.js6767g.com | www.738055.com | www.32123b.com | aydfwjc.com | 0652q.com | 1775ee.com | www.hyzsvip.com | www.7886261.com | www.533236.com | 7726iii.com | 2455u.com | www.dd7920.com | www.1754y.com | www.2875c.com | 7874.tt | zz7742.com | www.330099s.com | www.377666c.com | www.3933c.com | 44488m.com | act88.cc | www.674suncity.com | www.79095c.com | www.895465.com | 1463l.com | 97297k.com | www.657714.com | www.506612.com | 36501w.com | 9646a.com | www.vnsr500.com | www.5966kkk.com | www.77016.cc | 9007001.com | 3242r.com | www.56520f.com | www.b3410.com | www.706515.com | 26119a.com | www.0203123.com | www.df5805.com | www.5086l.com | 35252i.com | wnsr8816.com | www.hg6913.com | www.7714s.com | n888go.com | 835a.cc | www.22076.com | www.g98478.com | www.51515e.com | 9158bo.com | www.49bbs.com | www.89894k.com | 33995156.com | 6175oo.com | www.bw9988.com | www.50080f.com | 58222ee.com | 33nn8331.com | www.68277111.com | www.4189b.com | hd9909.com | 8030j.com | www.9925546.com | www.c5635.com | 81005.com | www.221777.com | www.3846.com | www.397477.com | 4288d.com | www.hg5003.com | www.t509.com | mm90856.com | 4812e.com | www.6663ylg.com | www.ch8567.com | 492k.cc | www.2846x.com | www.4331o.com | 7720.com | 55899e.com | www.fhcp2016.com | www.755213.com | 5350l.com | www.hg8547.com | www.33598x.com | 55332007.com | www.wn2018.com | www.288582.com | 9539a.com | 7989d.com | www.5555yh.com | www.777337a.com | 4323o.com | www.58777a.com | www.340.com | 8898555.com | www.34966.com | www.4156.com | 535app.cc | 9895p.com | www.91779u.com | tyc1318.com | feicai0572.com | www.bwin980.co | www.547177.com | i58955.com | www.89599k.com | www.236844.com | feicai0512.com | www.o69096.com | www.238500.com | v2554.com | www.v98.me | www.36787a.com | 2455v.com | www.180092.com | h99345.am | www.653501.com | www.337756.com | 188qq66.com | www.58777f.com | www.aobo192.com | so1111.cc | www.888423.net | www.c6091.com | 4167a.com | www.5966lll.com | www.622307.com | 2007570.com | www.3066xx.com | 5697emm.com | www.621155d.com | www.91233q.com | 38244q.com | www.396789.com | www.602266.com | yf2555.com | www.5981c.com | 5099ss.com | www.vns62999.com | www.3978a.com | 23478.com | www.hc3301.com | www.974674.com | 55331oo.com | www.y0291.com | ibc168.com | www.367888a.com | www.901582.com | 13558.com | www.8645004.com | yin2222.com | www.ty662.com | www.530 | 61328811.com | www.32031i.com | j72227.com | www.87680f.com | www.87500.com | 86811ww.com | www.4058m.com | 6245.be | www.00msc.com | www.526071.com | 56988rr.com | www.88846.com | 2778bb.com | www.58665d.com | 88304j.com | www.fh7.927go.com | www.c1371.com | 70118y.com | www.8905u.com | 7742rr.com | www.k89299.com | www.188712.com | v5581.com | www.52072r.com | 3788oo.com | www.995223.com | spj08.com | www.r8877.com | www.83993e.com | www.zr1166.com | www.055l.cc | 2247i.com | www.89777d.com | p4389.com | www.62979g.com | 8827ttt.com | www.c51jj.vip | z6528.com | www.09809.com | www.201882.com | www.7xh.co | www.961219.com | 8520m.com | www.509866.com | 6868aa.cc | www.52072s.com | js004.com | www.0072721.com | 86811aa.com | www.2000e.cc | 5360d.com | www.ggt.99233t.com | 3121ww.com | www.3846v.com |